Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Ghid Practic pentru contabili

Titlul IV - Înregistrarea fiscală - Cod de procedura fiscala

TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 91

Articolul 81
Sfera activităţii de înregistrare fiscală
(1)Înregistrarea fiscală reprezintă activitatea de atribuire a codului de identificare fiscală, de organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor și de eliberare a certificatului de înregistrare fiscală.
(2)Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, atribuirea codului de identificare fiscală se face exclusiv de către organul fiscal central, pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală.
Articolul 82
Obligaţia de înregistrare fiscală
(1)Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:
a)pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
b)pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c)pentru persoanele fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
d)pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;


Protectia Datelor cu Caracter Personal. Ghid pentru contabili
Protectia Datelor cu Caracter Personal. Ghid pentru contabili

Vezi detalii

Ghid GDPR pentru asociatiile de proprietari
Ghid GDPR pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Caiet de practica pentru stagiarii CECCAR
Caiet de practica pentru stagiarii CECCAR

Vezi detaliie)pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
(2)În scopul administrării impozitului pe venit și contribuţiilor sociale, în cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare fiscală este codul numeric personal.
 (3)Prin excepţie de la dispoziţiile art. 18 alin. (1), pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și pentru persoanele juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit.
(4)Au obligaţia depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală și persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) care au calitatea de angajator.
(5)Persoanele fizice care deţin cod numeric personal și sunt supuse impozitului pe venit se înregistrează fiscal la data depunerii primei declaraţii fiscale.
(6)Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a)data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entităţi fără personalitate juridică;
b)data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
c)data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerţului;
d)data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);
e)data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice și juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.
 (7)În scopul administrării creanţelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii. Procedura de înregistrare din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.
(8)În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfășoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală, aceștia au obligaţia să indice sediul permanent desemnat potrivit dispoziţiilor din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declaraţia de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.
(9)În cazurile prevăzute la alin. (3) și (7), atribuirea codului de identificare fiscală se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu excepţia cazului în care înregistrarea fiscală se efectuează din oficiu.
(10)Declaraţia de înregistrare fiscală depusă potrivit prezentului articol trebuie însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta.
(11)Data înregistrării fiscale este:
a)data depunerii declaraţiei fiscale, în cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (5);
b)data atribuirii codului de identificare fiscală, în celelalte cazuri.
Articolul 83
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente
 (1)Odată cu solicitarea înregistrării unei societăţi la registrul comerţului, potrivit legii, sau, după caz, la cesiunea părţilor sociale ori a acţiunilor, respectiv la numirea de noi reprezentanţi legali sau la cooptarea de noi asociaţi ori acţionari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acţionar ori administrator în cadrul societăţii respective.
(2)Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice atribuie numărul de identificare fiscală, înregistrează fiscal persoanele fizice nerezidente prevăzute la alin. (1) și emite certificatul de înregistrare fiscală, cu excepţia cazului în care aceste persoane sunt înregistrate fiscal. Prevederile art. 87 sunt aplicabile în mod corespunzător. Certificatul de înregistrare fiscală se emite și se transmite către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi.
(3)Certificatul de înregistrare fiscală se comunică de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale societăţii în care această persoană deţine una dintre calităţile menţionate la alin. (1), împreună cu documentele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
Notă 
Începând cu data de 01-01-2018, potrivit pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017, după alineatul (3) al articolului 83 se introduce alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Odată cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori, instituţiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu deţin cod de identificare fiscală. Prevederile alin. (2) și (3) sunt aplicabile în mod corespunzător, cu excepţia termenului de transmitere către instituţiile de credit a certificatului de înregistrare fiscală care, în acest caz, este de 5 zile de la data solicitării atribuirii numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală.
(5)În alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au un sediu permanent pe teritoriul României, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., informaţii conţinute în certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.
Articolul 84
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal local
În scopul administrării impozitelor și taxelor locale, contribuabilul/plătitorul se identifică în relaţia cu organul fiscal local, astfel:
a)persoanele fizice, prin codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
b)persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, prin numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal potrivit art. 82;
c)persoanele juridice, prin codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal potrivit art. 82.
Articolul 85
Declararea filialelor și sediilor secundare
(1)Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a declara organului fiscal central, înfiinţarea de sedii secundare, în termen de 30 de zile de la:
a)data înregistrării/menţionării acestora la registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înfiinţat;
b)data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a).
 (2)Contribuabilul/Plătitorul cu domiciliul fiscal în România are obligaţia de a declara, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de filiale și sedii secundare în străinătate.
(3)În sensul prezentului articol, prin sediu secundar se înţelege un loc prin care se desfășoară integral sau parţial activitatea contribuabilului/plătitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit și altele asemenea.
(4)Prin sediu secundar se înţelege și un șantier de construcţii, un proiect de construcţie, ansamblu sau montaj ori activităţi de supervizare legate de acestea, numai dacă șantierul, proiectul sau activităţile durează mai mult de 6 luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit Codului fiscal.
(5)Contribuabilul/Plătitorul care înregistrează sediile secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu are obligaţia declarării acestor sedii potrivit prezentului articol. Dispoziţiile art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.
(6)Declaraţia este însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului/plătitorului de care aparţine sediul secundar sau filiala, precum și de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta.
(7)Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile în cazul în care organul fiscal deţine documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie de la contribuabil sau alte autorităţi ori instituţii publice.
Articolul 86
Forma și conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală
(1)Declaraţia de înregistrare fiscală se întocmește prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal central și este însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.
(2)Declaraţia de înregistrare fiscală cuprinde: datele de identificare a contribuabilului/plătitorului, datele privind vectorul fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a împuternicitului, datele privind situaţia juridică a contribuabilului/plătitorului, precum și alte informaţii necesare administrării creanţelor fiscale.
Articolul 87
Certificatul de înregistrare fiscală
(1)Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse potrivit art. 81 alin. (2) sau, după caz, a cererii depuse potrivit art. 82 alin. (9), organul fiscal central eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei ori a cererii. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală.
(2)Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.
(3)În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare fiscală, organul fiscal eliberează un duplicat al acestuia, în baza cererii contribuabilului/plătitorului și a dovezii de publicare a pierderii, furtului ori distrugerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(4)Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
Articolul 88
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
(1)Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declaraţiei de menţiuni.
(2)În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial și înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune, odată cu declaraţia de menţiuni, și certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia și eliberării unui nou certificat.
(3)Declaraţia de menţiuni este însoţită de documente care atestă modificările intervenite.
(4)Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător ori de câte ori contribuabilul/plătitorul constată erori în declaraţia de înregistrare fiscală.
Articolul 89
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entităţi supuse înregistrării în registrul comerţului
(1)Modificările intervenite în datele declarate iniţial de persoanele fizice, juridice sau de alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului se fac potrivit dispoziţiilor legii speciale.
(2)În cazul persoanelor sau entităţilor prevăzute la alin. (1), modificările intervenite în datele declarate iniţial în vectorul fiscal se declară la organul fiscal central.
Articolul 90
Radierea înregistrării fiscale
(1)Radierea înregistrării fiscale reprezintă activitatea de retragere a codului de identificare fiscală și a certificatului de înregistrare fiscală.
(2)La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entităţile înregistrate fiscal prin declaraţie de înregistrare fiscală potrivit art. 81 și 82 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea unei declaraţii de radiere. Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal și trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia. Radierea înregistrării fiscale se poate efectua și din oficiu, de către organul fiscal, ori de câte ori acesta constată îndeplinirea condiţiilor de radiere a înregistrării și nu s-a depus declaraţie de radiere.
(3)Radierea înregistrării fiscale se efectuează din oficiu, de către organul fiscal central, în cazul decesului persoanei fizice sau, după caz, încetării existenţei persoanei juridice potrivit legii.
(4)Codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale poate fi utilizat ulterior radierii numai pentru îndeplinirea, de către succesorii persoanelor/entităţilor care și-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.
Articolul 91
Registrul contribuabililor/plătitorilor
(1)Organul fiscal central organizează evidenţa contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conţine:
a)datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
b)date privind vectorul fiscal;
c)alte informaţii necesare administrării creanţelor fiscale.
(2)Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabil/plătitor, de oficiul registrului comerţului, de serviciul de evidenţă a populaţiei, de la alte autorităţi și instituţii, precum și a constatărilor proprii ale organului fiscal central.
(3)Datele din registrul contribuabililor/plătitorilor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale. Modificările se comunică contribuabilului/plătitorului.
(4)Tipurile de obligaţii fiscale pentru care, potrivit legii, contribuabilul/plătitorul are obligaţia declarării lor și care formează vectorul fiscal sunt stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.
Articolul 92
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi
(1)Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a)nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b)se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c)organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d)inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e)durata de funcţionare a societăţii este expirată;
f)societatea nu mai are organe statutare;
g)durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
(1^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilul/ plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este declarat inactiv doar dacă se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a).
 (2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).
(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situaţiile respective.
(4)Declararea ca inactiv a contribuabilului/plătitorului, precum și reactivarea acestuia se efectuează de către organul fiscal central, prin decizie, emisă conform competenţelor și procedurii stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., care se comunică contribuabilului/plătitorului.
(5)Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv conform alin. (1) lit. a), d)-g) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a)își îndeplinește toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b)nu înregistrează obligaţii fiscale restante.
 (5^1)Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv conform alin. (1) lit. b) și c) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (5) și dacă organul fiscal central care a propus reactivarea constată că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
 (6)În cazul contribuabilului/plătitorului prevăzut la alin. (1) lit. d)-g), în vederea reactivării, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform menţiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat, precum în nicio altă situaţie din cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g).
 (7)Condiţia prevăzută la alin. (5) lit. a) se consideră îndeplinită și în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.
(8)Prin excepţie de la prevederile alin. (5), (5^1) și (6), contribuabilul/plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
 (9)Ori de câte ori se constată că un contribuabil/plătitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului/plătitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor și pentru trecut.
(10)A.N.A.F. organizează evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi, care conţine:
a)datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
b)data declarării ca inactiv a contribuabilului/plătitorului;
c)data reactivării;
d)denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
e)alte menţiuni.
(11)Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F.
(12)Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (11) se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.
(13)Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registrul prevăzut la alin. (10).
(14)Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

 

Legea nr. 207 codul de procedura fiscala 2017 TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul IV - Înregistrarea fiscală - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 4.25 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Salariul minim 1900 lei - cuprinde si majorarea de 25%, care se aplica de la 01.01.2018 ?

Intrebare: Buna ziua !

Va rof frumos sa ma ajutati sa inteleg:

- daca salariului de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat? de 1900 lei
care se va acorda incepand cu data de 01.01.2018
cuprinde /are si majorarea de 25%
care se aplica incepand cu data de 01.01.2018,
ca urmare a transferului CAS si CASS de la angajator la angajat ?

- cf. HG nr.846 /29.11.2017 pentru stabilirea salariului de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat?
Art. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat?,
sum? stabilit? în bani care nu include sporuri ?i alte adaosuri,
se stabile?te la 1.900 lei lunar,
pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lun?, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/or?.

- cf. O.U.G. nr.90 /06.12.2017 privind unele m?suri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene:

ART. 7
(1) Pentru personalul pl?tit din fonduri publice,
cuantumul salariului de baz?/soldei de func?ie/salariului de func?ie
se stabile?te în conformitate cu prevederile art. 1 din Hot?rârea Guvernului nr. 846/2017
pentru stabilirea salariului de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat?,
dup? aplicarea procentului de majorare de 25%
prev?zut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice.
(2) Sumele aferente contribu?iilor de asigur?ri sociale sau, dup? caz, contribu?iilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul pl?tit din fonduri publice,
astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea major?rilor salariale ce se acord?
în anul 2018 personalului pl?tit din fonduri publice
potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.

- cf. Legii-cadru nr. 153/2017 - salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice
Aplicarea legii
Art. 38.
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018
se acord? urm?toarele cre?teri salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de baz?, soldelor de func?ie/salariilor de func?ie,
indemniza?iilor de încadrare, precum ?i cuantumul brut al sporurilor,
indemniza?iilor, compensa?iilor, primelor, premiilor ?i al celorlalte elemente
ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii,
din salariul lunar brut, indemniza?ia brut? de încadrare, solda lunar?/salariul lunar
de care beneficiaz? personalul pl?tit din fonduri publice
se majoreaz? cu 25% fa?? de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017,
f?r? a dep??i limita prev?zut? la art. 25,
în m?sura în care personalul respectiv î?i desf??oar? activitatea în acelea?i condi?ii;

Odata ce salariul minim va fi de 1900 lei de la 01.01.2018,
iar acest salariul de 1900 lei nu include si sporuri,
si odata ce tot de la 01.01.2018,
cuantumul brut al salariilor de baz? + cuantumul brut al sporurilor
se majoreaza cu 25%,
- salariul de 1900 lei se mai majoreaza cu 25% sau nu ?
- sumele aferente contribu?iilor de asigur?ri sociale sau, dup? caz,
contribu?iilor individuale la bugetul de stat,
datorate de salariat,
sunt avute în vedere la stabilirea salariului minim de 1900 lei ?

Raspuns: Acest lucru inseamna ca la un salariu de 1900 lei nu semai aplica majorarea de 25% ?... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 2 =
  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Casa de marcat electronica. Care sunt procedura de inregistrare, termenul de utilizare si sanctiunile

  • Introducerea noilor case de marcat electronice a starnit numeroase reactii in randul operatorilor economici. De la procedura de inregistrare pana la sanctiunile care se vor da, exista multe neclaritati. Analizam cazul unei societati care are drept activitate principala codul CAEN 4671 "Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", iar in acest domeniu, nicio alta entitate (PECO), nu au fost inca omologate casele de marc...» citeste mai departe aici

 • ATENTIE! 27 august este termenul limita pentru depunerea declaratiilor fiscale

  • Contribuabilii trebuie sa fie atenti la termenul de 27 august fiindca reprezinta data limita pentru depunerea mai multor declaratii fiscale importante.   Luni, 27 august 2018 este termenul limita pentru depunerea urmatoarele declaratii:   - formularului 097 " Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare";   - ...» citeste mai departe aici

 • ANAF – Modificarea procedurii privind inregistrarea operatorilor de produse energetice

  • In Monitorul Oficial nr. 700 din data de 10 august 2018 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1960 din data de 6 august 2018. Acesta reprezinta modificarea OPANAF nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificar...» citeste mai departe aici

 • Declararea modificarilor ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala

  • Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal central, in termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. Termenul de 15 zile este termenul general prevazut de Codul de procedura fiscala si se aplica atunci cand legislatia nu prevede un termen pentru declararea modificarilor. Exista situatii in care modificarile se declara la alte termene, expres prevazu...» citeste mai departe aici

 • REMINDER! Plata obligatiilor fiscale se efectueaza intr-un cont unic

  • Obligatiile fiscale datorate de contribuabili se platesc, incepand cu 1 iulie 2018, in contul unic 55.03 "Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor la unitatile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de ace...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X