Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Normele de certificare a declaratiilor fiscale + Modele declaratii

procedura fiscalacertificaredeclaratii fiscale anualenormemodele

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

HOTARARE

privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

In temeiul art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 11 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 17 februarie 2010, hotaraste:

Art. 1. — Se aproba Normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. — Normele prevazute la art. 1 se aplica pentru certificarea declaratiilor fiscale anuale aferente anului 2009, care se depun la organele fiscale in anul 2010.
Art. 3. — Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,
Daniel Chitoiu
Bucuresti, 17 februarie 2010.


Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG

Vezi detalii

Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori
Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori

Vezi detalii

Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari

Vezi detaliiNr. 8.

ANEXA

N O R M E

de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

Prezentele norme stabilesc principiile generale aplicabile activitatii de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, denumite in continuare declaratii de impozit pe profit, in acord cu dispozitiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 1

Definitii

in cadrul prezentelor norme, termenii de mai jos au urmatorul inteles:

a) compania reprezinta contribuabilul a carui declaratie anuala de impozit pe profit este supusa certificarii de catre unconsultant fiscal;
b) certificarea reprezinta verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratiile fiscale, in concordanta cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de catre consultantul fiscal
si furnizate de companie, date ce sunt reflectate in evidenta contabila a companiei. Verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit se va face prin sondaj si in limita unui prag de semnificatie, asa cum este definit
in prezentele norme. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune oferirea de solutii de optimizare fiscala;
c) dosarul de lucru reprezinta ansamblul datelor si informatiilor cerute de catre consultantul fiscal in vederea certificarii declaratiei anuale de impozit pe profit si primite de catre acesta de la reprezentantii companiei. De asemenea, dosarul de lucru include si testele, fisierele de lucru si alte documente pe baza carora consultantul fiscal realizeaza activitatea de verificare;
d) verificarea prin sondaj reprezinta activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, in care sunt reflectate veniturile si cheltuielile.

ARTICOLUL 2

Contractul

Relatia profesionala trebuie statuata prin intermediul unui contract in forma scrisa incheiat intre companie si consultantul fiscal.

ARTICOLUL 3

Raspunderea consultantului fiscal

Consultantul fiscal va presta serviciul de certificare cu grija si atentia cuvenite conform cerintelor cuprinse in standardele profesionale si Codul etic al consultantului fiscal. Camera Consultantilor Fiscali va supraveghea activitatea consultantilor fiscali ce presteaza servicii de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit. Camera Consultantilor Fiscali va aplica sanctiunile prevazute de regulamentul propriu de organizare si functionare in cazul in care se dovedeste faptul ca un consultant fiscal nu a respectat prevederile acestui regulament, ale codului etic si ale prezentelor norme.

ARTICOLUL 4

Prezentarea informatiilor

(1) Compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit si este raspunzatoare pentru intocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea inregistrarilor contabile, precum si pentru intocmirea si acuratetea registrelor fiscale. Compania, prin reprezentantii sai, va trebui sa dea o declaratie pe propria raspundere privind conformitatea inregistrarilor si a politicilor contabile cu referentialul contabil romanesc in vigoare, si anume Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in anexa nr. 1.

(2) Compania va pune la dispozitia consultantului fiscal documente si informatii in vederea verificarii elementelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce face obiectul certificarii. in situatia in care aceste documente sunt confidentiale, consultantul fiscal va da o declaratie de pastrare a confidentialitatii informatiilor la care are acces.

(3) Toate informatiile trebuie solicitate in scris de catre consultantul fiscal.

ARTICOLUL 5

Procedura de lucru

(1) Tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate in documentele financiar-contabile si care sunt inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce urmeaza a fi supusa certificarii se verifica prin sondaj.
(2) Consultantul fiscal trebuie sa ia in considerare pragul de semnificatie atunci cand este angajat in vederea certificarii declaratiilor fiscale.

(3) in elaborarea raportului de certificare, consultantul fiscal impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie, astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denaturarile semnificative.

ARTICOLUL 6

Stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii in stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii pentru verificarea calculului impozitului pe profit, consultantii fiscali se vor baza in primul rand pe rationamentul lor profesional, precum si pe procedurile analitice si pe intelegerea in ansamblu a companiei si a mediului economic in care aceasta activeaza.

ARTICOLUL 7

Utilizarea unor valori de referinta in stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii

Desi stabilirea pragului de semnificatie/materialitatii este o problema de rationament profesional, in anumite cazuri va fi util sa se aplice un procentaj dintr-o anumita valoare de referinta.

ARTICOLUL 8

Aplicarea unui procentaj asupra unei valori de referinta

(1) Ca regula generala, in determinarea procentajului care va fi aplicat unei valori de referinta alese pentru stabilirea pragului de semnificatie, se va folosi rationamentul profesional.

(2) Pentru stabilirea valorii de referinta utilizate pentru determinarea pragului de semnificatie/materialitatii, se vor utiliza informatiile fiscale relevante, cum ar fi:

— ponderea fiecarei categorii de venit neimpozabil in total venituri neimpozabile;
— ponderea fiecarei categorii de cheltuiala nedeductibila in total cheltuieli nedeductibile.

ARTICOLUL 9

Utilizarea rationamentului profesional

Consultantii fiscali sunt obligati sa isi utilizeze rationamentul profesional pentru a stabili daca cele mentionate mai sus sunt adecvate circumstantelor individuale.

ARTICOLUL 10

Cerinte minimale de verificare in vederea certificarii declaratiei anuale privind impozitul pe profit

(1) Verificarea declaratiei anuale de impozit pe profit va trebui sa urmareasca cel putin elementele mentionate in mod specific in cuprinsul titlului II „Impozit pe profit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor si cheltuielilor, reevaluarile, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitata, gradul de indatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile
angajate etc.

(2) Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor contabile aplicate de companie. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru o anumita perioada nu presupune si verificarea pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce provin din perioadele anterioare si care produc efecte in perioada supusa certificarii.

ARTICOLUL 11

Documentare

Consultantul fiscal care va presta serviciile de certificare a declaratiilor fiscale va avea obligatia sa documenteze aceasta activitate in cadrul unui dosar de lucru ce va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Acest dosar va sta la baza controlului de
calitate efectuat periodic de catre Camera Consultantilor Fiscali.

ARTICOLUL 12

Raportul de certificare

Rezultatele certificarii vor fi consemnate intr-un document numit raport de certificare, care va fi inaintat companiei.

ARTICOLUL 13

Elemente minimale ale raportului de certificare a declaratiei anuale de impozit pe profit

Raportul de certificare va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) o scurta prezentare a companiei;
b) valoarea pragului de semnificatie;
c) mentiuni referitoare la pierderea fiscala din anul/anii anterior/anteriori reportata in anul in care se certifica declaratia anuala de impozit pe profit;
d) elementele care au fost supuse verificarii conform titlului II „Impozit pe profit” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum au fost mentionate la art. 10;
e) eventualele ajustari propuse fata de declaratia supusa initial certificarii;
f) opinia consultantului fiscal referitoare la declaratia anuala de impozit pe profit care a fost supusa verificarii.

ARTICOLUL 14

Nota de certificare

Consultantul fiscal va emite o nota de certificare care va insoti declaratia anuala de impozit pe profit. In nota de certificare se va mentiona daca certificarea se va face cu rezerve sau fara.

Modelul notei de certificare este prezentat in anexa nr. 2 — in cazul certificarii de catre un consultant fiscal — si, respectiv, in anexa nr. 2A — in cazul certificarii de catre o societate comerciala de consultanta fiscala.

ARTICOLUL 15

Anexele nr. 1, 2 si 2A fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

la norme

Modelul declaratiei pe propria raspundere

D E C L A R A T I E

Subsemnatul, ......................................................., domiciliat in .........................................., str. .......................... nr. .......,
bl. ........, sc. ....., et. ..........., ap. ............, sectorul ........, CNP .................................., posesor al ...... seria ...... nr. ..........................,
eliberata de ....................................... la data de .................................., in calitate de administrator al S.C. .......................................,
cu domiciliul fiscal in ............................................, str. ...................................... nr. ......., bl. ........., sc. ....., et. ..........., ap. ............,
sectorul ........., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................................... sub nr. J ........./............/............., avand codul de identificare fiscala ....................................., atribut fiscal RO, declar pe propria raspundere urmatoarele:
— documentele ce au stat la baza inregistrarilor contabile aferente exercitiului financiar ................ sunt autentice si reflecta tranzactii reale;
— nu detin, cu orice titlu, bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii si nu au fost efectuate operatiuni economice fara sa fie inregistrate in contabilitate;
— a fost efectuata inventarierea generala a patrimoniului, iar rezultatele valorificarii acestuia au fost inregistrate in contabilitatea aferenta exercitiului financiar .................;
— balanta de verificare aferenta lunii decembrie a anului .................... a fost intocmita cu respectarea reglementarilor contabile in vigoare si reflecta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
— sumele inregistrate drept cheltuieli deductibile sunt numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare;
— contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz;
— contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz;
— atat cheltuielile, cat si veniturile inregistrate in balanta de verificare incheiata la 31.12. ............. au respectat intocmai prevederile legale, rulajele aferente conturilor analitice de venituri si cheltuieli sunt corect inregistrate dupa destinatie si numai aferent exercitiului financiar ....................;
— dobanzile si diferentele de curs valutar inregistrate in contabilitate sunt aferente creditelor bancare sau leasingurilor financiare contractate de la entitatile prevazute la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal);
— pierderea fiscala inregistrata in exercitiul financiar precedent conform declaratiei privind impozitul pe profit preluata in declaratia privind impozitul pe profit a anului ..................... este reala si a rezultat in urma respectarii prevederilor Codului fiscal;
— impozitele si taxele datorate bugetului de stat, inclusiv impozitul pe profit, au fost corect inregistrate in conturi analitice, calculul acestora fiind in sarcina mea;
— registrul de evidenta fiscala al societatii a fost completat corect si in termenul legal, sumele inscrise in acesta fiind in stricta concordanta cu prevederile Codului fiscal;
— pentru orice abatere de la regulile contabile imi asum raspunderea exclusiva.

Semnatura
................................
Data
................................

ANEXA Nr. 2

la norme

Modelul notei de certificare

NOTA DE CERTIFICARE

a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului .........

Subsemnatul/a, ..................................................., in calitate de consultant fiscal inregistrat la Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ...................../an .................., in baza Contractului nr. ................../.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului .................. pentru S.C. ...............................................................................
Declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului ........................ este responsabilitatea conducerii Societatii ............................
Responsabilitatea noastra este de a ne exprima o opinie asupra declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului .........,bazata pe certificarea pe care am efectuat-o.
Noi am efectuat certificarea in conformitate cu Normele de certificare a declaratiei de impozit pe profit si cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultantilor Fiscali. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit reprezinta verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratiile fiscale, in concordanta cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de catre consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate in evidenta contabila a companiei. Verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit s-a facutprin sondaj si in limita unui prag de semnificatie.
In opinia noastra, certificam fara/cu rezerve declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului ......... la S.C.
.......................................... .
Data........................
Adresa....................
Consultant fiscal,
...........................................
(semnatura si parafa)

ANEXA Nr. 2A

la norme

Modelul notei de certificare

NOTA DE CERTIFICARE

a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului .........
S.C. ......................................................., in calitate de societate comerciala de consultanta fiscala, autorizata de Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ......................./an ..........., reprezentata de administrator consultant fiscal ...................................,
inregistrat la Camera Consultantilor Fiscali sub nr. ..................../an ..........., in baza Contractului nr. .........../.............., am acordat servicii profesionale de certificare a declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului ........... pentru S.C............................... .
Declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului .......... este responsabilitatea conducerii Societatii .......................... .
Responsabilitatea noastra este de a ne exprima o opinie asupra declaratiei privind impozitul pe profit aferente anului ........., bazata pe certificarea pe care am efectuat-o.
Noi am efectuat certificarea in conformitate cu Normele de certificare a declaratiei de impozit pe profit si cu Codul etic al consultantului fiscal, emise de Camera Consultantilor Fiscali. Certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit reprezinta verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratiile fiscale, in concordanta cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de catre consultantul fiscal si furnizate de companie, date ce sunt reflectate in evidenta contabila a companiei. Verificarea exactitatii si realitatii datelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit s-a facut prin sondaj si in limita unui prag de semnificatie.
In opinia noastra, certificam fara/cu rezerve declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului ......... la
S.C. .......................................... .
Data ............................
Adresa ........................
Numele si prenumele reprezentantului legal
.................................
(semnatura si stampila)

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 19 Februarie 2010


Votati articolul "Normele de certificare a declaratiilor fiscale + Modele declaratii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Valoare m f intrat anterior datei la care o i.i. devine platitoare de tva

Intrebare: Buna!
O intreprindere individuala neplatitoare de tva a incheiat un contract de leasing pentru un autoturism, inregistrarea ca atare a activului fix efectuandu-se la valoarea integrala, cu tot cu tva. Intre timp, dupa 7 luni de la intrarea activului fix, intreprinderea devine platitoare de tva. Intrebarea mea este daca se reconsidera valoarea activului fix, deoarece amortizarea lunara, ca si cheltuiala deductibila, s-a calculat la valoarea cu tot cu tva. Contabilitatea se tine in partida simpla, iar autoturismul este in curs de amortizare. V-as ruga sa ma sfatuiti ce trebuie sa fac in acest caz, Mai este corecta valoarea activului fix din evidenta? Multumesc!

Raspuns: Se aplica o reincadrare a mijlocului fix si o recalculare a planului de amortizare.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 19 Februarie 2010 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Noile case de marcat 2018: informatii IMPORTANTE de la ANAF

  • Pe site-ul ANAF a fost publicat un Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind descrierea profilurilor prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora. ...» citeste mai departe aici

 • Precizari ANAF: ce TREBUIE sa stiti despre formularul 101 si formularul 120

  • OpANAF nr. 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele" - Monitorul Oficial nr. 0014 din 8 ianuarie 2018. Avand in vedere prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 227/2015 priv...» citeste mai departe aici

 • Aflati cat castiga un contabil-sef intr-o companie de servicii din Romania!

  • Daca ati avut pana acum curiozitatea sa aflati ce salariu primeste un contabil-sef care lucreaza intr-o companie de servicii din Romania, veti descoperi in randurile urmatoare informatii care va vor surprinde. Conform zf.ro, pachetul salarial oferit unui candidat care aplica pentru o pozitie de contabil-sef intr-o companie din sectorul ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 101 a fost modificata. Noutati 2018

  • Prin OANAF 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", publicat in M.OF. nr. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF: Formularul 311 va fi depus online

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) adapteaza instructiunile de completare pentru "Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal" (formular 311), intrucat modul de depunere a fost modificat. Formularul 311 online: ...» citeste mai departe aici

 • Microintreprindere nou infiintata. Care este cota de impozitare?

  • In analiza de astazi, subiectul il reprezinta o microintreprindere infiintata in data de 04.07.2017, ce a angajat in data de 03.11.2017 un salariat (depasind astfel perioada de 60 de zile mentionata la art. 51 alin (2). Societatea este constituita pe o durata mai mare de 48 luni, iar asociatul nu a detinut titluri de participare la alte persoane juridice. Vom afla in continuare ce cota de impozitare se aplica in acest caz si pentru cat timp se mentine aceasta cota. De asemenea, este important...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X