Atentie, Contabili!

Codul Fiscal s-a modificat!
Va rugam sa cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Impozitul pe profit, venit si salarii"

email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Impozitul pe profit, venit si salarii

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Impozitul pe profit, venit si salarii".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Stiri si analize economice

Care sunt penalitatile aplicate contribuabililor care nu isi platesc obligatiile fiscale la data scadenta


Neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale atrage plata unor sumesuplimentare. Recent, reglementarile legale referitoare la majorarile deintarziere au fost modificate. Potrivit vechii legislatii, pentruneachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale plateam majorari deintarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. Cum vom fipenalizati de acum inainte? Avand in vedere nevoia de lichiditati, pede-o parte a statului, iar pe de alta parte a contribuabililor, noilereglementari sunt mai impovaratoare pentru contribuabili?


1. Dobanzi si penalitati de intarziere

In cazul neachitarii la scadenta a obligatiile de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.

Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru:

  • sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel;
  • obligatii fiscale accesorii;
  • cheltuieli de executare silita;
  • cheltuieli judiciare;
  • sumele confiscate;
  • sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei.

a. Dobanzi

Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cuziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingeriisumei datorate inclusiv.
Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate dincorectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere,dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadenteicreantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la datastingerii acesteia inclusiv.

In situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilorsau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cusumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupacorectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadenteisi pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Important!


Cartea Verde a Contabilitatii 2015
Cartea Verde a Contabilitatii 2015

Vezi detalii

Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale 2015
Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale 2015

Vezi detalii

OMFP 3055/2009 a fost abrogat!
OMFP 3055/2009 a fost abrogat!

Vezi detalii


Nivelul dobanzii de intarziere este de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

b. Penalitati de intarziere

Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu openalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta aobligatiilor fiscale principale.

Important!

Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:

a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta,nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentruobligatiile fiscale principale stinse;

b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelulpenalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principalestinse;

c) dupa implinirea termenului de 60 de zile de la data scadentei,nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscaleprincipale ramase nestinse.

Atentie!

Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.

2. Cazuri speciale referitoare la plata dobanzilor si a penalitatilor de intarziere

a. Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara

Pe fond, reglementarea a ramas aceeasi, cu mentiunea ca nu vom mai datora majorari de intarziere, ci dobanzi si penalitati.
Astfel, nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenitebugetului general consolidat in termen de 3 zile lucratoare de la datadebitarii contului nostru nu ne exonereaza de obligatia de plata asumelor respective si atrage pentru acesta dobanzi si penalitati deintarziere, dupa termenul de 3 zile.

Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate deunitatile bancare, precum si a dobanzilor si penalitatilor deintarziere, ne putem indrepta impotriva unitatii bancare respective.

b
. Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii

Nici in acest caz nu avem modificari de substanta, ci numai celeconstand in inlocuirea majorarilor de intarziere cu dobanzi sipenalitati.

Asadar, in cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, datoramdobanzile si penalitatile de intarziere pana la data stingerii inclusiv,astfel:

a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;

b) pentru compensarile din oficiu, data stingerii este datainregistrarii operatiei de compensare de catre unitatea de trezorerieteritoriala, conform notei de compensare intocmite de catre organulcompetent;

c) pentru compensarile efectuate ca urmare a unei cereri de restituiresau de rambursare a unei sume ce ni se cuvine, data stingerii este datadepunerii cererii de rambursare sau de restituire.

In cazul in care in urma exercitarii controlului sau analizariicererii de compensare s-a stabilit ca suma ce urmeaza a se compensa estemai mica decat suma cuprinsa in cererea de compensare, dobanzile sipenalitatile de intarziere se recalculeaza.

Pentru obligatiile fiscale stinse prin procedurile de compensareprevazute de actele normative speciale, data stingerii este data la carese efectueaza compensarea prevazuta in actul normativ care oreglementeaza sau in normele metodologice de aplicare a acestuia,aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

c. Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

La fel, si pentru acest caz legiuitorul a pastrat neschimbatareglementarea pe fond, in sensul ca pentru creantele fiscale nascuteanterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei nu sedatoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere dupadata deschiderii procedurii insolventei.

d.
Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare

De asemenea, si pentru aceasta ipoteza noua reglementarea prevede canoutate numai inlocuirea majorarilor de intarziere cu dobanzi sipenalitati.
Astfel, pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior dateiinregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrulcomertului, incepand cu aceasta data nu se mai datoreaza si nu secalculeaza dobanzi si penalitati de intarziere.

In cazul in care prin hotarare judecatoreasca irevocabila a fostdesfiintat actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii, secalculeaza dobanzi si penalitati de intarziere intre data inregistrariila registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramaneriiirevocabile a hotararii de desfiintare.

e. Dobanzi in cazul inlesnirilor la plata

Pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plataobligatiilor fiscale restante se datoreaza dobanzi pentru obligatiilefiscale ce fac obiectul inlesnirii la plata. Nu insa si penalitati!

f.
Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

Sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate dinregularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizicese restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen decel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. Incazul neachitarii sumelor de catre organul fiscal in cadrul acestuitermen, pentru sumele de restituit sau de rambursat de la bugetcontribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirariitermenului de 60 zile. Acordarea dobanzilor se face la cerereacontribuabililor. Nivelul dobanzii este de 0,05% pentru fiecare zi deintarziere.

In celelalte cazuri, sumele de restituit sau de rambursat de la bugetse solutioneaza pe baza unei cereri depusa de catre contribuabil.Cererea se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zilede la inregistrare. In cazul depasirii acestui termen, pentru sumele derestituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul ladobanda din ziua urmatoare expirarii termenului de 45 zile. Acordareadobanzilor se face la cererea contribuabililor. Nivelul dobanzii este de0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesareinformatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termense prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si dataprimirii informatiilor solicitate.

3. Majorari de intarziere in cazul creantelor datorate bugetelor locale

Pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de platadatorate bugetelor locale, datoram dupa acest termen majorari deintarziere. Asadar, pentru aceste obligatii nu datoram dobanzi sipenalitati de intarziere, ci numai majorari de intarziere.

Important!

Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilorfiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare lunasau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului descadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

In mod simetric, pentru sumele de restituit de la bugetul local sedatoreaza dobanda, in acelasi cuantum de 2% din sumele de restituit,calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

4.Data intrarii in vigoare a noilor dispozitii privind dobanzile, penalitatile si majorarile de intarziere

Noile prevederi referitoare la nivelul dobanzilor, al penalitatilor deintarziere si al majorarilor de intarziere se aplica incepand cu datade 1 iulie 2010.

Pentru creantele fiscale care au scadenta anterior datei de 1 iulie2010, incepand cu aceasta data se datoreaza dobanzi si penalitati deintarziere. In acest caz, termenele in functie de care se stabilestenivelul penalitatii de intarziere incep sa curga de la data de 1 iulie2010.

Rezumat

Pana la data de 1 iulie 2010, pentru neachitarea la termen aobligatiilor fiscale se datoreaza doar majorari de intarziere de 0,1%pentru fiecare zi de intarziere.

Incepand cu data de 1 iulie 2010, pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale se datoreaza:

  • dobanzi;
  • penalitati de intarziere;
  • majorari de intarziere.

5. Nivelul dobanzii de intarziere va fi de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.

Nivelul penalitatii de intarziere se va stabili astfel:

a) daca stingerea obligatiilor fiscale se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, suntem iertati de penalitati;

b) daca stingerea obligatiilor fiscale se realizeaza in urmatoarele 60de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiilefiscale principale stinse;

c) dupa implinirea termenului de 60 de zile de la data scadentei,nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscaleprincipale ramase nestinse.

Majorarile de intarziere se vor datora doar pentru obligatiile fiscaledatorate bugetelor locale. Nivelul majorarii de intarziere va fi de 2%din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen,calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziuaimediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumeidatorate inclusiv.

Concluzii

In concret, fata de vechile reglementari, cei mai defavorizati vor ficei care achita obligatiile fiscale (altele decat cele datoratebugetelor locale) in intervalul 30 de zile 300 de zile de la termenulscadent. Adica, pentru cei care achita obligatiile fiscale in primele 30de zile de la data scadentei, noul sistem este cu mult mai bland,intrucat sunt scutiti de penalitate, iar dobanda de intarziere este maimica decat vechea majorare de intarziere. De asemenea, din calculrezulta ca si cei care depasesc termenul scadent cu mai mult de 300 dezile vor fi avantajati, intrucat sarcina penalitatii se dilueaza inacest interval de timp, in conditiile in care, asa cum am aratat,dobanda de intarziere este mai mica decat vechea majorare de intarziere.

Acte normative aplicabile:

Art. 70, art. 117 alin. (2), art. 119, art. 120, art. 1201, art. 121,art. 122, art. 1221, art. 1222, art. 123, art. 124 alin. (1) si (2) siart. 1241 din Codul de procedura fiscala, astfel cum a fost modificat deOrdonanta de urgenta nr. 39/2010.
Art. II alin. (2) si art. III din Ordonanta de urgenta nr. 39/2010pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala


Sursa:
Newsletter Taxe si Impozite - >> CLICK AICI PENTRU DETALII <<


Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 01 Octombrie 2010


Votati articolul "Care sunt penalitatile aplicate contribuabililor care nu isi platesc obligatiile fiscale la data scadenta":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Declaratie rectificativa 101/2012

Intrebare: In luna aprilie a.c., dupa depunerea situatiilor financiare pe anul 2012, a fost constatata o eroare aferenta anului 2012, rezultata din inregistrarea eronata a unei stornari de venituri. In aceasta situatie s-a inregistrat suma respectiva in contul 1174 in luna aprilie 2013 si s-a depus rectificativa la D 101/2012. Prin corectarea veniturilor in minus pe anul 2012 in D 101 a rezultat o alta baza de calcul si implicit cheltuielile de protocol nedeductibile s-au modificat pe anul 2012. Avand in vedere ca la finele anului 2012 s-au stabilit cheltuieli de protocol nedeductibile si TVA aferenta, pentru care urma sa se intocmeasca autofactura dupa depunerea situatiilor financiare, cum considerati ca trebuie sa se evidentieze valorile rezultate in D 101 pentru cheltuielile de procol si TVA aferenta recalculate?
Multumiri anticipate !


Raspuns: In urma modificarilor, trebuie sa procedati la recalcularea impozitului pe profit. Cheltuielile de...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 01 Octombrie 2010 ARTICOLE SIMILARE

X

Noi apreciem opinia ta.
Adauga comentariul tau acum


user
user

Intrebare antispam: 4 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau
MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Impozitul pe profit, venit si salarii
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Impozitul pe profit, venit si salarii".
X