email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Legea contabilitatii valabila in 2022 - Legea nr. 82 din 1991


LEGEA contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991
EMITENT: Parlamentul
 
PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008
 
Data intrarii in vigoare: 26 februarie 2021
Reglementari care au intervenit de la publicare:
 
1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011
2. LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012
3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014
4. LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015
5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 9 decembrie 2015
6. LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018
 
  Conform art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, in tot cuprinsul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sintagmele "auditor financiar" si "audit financiar" se inlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" si "audit statutar".
  CAP. I
  Dispozitii generale 
 
  ART. 1
  (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.
  (2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.
  (3) Unitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul in Romania, unitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, precum si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara. 
  (5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in legislatia fiscala se prevede altfel.
 
(la 05-06-2015 Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifica pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (6) Persoanele prevazute la alin. (1)-(4) organizeaza si conduc, dupa caz, si contabilitatea de gestiune, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
 
(la 22-04-2011 Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 2 
  (1) Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute la art. 1. In acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
 
(la 22-04-2011 Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(2) Contabilitatea publica cuprinde:
  a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
  b) contabilitatea Trezoreriei Statului;
  c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial; 
  d) abrogata.
 
(la 22-04-2011 Lit. d) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogata de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (3) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.
  ART. 3
  (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
  (2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. 
  (3) Abrogat.
 
(la 22-04-2011 Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  ART. 4
  (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
  (2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in partida simpla. 
  (3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
 
  a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare si schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, precum si pentru orice alte entitati care intra in sfera sa de reglementare contabila, conform legislatiei specifice aplicabile;
 
(la 26-02-2021 Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificata de Punctul 2, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  b) de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie*).
 
(la 01-01-2015 Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
(4) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.
  ART. 5 
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.
 
(la 22-04-2011 Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (1^1) Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (1^2) Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Alin. (1^2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (1^3) Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Alin. (1^3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (1^4) Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Alin. (1^4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
(2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
  (3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.
  ART. 6
  (1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
  (2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
  ART. 7 
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii ori transformarii sau al lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
  (2^1) In cazul in care in perioada inventarierii efectuate la finele anului intervin situatii speciale constand in schimbari ale sediilor si/sau ale spatiilor de depozitare ale bunurilor aflate in patrimoniul, inclusiv in administrarea institutiilor publice, ordonatorii de credite pot aproba ca, pentru bunurile existente in sediile si/sau in spatiile de depozitare respective, sa se cuprinda in registrul-inventar valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere ale anului anterior, actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri pana la finele perioadei de raportare.
 
(la 11-12-2015 Alin. (2^1) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015) 
  (2^2) Prevederile alin. (2^1) nu se aplica in cazul reorganizarilor institutiilor publice, potrivit legii. Ordonatorii de credite vor cuprinde in raportul de analiza pe baza de bilant ce insoteste situatiile financiare anuale informatii cu privire la motivele care au generat efectuarea inventarierii in conditiile alin. (2^1).
 
(la 11-12-2015 Alin. (2^2) al art. 7 a fost introdus de art. 23 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015) 
(3) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
  ART. 8
  (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 
  (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile.
 
(la 22-04-2011 Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (3) Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
 
(la 22-04-2011 Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(4) Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.
  ART. 9 
  (1) Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.
 
(la 22-04-2011 Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala. 
  (3) Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
 
(la 01-01-2015 Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
 
  
CAP. II
   Organizarea si conducerea contabilitatii
 
  ART. 10 
  (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.
 
(la 22-04-2011 Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.
 
(la 05-06-2015 Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifica pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 
  (3^1) Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Alin. (3^1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
(4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.
  (4^1) In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (5), raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. In cazul in care contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale.
 
(la 22-04-2011 Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.
 
(la 22-04-2011 Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 11
  Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
 
(la 22-04-2011 Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 12
  (1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
  (2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.
  ART. 13
  Inregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile.
 
(la 22-04-2011 Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 14
  Abrogat.
 
(la 22-04-2011 Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 15
  Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.
  ART. 16
  Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
  ART. 17
  (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
  (2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.
  (3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
  ART. 18
  Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
  ART. 19
  (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.
  (2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia. 
  (3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizarilor interimare de dividende se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari, respectiv asociati.
 
(la 15-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018) 
  (3^1) Repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
 
(la 15-07-2018 Articolul 19 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018) 
  (3^2) Regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiar potrivit alin. (3^1) trebuie sa aiba loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si platite in plus in cursul exercitiului financiar se restituie in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun in acest scop.
 
(la 15-07-2018 Articolul 19 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018) 
(4) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. 
  (5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens*).
 
(la 22-04-2011 Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determina de catre institutiile publice, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice*).
 
 
 
 CAP. III
  Registrele de contabilitate
 
  ART. 20
  Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice*).
  ART. 21
  Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
  ART. 22
  Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.
 
(la 22-04-2011 Art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 23
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
  (2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice.
 
(la 22-04-2011 Art. 23 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 24
  Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
 
(la 26-02-2021 Articolul 24 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  
 
ART. 25
  (1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului finantelor publice, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani.
 
  ART. 25^1
  In cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate.
 
(la 22-04-2011 Art. 25^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
  ART. 26
  In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.
 
(la 22-04-2011 Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
CAP IV
Situatii financiare
  ART. 27
  (1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
  (2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
  (3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si pentru persoanele juridice cu sediul in Romania.
  (4) Prevederile alin. (3) nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
  (5) Persoanele nou-infiintate, care se incadreaza in categoria celor prevazute la alin. (3), pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic de la data infiintarii acestora.
  (6) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3) si (5), au urmatoarele obligatii:
 
  a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art. 37;
  b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. Persoanele nou-infiintate depun instiintarea respectiva in termen de 30 de zile calendaristice de la data infiintarii.
  (7) Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
  (8) Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.
  (9) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe in ziua urmatoare incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar distinct fata de cel precedent, indiferent de durata sa.
  (10) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.
 
(la 01-01-2015 Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
 
  
 
ART. 28 
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
 
(la 01-01-2015 Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (1^1) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul fuziunii, divizarii si transformarii, precum si in situatia lichidarii, in conditiile legii, caz in care situatiile financiare au aceleasi componente cu situatiile financiare anuale.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (1^1) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar, doar de catre persoanele care au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro la sfarsitul exercitiului financiar precedent.
 
(la 09-11-2020 Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 238 din 6 noiembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020) 
  (2^1) Situatiile financiare si raportarile contabile prevazute la alin. (2) se pastreaza timp de 10 ani.
 
(la 26-02-2021 Articolul 28 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
(3) Pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
  (4) Persoanele juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene intocmesc situatii financiare anuale, care au componentele prevazute de reglementarile contabile aplicabile. 
  (5) Abrogat.
 
(la 22-04-2011 Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (6) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului.
 
(la 22-04-2011 Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, raportul privind platile catre guverne, in cazul in care reglementarile contabile aplicabile prevad obligatia intocmirii acestuia, precum si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (7) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (8) Conditiile pentru intocmirea, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate se stabilesc de institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art. 4 alin. (3). Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa intocmeasca si sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
 
(la 22-04-2011 Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (8^1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare.
 
(la 15-07-2018 Articolul 28 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018) 
(9) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
  (10) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
 
(la 22-04-2011 Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 
(la 22-04-2011 Alin. (11) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (12) Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Alin. (12) al art. 28 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (13) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
 
(la 22-04-2011 Alin. (13) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  (14) Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
 
  In situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
 
(la 22-04-2011 Alin. (14) al art. 28 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
  ART. 29 
  (1) Abrogat.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
(2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
  (2^1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt insotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum si raportul consolidat privind platile catre guverne, in cazul in care reglementarile contabile aplicabile prevad obligatia intocmirii acestuia.
 
(la 26-02-2021 Articolul 29 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (3) Daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, societatea-mama poate prezenta un singur raport de audit asupra situatiilor financiare anuale depuse, in cazul in care societatea-mama are obligatia de auditare.
 
(la 05-06-2015 Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 3 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifica pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  ART. 30
  Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
  a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
  b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
  c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
 
  ART. 31
  Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
  a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
  b) situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
 
  ART. 32
  (1) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul privind platile catre guverne, atunci cand exista obligatia intocmirii acestuia potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
  (2) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor si raportul consolidat privind platile catre guverne, atunci cand exista obligatia intocmirii acestuia potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
 
(la 01-01-2015 Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
 
  ART. 33
  (1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. 
  (2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si au componentele prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
 
(la 01-01-2015 Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (3) Atunci cand societatea-mama are obligatia sa intocmeasca si sa depuna si situatii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.
 
(la 05-06-2015 Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 4 al ar. I din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2015, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 2 iunie 2015, care modifica pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  ART. 34 
  (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori financiari autorizati, in conditiile legii, sau firme de audit autorizate, in conditiile legii.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (1) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (2) In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; Fondul de garantare a depozitelor bancare; schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative si administratorii acestora; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contraparti centrale si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara; societatile/companiile nationale; societatile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (2^1) Prevederile alin. (1) se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
 
(la 22-04-2011 Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(3) Sunt auditate si situatiile financiare intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora. 
  (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau transformare ori a operatiunilor de lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (4) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (5) Prin ordin al ministrului finantelor publice pot fi stabilite si alte cazuri in care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar.
 
(la 22-04-2011 Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, prin inlocuirea sintagmei "audit financiar" cu sintagma "audit statutar") 
  ART. 34^1
  (1) Situatiile financiare interimare intocmite potrivit art. 28 alin. (8^1) sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.
  (2) Situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori, potrivit legii.
 
(la 15-07-2018 Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 163 din 10 iulie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 12 iulie 2018) 
  ART. 35 
  (1) Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
(la 22-04-2011 Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(2) Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nicio discriminare.
  (3) Situatiile financiare anuale, situatiile financiare anuale consolidate, precum si situatiile financiare interimare se pastreaza timp de 10 ani.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (4) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.
  ART. 36
  (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
 
  a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
  (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
  (3) Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
 
  (4) Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare ori transformare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens.
 
(la 26-02-2021 Alineatul (4) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  (5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare, in termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai tarziu de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama.
 
(la 01-01-2015 Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  (6) Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la institutiile ierarhic superioare la termenele prevazute la alin. (7)-(10).
  (7) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:
 
  a) in termen de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  b) in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
  (8) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
 
  a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
  (9) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
 
  a) in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  b) in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
  (10) Institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
 
  a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
  b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
 
(la 22-04-2011 Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
 
  ART. 36^1
  Se interzice depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a mai multor seturi de situatii financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.
 
(la 01-01-2015 Art. 36^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
 
  ART. 36^2
  Erorile constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile prevazute la art. 4 alin. (1) si (3), dupa caz.
 
(la 01-01-2015 Art. 36^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
 
  ART. 37
  Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sa depuna, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
 
(la 22-04-2011 Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 
  
  ART. 37^1
  Informatiile cu caracter public, cuprinse in situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finantelor. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor si sunt extrase din situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale depuse de entitati la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.
 
(la 26-02-2021 Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
  ART. 37^2
  (1) Ministerul Finantelor, direct sau prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, poate incheia protocoale cu autoritati publice si institutii publice si de interes public, institutii de cercetare, institutii de invatamant superior, organisme profesionale reglementate si alte entitati de interes public, avand ca obiect schimbul de informatii, atunci cand actul de infiintare/reglementare a acestora prevede atributii a caror realizare necesita utilizarea informatiilor cuprinse in situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale existente in baza de date a Ministerului Finantelor.
  (2) Prin protocoalele prevazute la alin. (1) se stabilesc modalitatea si periodicitatea transmiterii informatiilor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in ceea ce priveste confidentialitatea datelor existente in baza de date a Ministerului Finantelor.
 
(la 26-02-2021 Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021) 
CAP. V
Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice
 
  ART. 38
  (1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
  (2) In contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot efectua plati.
  (3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi. 
  (4) Organizarea contabilitatii operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, se asigura potrivit art. 18.
 
(la 22-04-2011 Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.
  (6) Organizarea si conducerea contabilitatii Trezoreriei Statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.
 
  ART. 39
  (1) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea Trezoreriei Statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
  a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
  b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii si Justitiei Sociale;
  c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
  (2) Ministerul Finantelor Publice intocmeste trimestrial si anual bilantul general al Trezoreriei Statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii.
  ART. 40
  (1) Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
  (2) Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului pentru adoptare odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
  CAP. VI
  Contraventii si infractiuni 
  ART. 41
  Constituie contraventie urmatoarele fapte:
  1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
  2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
 
  a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
  b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
  c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
  d) efectuarea inventarierii;
  e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
 
OBS.!
 
***  Incepand cu data de 28-03-2021, litera e) a punctului 2 al articolului 41 se modifica conform punctului 14 al articolului II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, si va avea urmatorul cuprins:
  e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare interimare, precum si a raportarilor contabile;
*** Incepand cu data de 28-03-2021, punctul 2 al articolului 41, se completeaza cu litera e^1), conform punctului 15 al articolului II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, si va avea urmatorul cuprins:
  e^1) intocmirea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor a rapoartelor prevazute de art. 28 alin. (7) si art. 29 alin. (2^1);
 
  f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii; 
  g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (6) lit. b);
 
(la 01-01-2015 Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificata de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
  3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
  4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;
  5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;
  6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;
  7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
 
 
OBS.!
 
***  Incepand cu data de 28-03-2021, punctul 7 al articolului 41 se modifica conform punctului 16 al articolului II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, si va avea urmatorul cuprins:
 
  7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a situatiilor financiare interimare;
 
  8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
 
OBS.!
  Incepand cu data de 28-03-2021, punctul 8 al articolului 41 se modifica conform punctului 16 al articolului II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, si va avea urmatorul cuprins:
 
  8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, a situatiilor financiare interimare, precum si a raportarilor contabile;
 
  8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile; 
  9. nerespectarea prevederilor art. 10 si 36^1.
 
  Pct. 9 al art. 41 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014.
 
(la 22-04-2011 Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
 
 
  ART. 42 
  (1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
 
  - cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  – cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
  – cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
  – cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
  – cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
  – cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
  – cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  – cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
  – cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  – cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
 
(la 22-04-2011 Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
OBS.!
***  Incepand cu data de 28-03-2021, alineatul (1) al articolului 42 se modifica conform punctului 17 al articolului II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, si va avea urmatorul cuprins:
  (1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
 
  a) cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
  b) cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
  c) cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
  d) cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
  e) cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
  f) cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
  g) cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
  h) cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
  i) cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
  j) cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;
  k) cea prevazuta la pct. 2 lit. e^1), cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
---
  (2) Abrogat.
 
(la 22-04-2011 Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei. 
  (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
 
(la 22-04-2011 Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
OBS.!
***  Incepand cu data de 28-03-2021, alineatul (4) al articolului 42 se modifica conform punctului 18 al articolului II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 24 februarie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 26 februarie 2021, si va avea urmatorul cuprins:
  (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finantelor, respectiv ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite prin ordin al ministrului finantelor, respectiv ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
---
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor in cazul asociatiilor de proprietari se fac de persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de alte persoane anume imputernicite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
  (6) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de persoanele vinovate.
  (7) Contraventiilor prevazute la art. 41 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  (8) In situatia in care in termen de 3 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute de lege nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finantelor Publice va lua urmatoarele masuri:
 
  a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
  b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
 
(la 22-04-2011 Alin. (8) al art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011) 
(9) Se excepteaza de la prevederile alin. (8) urmatoarele operatiuni:
  a) platile din fonduri externe nerambursabile sau finantari primite de la institutii ori organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente;
  b) plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, precum si a drepturilor de asigurari si asistenta sociala;
  c) rambursarile de credite interne si externe, comisioanele si alte costuri aferente;
  d) contributii si cotizatii catre organizatii internationale;
  e) platile din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, potrivit legii.
  ART. 43
  Abrogat.
 
(la 01-02-2014 Art. 43 a fost abrogat de art. 41, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012) 
 
  
CAP. VII
Dispozitii tranzitorii si finale
 
  ART. 44
  Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.
  ART. 45
  Ministerul Finantelor Publice exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.
  ART. 46
  Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992.
 
  ART. 47
  Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.
  ART. 48
  Abrogat.
 
(la 01-01-2015 Art. 48 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 10 decembrie 2014, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014) 
 
  ART. 49
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
  - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
  – Hotararea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
  – Hotararea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
  – Hotararea nr. 1.116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
  – Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
  – Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
  – Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;
  – orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
 


Votati pagina "Legea contabilitatii valabila in 2022 - Legea nr. 82 din 1991":
Rating:

Nota: 3.86 din 163 voturi


Subiectele saptamanii

 • Calculatia Costurilor. Ghid pe domenii de activitate (modele editabile)

  • Nu neglijati niciun aspect legat de calculatia costurilor! Nu are rost sa riscati erori fiscal-contabile si amenzi distrugatoare care pot ajunge pana la 4.000 lei. Operarea incorecta in contabilitate a costurilor de productie sau, si mai grav lipsa acestora din evidentele contabile, are consecinte cat se poate de grave asupra rezultatului contabil si, implicit, asupra rezultatului fiscal. Impozitul pe profit platit astfel catre bugetul de stat este incorect! ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia unica 2023: termen de depunere si instructiuni noi pentru completare

  • ANAF a publicat noua Declaratie unica ce va fi depusa in anul 2023 pentru veniturile si taxele aferente 2022, dar si pentru estimarea celor de anul viitor.  OG 16/2022 a introdus numeroase modificari fiscale care au creat confunzie. Multe persoane fizice care obtin venituri din activitati independente au crezut ca regimul se va aplica direct de la 1 ianuarie 2023, insa este important de precizat ca sunt vizate veniturile de anul urmator. Acest lucru inseam...» citeste mai departe aici

 • Fiscul reorganizeaza lista contribuabililor mijlocii. Noutati privind datele pentru SAF-T

  • Reorganizarea contribuabililor mijlocii devine realitate, dupa ce Fiscul a publicat proiectul de ordin pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mari si mijlocii.  In referat se precizeaza ca nu se justifica actualizarea in acest an a listei contribuabililor mari, avand in vedere faptul ca aceasta lista a fost actualizata in...» citeste mai departe aici

 • Companiile ar putea primi lunar 2.250 lei daca angajeaza victime ale violentei domestice

  • Companiile ar putea primi de la stat o subventie lunara de 2.250 lei, pe o perioada de un an de zile, daca angajeaza victime ale violentei domestice, reiese dintr-un proiect legislativ inregistrat la Senat.  Initiatorii propunerii sustin ca victimele violentei domestice, somere, nu au fost luate in considerare la momentul modificarii si completarii Legii 76/2002. "De asemenea, victimele violentei domestice nu se numara printre categoriile ce beneficia...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X