email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Regulamente pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

În temeiul prevederilor art.11 alin.(5) din Hotarârea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art.6 din Ordonanta Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr.198/2002, cu modificarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art.1 din Hotarârea Guvernului nr.865/2006 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii,

ministrul finantelor publice,

emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, prevazut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, data: 26 septembrie 2006

Nr.1614

Anexa

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1 - E xamenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza si se desfasoara în baza prevederilor art.6 din Ordonanta Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile ulterioare, denumita în continuare ordonanta.

Art. 2 – (1) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice.

(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice, se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, numit în continuare Colectiv, se numesc Comisia de examinare si Comisia de solutionare a contestatiilor, si se stabilesc atributiile acestora.

Art. 3 - Ministrul finantelor publice stabileste prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de sustinere si locul desfasurarii examenului, precum si locul de depunere a dosarelor de înscriere si perioada în care se depun.

Capitolul II

Organizarea si desfasurarea examenului

Art. 4 - (1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, conform prevederilor art.4 din ordonanta, candidatii trebuie sa îndeplinesca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;

b) sa aiba o experienta de minim 5 ani în una dintre urmatoarele activitati:

- elaborarea si aplicarea legislatiei fiscale;

- administrarea si colectarea veniturilor publice;

- controlul fiscal;

- solutionarea contestatiilor în domeniul legislatiei fiscale ;

- elaborarea si aplicarea reglementarilor contabile;

- activitatea financiar-contabila.

c) sa nu aiba antecedente penale;

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.

(2) În vederea sustinerii examenului, candidatii depun dosarul de înscriere cuprinzând documentele care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la art.4, lit.a)-d) din ordonanta.

(3) Dosarul de înscriere se depune la Ministerul Finantelor Publice si va contine urmatoarele :

a) cererea de înscriere la examen, prevazuta în anexa nr.2;

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare, în copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbarii numelui;

d) carnetul de munca, în copie certificata de angajator sau în copie legalizata, dupa caz;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este înregistrat;

h) trei fotografii 2/3 cm.

Art. 5 - Colectivul verifica daca informatiile furnizate de candidati, cu exceptia celor declarate pe propria raspundere, sunt complete si corecte, iar în cazul în care se considera ca este necesar, poate solicita informatii suplimentare, înainte de a decide cu privire la acceptarea sau respingerea dosarelor de înscriere.

Art. 6 - (1) La depunerea dosarului de înscriere, candidatul plateste conform prevederilor art.5 din ordonanta, în contul Ministerului Finantelor Publice, o taxa de înscriere la examen .

(2) Candidatilor înscrisi li se elibereaza legitimatia de examen prevazuta in anexa nr.3.

Art. 7 – La intrarea în sala de examen, si pe parcursul desfasurarii examenului, candidatul trebuie sa aiba asupra sa actul de identitate si legitimatia de examen.

Art. 8 - Colectivul afiseaza atât la locul de depunere a dosarului de înscriere, cât si la locul de desfasurare a examenului, cu cel putin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele nominale ale candidatilor înscrisi, indicându-se data si ora începerii probei si repartizarea pe sali a candidatilor.

Art. 9 - (1) Candidatii au obligatia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afisate si de a sesiza imediat Colectivul cu privire la eventualele neconcordante între înregistrarile din liste si datele din documentele depuse la înscriere.

(2) Orice modificare a listelor afisate se face cu cel putin 24 de ore înainte de începerea examenului.

Art. 10 - (1) Presedintele Comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numeste responsabilul de sala si repartizeaza membrii comisiei si supraveghetorii pe sali, proportional cu numarul candidatilor din salile respective.

(2) Examenul se desfasoara în sali care pot sa asigure asezarea candidatilor la distanta corespunzatoare, pastrându-se un loc liber între candidati.

(3) Membrii Comisiei de examinare si supraveghetorii sunt responsabili de modul în care se deruleaza examenul, începând cu accesul candidatilor în sali, derularea propriu-zisa a examenului si predarea lucrarilor.

(4) Dupa expirarea termenului legal de sustinere a probei, responsabilul de sala va preda lucrarile, în baza unui proces verbal, presedintelui comisiei care este raspunzator de gestionarea acestora.

Art. 11 - Accesul candidatilor în sala este permis cu maximum o ora înainte de începerea examenului, conform listelor afisate, sub supravegherea responsabilului de sala.

Art. 12 - Responsabilii de sali primesc de la Comisia de examinare: lista candidatilor repartizati în sala respectiva, instructiunile de derulare a examenului si respectiv, subiectele.

Art. 13 - (1) Responsabilul de sala noteaza în lista candidatii prezenti si absenti.

(2) Actul de identitate si legitimatia de examen vor ramane pe masa candidatului pe toata durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificari suplimentare.

Art. 14 - Candidatii care nu sunt în sala în momentul comunicarii subiectelor pierd dreptul de a sustine examenul.

Art. 15 - (1) Pe parcursul desfasurarii examenului, candidatii nu au voie sa paraseasca sala si sa revina.

(2) În situatii cu caracter medical, un membru delegat va însoti candidatul de la iesirea si pâna la revenirea în sala.

Art. 16 - (1) Comisia de examinare va stabili un numar de minim 3 variante de subiecte conform tematicii prezentate în anexa nr.1.

(2) Subiectele pentru examen se stabilesc în ziua desfasurarii acestuia, prin tragere la sorti.

(3) În arhiva se vor pastra toate subiectele, atât cele propuse cât si cele extrase.

Art. 17 - (1) Examenul va consta într-o proba scrisa/interviu.

(2) Proba scrisa va fi sub forma de test grila/lucrare scrisa, care va contine de regula întrebari din:

a) legislatia fiscala, legislatia privind administrarea fiscala si legislatia vamala, 90%;

b) dreptul comercial si dreptul financiar - fiscal, 5%;

c) gestiunea financiara si contabilitatea intreprinderii, 5%.

(3) Durata de elaborare a raspunsurilor pentru proba srisa este de 3 ore.

Art.18 - Dupa terminarea examenului, Colectivul afiseaza la avizierele de la locul de desfasurare a examenului, raspunsurile corecte si punctajul aferent fiecarui raspuns, permitând astfel candidatilor sa isi autoevalueze lucrarile.

Art. 19 - (1) Corectarea lucrarilor sau evaluarea raspunsurilor la interviu se face de catre Comisia de examinare.

(2) Raspunsurile corecte vor fi notate cu un punctaj corespunzator gradului de dificultate al subiectelor.

(3) Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie sa acumuleze un minim de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

Art. 20 - Rezultatele obtinute la examen, verificate si aprobate de Comisia de examinare, se aduc la cunostinta candidatilor de Colectiv, prin afisare la locul de desfasurare a examenului si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 21- (1) Contestatiile privind rezultatele obtinute la examen se depun la Comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor.

(2) Contestatiile se solutioneaza în termen de 5 zile lucratoare de la depunerea acestora.

(3) Dupa solutionarea contestatiilor, rezultatele examenului ramân definitive.

CAPITOLUL III

Eliberarea certificatului de atestare a calitatii de consultant fiscal

Art. 22 - (1) Conform prevederilor art.7 din ordonanta, dupa sustinerea si promovarea examenului, candidatilor li se elibereaza Certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, dupa modelul prevazut în anexa nr.4.

(2) Certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal se întocmeste în doua exemplare, copia ramânând în carnet.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 23 - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sanctionarea persoanelor vinovate.

(2) Sanctionarea candidatilor se face în functie de gravitatea faptelor si consta în avertisment sau în eliminarea din examen, în urmatoarele situatii:

a) încercarea dovedita de a copia din carti, caiete, notite, surse electronice sau alte materiale;

b) transmiterea sau primirea de ciorne sau alte materiale;

(3) În cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament de catre membrii Comisiei de examinare sau supraveghetori, presedintele comisiei procedeaza la eliminarea si înlocuirea acestora din sala si face propuneri de sanctionare potrivit legii.

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 24 - (1) Componenta comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial, prin ordin al ministrului finantelor publice. Aceste comisii vor fi formate din specialisti ai Ministerului Finantelor Publice care au participat la elaborarea Codului fiscal, Codului de procedura fiscala si Codului vamal, precum si membrii Comitetului provizoriu al Camerei, care au dobândit calitatea de consultant fiscal.

(2) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal pentru persoanele prevazute la alin.(1), care îndeplinesc conditiile prevazute la art.4 alin.(1) din prezentul regulament, se organizeaza la Ministerul Finantelor Publice. Prin exceptie de la prevederile alin.(1), comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor vor fi alcatuite din reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, cu pregatire juridica.

(3) Aceleasi conditii de examinare prevazute la alin.(2) se aplica si specialistilor care au participat efectiv si constant în cadrul procesului de consultare la elaborarea Codului fiscal armonizat si a Codului de procedura fiscala armonizat, si care urmeaza sa participe în calitate de observatori în diverse etape ale organizarii examenelor de atribuire a calitatii de consultant fiscal.

(4) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal persoanelor prevazute la alin.(1) si (3) se va desfasura sub forma unui interviu, prin aplicarea prevederilor art.17.

Art. 25 – Dupa încheierea probelor de examen, subiectele si lucrarile candidatilor se pastreaza la sediul Comisiei de examinare, în dulapuri sigilate, pâna la finalizarea examenului, urmând a fi predate Colectivului, pe baza de proces verbal.

Art. 26 - Dosarele de înscriere ale candidatilor care nu au promovat examenul se elibereaza la solicitarea acestora, în termen de 15 zile de la data la care rezultatele examenului ramân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.

Art. 27. - Anexele nr.1- 4 fac parte integranta din prezentul regulament.

Anexa nr.1

TEMATICA DE EXAMEN PENTRU ATRIBUIREA

CALITATII DE CONSULTANT FISCAL

1. Notiuni generale de drept comercial:

- faptele de comert:

* notiune;

* caracteristici.

- comerciantii:

* notiune si categorii de comercianti;

* calitatea de comerciant;

* conditiile de exercitare a activitatii comerciale;

* obligatiile profesionale ale comerciantilor;

* fondul de comert;

* auxiliarii comerciantilor.

- formele de organizare;

- reorganizarile, fuziunile, divizarile si lichidarile.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile directivelor europene:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile, amortizare fiscala);

- rezerve si provizioane fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier ;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societati-mama, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice straine din state membre UE, societati-mama;

- termene de plata si de declarare a impozitului;

- facilitati fiscale;

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent);

- impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau în legatura cu proprietati imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica româna.

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definitia microîntreprinderii;

- conditiile pe care trebuie sa le întruneasca o microîntreprindere si procedura de formulare a optiunii pentru aceasta forma de organizare;

- cota de impozitare;

- determinarea bazei de calcul (veniturile care se scad din venitul brut);

- termen de plata;

- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;

- plati anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;

- termene de plata;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

6. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestarea impozitului platit de nerezidenti;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);

- principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv, definitia agentului platitor, definitia platii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul platilor din dobânzi primite de rezidenti români din Austria, Luxemburg si Belgia care au perioada de tranzitie în ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;

- principiile prevazute în aplicarea retinerii la sursa a impozitelor asupra redeventelor si dobânzilor primite/platite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene, definitia dobânzilor si redeventelor, definitia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunerea redeventelor si dobânzilor la întreprinderile asociate.

7. Impozitul pe proprietate si taxele locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- mod de calcul;

- termene de plata;

- facilitati fiscale acordate;

- modul de declarare a proprietatilor.

8. Taxa pe valoarea adaugata:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni impozabile;

- locul operatiunilor impozabile;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;

- baza de impozitare;

- cote de taxa pe valoarea adaugata;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- platitorii taxei pe valoarea adaugata;

- obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata;

- regimul special de scutire;

- masuri de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adaugata (taxa inversa).

9. Accizele:

- accize armonizate (sfera de aplicare, modalitati de calcul);

- regimul de antrepozitare fiscala ( definitii, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, deplasarea produselor în regim suspensiv, documente fiscale utilizate);

- circulatia intracomunitara a produselor accizabile armonizate (operator înregistrat si neînregistrat, vânzarea la distanta);

- scutiri de la plata accizelor (pentru alcool, produse energetice si electricitate);

- sistemul de marcare a unor produse accizabile;

- accize nearmonizate (sfera de aplicare, modalitati de calcul, platitori, exigibilitatea si plata accizelor la bugetul de stat).

10. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;

- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);

- datoria vamala ( garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:

- organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului în functie de forma de organizare;

- obligatiile ce revin, potrivit legii, contribuabililor pe linia organizarii si conducerii contabilitatii si modul de înregistrare a patrimoniului;

- contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor;

- situatiile financiare anuale - forma si continut.

12. Sanctiuni si cai de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscala:

- înregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;

- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscala.

B I B L I O G R A F I E

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare;

4. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Normele de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1050/2004;

6. Ordinul ministrului finantelor publice nr.300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de înregistrare a contribuabililor si a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordinul presedintelui ANAF nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

8. Ordinul presedintelui ANAF nr. 545/2004 privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru înregistrarea mentiunilor referitoare la luarea în / scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a comerciantilor;

9. Ordinul presedintelui ANAF nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;

10. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind sediile secundare;

11. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005 pentru aprobarea metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare;

13. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art.143 alin.(1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

14. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;

15. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura;

18. Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent;

19 . Hotarârea Guvernului nr. 1766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004;

20. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

21. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice;

22. Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

23. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

24. Reglementarile contabile armonizate cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate pentru agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005;

25. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile;

26. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

27. Ordonanta de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

28. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

29. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

30. Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;

31. Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare;

32. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;

33. Hotarârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României;

34. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

35. Legea nr. 98/1996 pentru aderarea României la Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983;

36. Legea nr. 4/2006 pentru modificarea denumirii si clasificarii marfurilor din Tariful vamal de import al României si a taxelor vamale aferente acestora;

37. Legea nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert, a Acordului international privind carnea de bovina si a Acordului international privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994;

38. Legea nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993;

39. Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 54/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

40. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana.

Anexa nr.2

Nr. înregistrare/ Loc

FOTO

CERERE de înscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal

sesiunea ...........

Subsemnatul(a) ..........................................................................., nascut(a) la data de...................... în localitatea.........................., judetul ................, legitimat(a) cu B.I./C.I./Pasaport, seria...... nr. ......................, eliberat(a) de ....................................., la data de ..........., C.N.P. ..........................................., cetatenia.................. domiciliat(a) în ................................., str. ............................., nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ................, telefon fix ..............., telefon mobil..................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, organizat de Ministerul Finantelor Publice, sesiunea ...................

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însotit de urmatoarele documente conform art.3 alin.(3) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal :

- B.I /C.I./Pasaport, în copie ;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ................seria ..... nr....................., emisa de ................................la data de .......................... , în copie legalizata ;

- carnetul de munca, seria .......nr................, emis de.............................. ..la data de....................., în copie certificata de angajator sau în copie legalizata;

- certificatul de nastere, seria....... nr................, emis de ............................., la data de..............., în copie legalizata, în cazul schimbarii numelui;

- certificatul de casatorie, seria....... nr................, emis de ............................., la data de..............., în copie legalizata, în cazul schimbarii numelui;

- certificatul de cazier judiciar, seria .......... nr............., emis de .........................la data de......................., în perioada de valabilitate;

- adeverinta medicala, seria ……nr............., emisa de .........................la data de.......................,

- trei fotografii de 2/3cm.

Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile Codului Penal, ca am desfasurat activitatile prevazute la art.4 alin. (1) lit. b) din regulament, astfel:

Unitatea

Activitatea

desfasurata

Perioada

De la Pâna la

Nr. luni

Functia

Observatii

Total perioada

x

x

Data Semnatura

Anexa nr.3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Loc

FOTO

LEGITIMATIE DE EXAMEN

nr. ............/...........

Numele si prenumele candidatului ...........................................................................

CNP ......................, B.I./C.I. seria........ nr. .................... emis de ............................la data de .............................

Prezenta legitimatie s-a eliberat urmare depunerii dosarului de înscriere nr……. din data………. , la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, sesiunea .................. si serveste pentru accesul în salile de examen. Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimatii si a actului de identitate.

Taxa de înscriere la examen în suma de …………… a fost achitata cu chitanta seria……. nr………… din …………………

Valabila pe perioada examenului, sesiunea .................. .

Semnatura si stampila

Anexa nr.4

Stema

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Certificat de atestare a calitatii de consultant fiscal

Seria....... nr. ...................

Eliberat de Ministerul Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea 198/2002, cu modificarile ulterioare si în baza hotararii Comisiei de examinare numita prin Ordinul ministrului finantelor publice nr........ din…… ,

Se acorda calitatea de consultant fiscal,

D-lui/d-nei ( Numele si prenumele):………………………… ................................, CNP: ................................................, cetatenia............................................., nascut(a) în anul………., luna………….., ziua…., în tara…………., localitatea…………………, judetul/sectorul..........................

Titularul a sustinut examenul si a fost declarat admis la sesiunea din data de..............................

Prezentul certificat atesta atribuirea calitatii de consultant fiscal si confera dreptul la înregistrarea titularului la Camera Consultantilor Fiscali în vederea eliberarii carnetului profesional, care îi permite exercitarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,

Presedintele comisiei de examinare, Secretar general,

NR……….. din .................

ORDIN

privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal

Pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal,

în temeiul prevederilor art.11 alin.(5) din Hotarârea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art.5 din Ordonanta Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr.198/2002, cu modificarile ulterioare,

având în prevederile art.1 si art.3. alin.(2) din Hotarârea Guvernului nr.865/2006 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii,

ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal pentru anul 2006, la valoarea de 300 lei.

Art. 2. - Taxa se plateste în contul 50.03.19 “ Disponibil din taxe pentru înscrierea la examen” deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, prin virament, mandat postal sau în numerar la casieria Ministerului Finantelor Publice. Pe documentul de plata la rubrica “beneficiar” se va indica codul de identificare fiscala al Ministerului Finantelor Publice 4221306 si Simbol cont IBAN corespondent RO20TREZ700500319X001271.

Art. 3. - Colectivul pentru organizarea si desfasurarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal prevazut în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1523/2006 si Directia de buget si contabilitate interna vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, data: 26 septembrie 2006

Nr.1615

ORDIN

privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal de către persoanele prevăzute la art.24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1614/2006

În temeiul prevederilor art.11 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea şi funcĹŁionarea Ministerului FinanĹŁelor Publice şi a AgenĹŁiei NaĹŁionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.6 din OrdonanĹŁa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.3 şi art.24 din Ordinul ministrului finanĹŁelor publice nr.1614/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal,

ministrul finanĹŁelor publice,

emite următorul ordin:

Art. 1. – Pentru specialiştii care au participat la elaborarea Codului fiscal, Codului de procedură fiscală şi Codului vamal şi membrii Comitetului provizoriu al Camerei ConsultanĹŁilor Fiscali, precum şi pentru specialiştii care au participat efectiv şi constant în cadrul procesului de consultare la elaborarea Codului fiscal armonizat şi a Codului de procedură fiscală armonizat si care îndeplinesc condiĹŁiile prevăzute la art.4 din OrdonanĹŁa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările ulterioare, examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va consta într-un interviu şi va fi susĹŁinut în zilele de 16-17 octombrie 2006, la sediul Ministerului FinanĹŁelor Publice din strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti.

Art. 2. - Interviul va fi susĹŁinut din tematica de examen prevăzută în anexa nr.1

din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1614/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal.

Art. 3. - Înscrierile la examen şi depunerea dosarelor se fac până în ziua de 11 octombrie 2006, inclusiv, la sediul Ministerului FinanĹŁelor Publice din strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti.

Art. 4. - Colectivul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, numit prin Ordinul ministrului finanĹŁelor publice nr.1523/2006 şi comisiile de examinare şi de soluĹŁionare a contestaĹŁiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, data 26.09.2009

Nr.1616

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

  •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
  •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
  •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
  •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
  •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 10 Octombrie 2006


Votati articolul "Regulamente pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 10 Octombrie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X