email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

3. Contractul de leasing

Cuvinte cheie:

  • clauze obligatorii.

    Contractul de leasing, conform normelor juridice in vigoare trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente:

Contractul de leasing, conform normelor juridice in vigoare trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente:

a) partile: locatorul/ finantatorul si utilizatorul;

b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contracului de leasing;

c) valoarea totala a contractului de leasing;

Valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala. Valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator;

d) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora.

Rata de leasing reprezinta:

● in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing;

● in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.

Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;

e) perioada de utilizare in sistem leasing a bunului;

f) clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Alte clauze pot fi convenite in mod liber de catre parti.
Contractul de leasing nu poate fi incheiat pe durata mai mica de un an.

In cazul incheierii unui contract de leasing financiar, acesta trebuie sa cuprinda, pe langa elementele mentionate, si:

a) valoarea initiala a bunului; b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acest drept poate fi exercitat.

In continuare este prezentat pentru informare un model de contract de leasing

CONTRACT DE LEASING

Incheiat astazi ................
la ...............................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ............................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in .........................,str. ...................................... nr. ........., bloc ......., scara ......, etaj ......., apartament ......., judet/sector ......................,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. .................., din ................, cod fiscal nr. ................, din ....................., avand contul nr. ........................., deschis la .................., existand si

functionand potrivit legislatiei statului..............., reprezentata de .............................., cu functia de ..........................., cetatean ........................., posesor act de identitate/pasaport nr. ......................., in calitate de locator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ............................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in ........................., str. ...................................... nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ........, judet/sector .................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............................, din ........................, cod fiscal nr. ........................, din ....................., avand contul nr. ........................., deschis la .................., existand si functionand potrivit legislatiei statului ..............., reprezentata de .............................., cu functia de ..........................., cetatean ........................., posesor act de identitate/pasaport nr. ......................., in calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de leasing, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul/finantatorul, la solicitarea utilizatorului, se obliga sa predea bunurile mobile/imobile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul contract si sa transmita utilizatorului folosinta lor.

2.2. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces-verbal, pana la data de ..............., in caz contrar locatorul fiind obligat la plata unei penalizari de intarziere de ......% pe zi din valoarea redeventei.

2.3. Cheltuielile legate de predarea-primirea bunurilor care fac obiectul prezentului contract vor fi suportate de .............................

2.4. Locatorul are dreptul sa verifice, la intervale de ..............., starea bunurilor si modul de exploatare a lor, iar daca utilizatorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, poate sa rezilieze, inainte de termen, contractul.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ..............., incepand de la data de .............. si pana la data de ................

(In cazul leasingului financiar, perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului. In cazul leasingului operational, perioada de leasing nu depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului.)

IV. PRETUL CONTRACTULUI

Clauza specifica leasingului financiar

 

 4.1. Utilizatorul va plati locatorului, incepand cu data transmiterii folosintei bunurilor care fac obiectul prezentului contract, o redeventa formata din cota-parte din valoarea de intrare a bunurilor in valoare de ..................... lei si o dobanda de leasing de ................................ lei, in rate lunare.

Clauza specifica leasingului operational

 

 4.1. Utilizatorul va plati locatorului, incepand cu data transmiterii folosintei bunurilor care fac obiectul prezentului contract, o redeventa formata din cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare in valoare de .............................. lei si un beneficiu de ............................ lei, in rate lunare.

4.2. Evolutia ratei inflatiei care se inregistreaza ulterior incheierii prezentului contract determina indexarea redeventei.

4.3. Neplata redeventei la termenele si in conditiile prevazute la pct. 4.1 si 4.2 atrage penalizari de ................. pe zi de intarziere, calculate la valoarea redeventei restante.

Clauza specifica leasingului operational   

 

 

4.4. In cazul in care, la expirarea prezentului contract, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, locatorul trebuie sa ia in calcul varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a bunului.

4.5. Dreptul de optiune constand din cumpararea bunului se poate exercita pana la expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului, numai daca utilizatorul va formula o oferta de cumparare ferma si irevocabila.

Clauza specifica leasingului financiar

 

4.4. Partile contractante au stabilit de comun acord ca dreptul de proprietate asupra obiectelor in leasing se transmit utilizatorului dupa terminarea contractului si lichidarea tuturor obligatiilor utilizatorului, plata valorii reziduale stabilite in contract si a altor taxe. Prevederile prezentului articol se aplica indiferent de starea obiectelor in leasing.

V. GARANTII

5.1. Locatorul garanteaza pe utilizator pentru evictiune din partea oricarei persoane fizice sau juridice care ar pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunurilor care fac obiectul prezentului contract.

5.2. Locatorul va acorda asistenta tehnica utilizatorului pe toata durata pentru care s-a incheiat prezentul contract.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Locatorul/finantatorul se obliga:

  1. sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul, potrivit necesitatii;
  2. b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta; c) sa transmita utilizatorului, in temeiul prezentului contract, toate drepturile care deriva din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie; d) sa garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;

Clauze specifice leasingului operational

 

 e) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea sau restituirea bunului;

f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.

6.2. Utilizatorul se obliga:
a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul prevazut in prezentul contract;
b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa-l exploateze;

c) sa nu greveze cu sarcini bunul care face obiectul prezentului contract fara acordul locatorului;

d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing, in cuantumul valoric stabilit si la termenele prevazute in prezentul contract;

e) sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;

f) sa-si asume, pentru intreaga perioada a contractului, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing, pana la achitarea integrala a pretului prezentului contract;

g) sa permita locatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;

h) sa il informeze pe locator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert;
i) sa nu aduca modificari bunurilor fara acordul locatorului;
j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile prezentulul contract.

Clauza specifica leasingului financiar

  k) utilizatorul va suporta costurile de asigurare pentru intreaga perioada de leasing. Utilizatorul va suporta orice cheltuieli (daune) care nu sunt acoperite de asigurarea casco.

VII. RASPUNDERI

7.1. In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in prezentul contract sau daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, locatorul are dreptul de a-l rezilia, unilateral, cu daune-interese.

7.2. Daca utilizatorul nu-si exercita obligatia de plata a ratei de leasing timp de 2 luni consecutiv, locatorul are dreptul de a rezilia prezentul contract, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune-interese.

7.3. In situatia in care locatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, el datoreaza daune-interese, in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie calculata la data expirarii contractului.

7.4. In cazul in care, in timpul executarii prezentului contract, locatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt locator/finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vanzatorul, care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator.

7.5. Din momentul incheierii prezentului contract si pana la incetarea lui si reintrarea in posesia bunului, locatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ......... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de .......... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

10.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un nr. de ........... exemplare, din care .............., astazi ................., data semnarii lui.

LOCATOR/FINANTATOR, UTILIZATOR,

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 07 Aprilie 2006


Votati articolul "3. Contractul de leasing":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 07 Aprilie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X