email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Perioada in care se pot acorda consultatii medicale la distanta a fost extinsa pana la 31 martie 2021

Perioada in care se pot acorda consultatii medicale la distanta a fost extinsa pana la 31 martie 2021
cnascard de sanatateOUG 162/2020

UPDATE in 22 decembrie 2020 Hotararea 1102/2020 stabileste ca perioada in care se pot acorda consultatii medicale la distanta este extinsa pana la 31 martie 2021​. 

Prin OUG 162/2020 au fost prelungite pana la finalul anului consultatiile la distanta acordate de medicii de familie si de medicii specialisti din ambulatoriul clinic, pentru care nu este necesara validarea cu cardul de sanatate. 
 

Iata care sunt dispozitiile aplicabile pana la data de 31 martie 2021 in contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2:
 

Art. 243. -

(1) Consultatiile medicale la distanta acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare, se acorda si se valideaza fara a fi necesara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate sau a documentelor inlocuitoare ale acestuia, prevazute la art. 223 alin. (1) - (12) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Consultatiile la distanta sunt considerate consultatii acordate in regim off-line si se supun reglementarilor aplicabile acestora prevazute de prezenta hotarare si normele sale de aplicare.

(2) Consultatiile la distanta din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinica medicina fizica si de reabilitare, precum si cele de ingrijiri paliative in ambulatoriu se acorda fara a fi necesara prezentarea biletului de trimitere.
 

Art. 244. -
Contractele/Actele aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive pot fi semnate atat de reprezentantul legal al furnizorului, cat si de casa de asigurari de sanatate, prin semnatura electronica extinsa.


 

Art. 245. -
(1) Numarul maxim de consultatii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice este de maximum 8 consultatii pe ora/medic, cu posibilitatea acordarii de catre medicul de familie a doua consultatii/luna/pacient cu boli cronice.

(2) Numarul maxim de consultatii ce poate fi raportat pe zi la nivelul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara si din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se stabileste prin raportare la programul la cabinet al medicilor si la numarul maxim de 8 consultatii/ora/medic prevazut la alin. (1).

(3) Consultatiile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, respectiv in pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate si la distanta, acestea putand fi acordate atat de medicii de familie, cat si de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicina fizica si de reabilitare, si pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii/ora.

(4) Serviciile de sanatate conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped prevazute in pachetul de servicii de baza din asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice pot fi acordate si la distanta - prin mijloace de comunicare la distanta.

(5) Pacientii simptomatici, pentru manifestari clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiaza de consultatii, inclusiv consultatii la distanta ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie si de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii/ora.

(6) Medicul de familie, precum si medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicul de medicina fizica si de reabilitare, vor consemna consultatiile medicale la distanta in registrul de consultatii si in fisa pacientului, dupa caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care acestea au fost efectuate, si vor emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica.

(7) Consultatiile la distanta prevazute la alin. (3) se acorda si se deconteaza conform reglementarilor legale in vigoare aplicabile consultatiilor la cabinet prevazute in pachetele de servicii, prevazute in prezenta hotarare si normele metodologice de aplicare a acesteia.

(8) Consultatiile prevazute la alin. (5), inclusiv cele la distanta, se asimileaza consultatiilor din pachetul de servicii de baza acordate la cabinet pentru afectiuni acute, subacute si acutizari ale unor afectiuni cronice.
 

Art. 246. -
(1) Prin derogare de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) medicul de familie initiaza tratamentul specific si in absenta unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) medicul de familie poate emite prescriptie medicala in continuare pentru pacientii cu boli cronice cu schema terapeutica stabila, in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de catre medicul specialist - scrisoare medicala si/sau confirmarea inregistrarii formularului specific de prescriere, si pentru medicamentele care se prescriu de catre medicii specialisti in conformitate cu limitarile de prescriere prevazute in Hotararea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Fac exceptie medicamentele/materialele sanitare utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate curative care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi, in conditiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative.

(2) Pentru medicamentele notate cu **), **1), **1Ω) si **1β) in Lista de medicamente aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prescrierea se realizeaza potrivit Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu pentru maximum 90/91/92 de zile, cu exceptia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de pana la 30 de zile.
 

Art. 247. -

Casele de asigurari de sanatate contracteaza intreaga suma alocata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu destinatie servicii medicale spitalicesti, luand in calcul indicatorii specifici fiecarei unitati sanitare cu paturi conform prezentei hotarari si normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Art. 248. -
(1) Casele de asigurari de sanatate deconteaza unitatilor sanitare cu paturi care acorda servicii in regim de spitalizare continua pentru afectiuni acute activitatea desfasurata lunar la nivelul indicatorilor realizati, fara a depasi suma ce poate fi contractata in functie de capacitatea maxima de functionare lunara a fiecarui spital, in limita fondurilor cu aceasta destinatie.

(2) Pentru unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate care acorda servicii in regim de spitalizare continua pentru afectiuni cronice, decontarea activitatii desfasurate se realizeaza la nivelul valorii aferente indicatorilor realizati in limita valorii de contract.
 

Art. 249. -
(1) Unitatile sanitare cu paturi raporteaza lunar si trimestrial datele aferente cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate la casele de asigurari de sanatate si la Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.

(2) Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti are obligatia transmiterii lunar si trimestrial a datelor/informatiilor de confirmare clinica si medicala a activitatii unitatilor sanitare cu paturi, la termenele si potrivit reglementarilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Art. 250. -
Pentru situatiile care necesita prezentarea de documente casei de asigurari de sanatate de catre asigurat, membru al familiei de grad I si II, sot/sotie, persoana imputernicita legal de acesta prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, documentele pot fi transmise casei de asigurari de sanatate prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse in numele asiguratului de orice persoana, cu exceptia reprezentantilor legali ai furnizorilor de servicii medicale/medicamente cu si fara contributie personala/dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive si a persoanelor care desfasoara activitate la nivelul acestora. Mijloacele electronice de comunicare se pot folosi si pentru transmiterea de catre casele de asigurari de sanatate a documentelor eliberate, necesare asiguratilor.
 

Art. 251. -

Masurile prevazute in prezentul capitol sunt aplicabile incepand cu luna ianuarie 2021."


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Cunoasteti noutatile aduse de OG nr. 16/2022?


Atentie: Sunt peste 60 de schimbari radicale ale Codului fiscal!

Astfel, avem prevederi noi privind:

1. Impozitul pe venitul microintreprinderilor
2. Impozitul pe profit
3. Impozitul pe venit
4. Contributia de asigurari sociale (CAS)
5. Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)
6. Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cnascard de sanatateOUG 162/2020

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 22 Decembrie 2020


Votati articolul "Perioada in care se pot acorda consultatii medicale la distanta a fost extinsa pana la 31 martie 2021":
Rating:

Nota: 4.67 din 5 din 3 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X