Atentie, Contabili!

Codul Fiscal s-a modificat!
Va rugam sa cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Impozitul pe profit, venit si salarii"

email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Impozitul pe profit, venit si salarii

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Impozitul pe profit, venit si salarii".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Stiri si analize economice

Donatiile si sponsorizarile in institutiile publice

 

Sponsorizarea/donatia reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una din parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Donatia se face prin act autentic si este un act de liberalitate prin care donatorul da, irevocabil, un lucru donatarului. Acceptarea donatiei se poate face in actul de donatie.

Este considerat sponsor/donator orice persoana fizica sau juridica care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

Pot fi beneficiari ai unei sponsorizari/donatii:

" orice persoana juridica, fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, cercetare, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, ori de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

" institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile susmentionate;

" cartile si publicatiile, precum si emisiunile/programele ce apartin organismelor de televiziune sau radiodifuziune pentru domeniile prezentate anterior;

" orice persoana fizica a carei activitate intr-unul din domeniile precizate mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Se interzice, prin lege, efectuarea sponsorizarilor/donatiilor din surse obtinute de la buget.

In contextul institutiilor publice, termenul de donatie, cum este definit prin Legea privind finantele publice nr. 500 din data de 11 iulie 2002, reprezinta fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persoana juridica sau fizica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie.

La art. 63 din lege se prevede ca:


Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale 2015
Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale 2015

Vezi detalii

Cartea Verde a Contabilitatii 2015
Cartea Verde a Contabilitatii 2015

Vezi detalii

OMFP 3055/2009 a fost abrogat!
OMFP 3055/2009 a fost abrogat!

Vezi detalii


(1) Institutiile publice pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin (1), in situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza (…) si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.

(3) Lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finantelor Publice situatia privind sumele virate la buget si utilizate potrivit alin (2), in vederea introducerii modificarilor corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului fondurilor speciale, dupa caz.

(4) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin (1), in situatia institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale ori integral din venituri proprii, se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.

(5) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin (1) se inregistreaza in contabilitatea acestora.

Donatiile/sponsorizarile pot fi primite doar in conditiile incheierii unui contract de donatie, care trebuie sa fie incheiat in forma scrisa, cu specificarea obiectului, duratei si valorii acestuia, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Sponsorul/beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

Acestia sunt obligati sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

Comunicarea catre public, prin intermediul mass media, a altor mjloace (placute prin intermediul carora se atesta ca acel obiectiv a fost realizat ca urmare a sponsorizarii de catre …) vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si va fi adusa la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.

In cadrul acestui tip de activitate este interzis ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Pot fi acceptate si formulare de contracte prezentate de sponsor, in conditiile in care respecta prevederile legale care reglementeaza sponsorizarile si donatiile si nu contine clauze care sa contravina intereselor institutiei.

Pentru contractul de donatie pot fi utilizate modelele de contract cadru, prezentat mai jos.

CONTRACT DE DONATIE

MODEL:

Numar:…(Persoana fizica donatoare)………………………

Incheiat astazi la …………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1._____________________(numele si prenumele), domiciliat in (localitatea)_____________________, str._________________ nr.___, bloc___, scara____, etaj___, apartament___, sector/judet________________, CP________, nascut la data de (ziua luna anul)_____________, in localitatea_________________, sector/judet_______________,fiul lui_________________ si al____________________, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria_____, nr.____________, eliberat de_________________________, la data de ____________,

cod numeric personal________________________, in calitate de donator, pe de o parte si

1.2._________________________________, cu sediul in__________________, str.___________, nr.___, sector/judet_______________, CP ___________, CUI______________, reprezentata de_____________________, avand functia de______________________ in calitate de donatar (beneficiar).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1._______________________, in calitate de donator, donez beneficiarului urmatoarele bunuri: _________________________________________________

2.2. Bunurile donate au fost dobandite prin _______________________ si le evaluez la suma de________________ lei.

2.3. Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate au fost predate in folosinta beneficiarului la data de _________________, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu beneficiarul.

2.3. _______________________in calitate de beneficiar, declar ca bunurile mentionate la pct. 2.1 din prezentul contract le-am preluat in folosinta la data de, pe baza inscrisului sub semnatura privata.

3. CLAUZE FINALE

_3.1.1_ Exemplu de clauze ___- _______________________________________________________

3.2. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ..................................... .

3.2. 2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare,

3.2.3 Donatia nu-l obliga pe donator si nu produce nici un efect decat din ziua acceptarii

DONATOR DONATAR (BENEFICIAR)

CONTRACT DE DONATIE

MODEL:

Numar:…(Persoana juridica donatoare)………………………

Incheiat astazi la …………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1._____________________(operatorul conomic, asociata/fundatia) cu sediul in__________________(localitatea) str._________________ nr.___, bloc___, scara____, etaj___, apartament___, sector/judet________________, CP________, CUI______________, inscrisa la________, in registrul________, avand contul nr________ deschis la ______________ telefon______________ fax______________ reprezentata de (numele si prenumele), ______________ cu functia de______________, in calitate de donator, pe de o parte si

1.2._________________________________(institutia publica), cu sediul in__________________, str.___________, nr.___, sector/judet_______________, CP ___________, CUI______________, reprezentata de (numele si prenumele) _____________________, avand functia de______________________ in calitate de donatar (beneficiar).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1._______________________ in calitate de donator, donez beneficiarului urmatoarele bunuri: _________________________________________________

2.2. Bunurile donate au fost dobandite prin acte de comert, productie proprie_______________________ si sunt evaluate conform anexei *,** suma de________________ lei.

2.3. Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate au fost predate in folosinta beneficiarului la data de _________________, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu beneficiarul.

2.3. _______________________in calitate de beneficiar, declar ca bunurile mentionate la pct. 2.1 din prezentul contract le-am preluat in folosinta la data de, pe baza inscrisului sub semnatura privata.

3. CLAUZE FINALE

3.1.1 Exemplu de clauze

Bunurile vor fi utilizate astfel, se interzice comercializarea bunurilor, suma de … _primita ca sponsorizare va fi exclusiv pentru plata furnizorului extern pentru achizitia a xx__, pentru modalitatea de folosire a disponibilului ramas din aceasta tranzactie va fi solicitat acordul donatorului,

3.1.2 In cazul neandeplinirii clauzelor se va proceda la revocarea donatiei __________________________________________________________________

3.2. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ..................................... .

3.2. 2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare,

3.2.3 Donatia nu-l obliga pe donator si nu produce nici un efect decat din ziua acceptarii

DONATOR DONATAR (BENEFICIAR)

*in anexa se pot prezenta detaliat valoarea per unitate de produs,

**se poate da o clauza prin care beneficiarul sa stabileasca valoarea bunului

- pentru donator nu mai are valoare economica, este amortizat integral etc.

- pentru valorificarea intre institutiile publice terminologia folosita este cea de transfer cu titlu gratuit

DONATOR DONATAR

Pentru contractul de sponsorizare pot fi utilizate modelele de contract cadru, prezentat mai jos:

Prezentul "Contract de sponsorizare", numar:… ………………………

se incheie astazi la …………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1._____________________(operatorul conomic, asociatia/fundatia) cu sediul in__________________(localitatea) str._________________ nr.___, bloc___, scara____, etaj___, apartament___, sector/judet________________, CP________, CUI______________,
inscrisa la________, in registrul________, avand contul nr________ deschis la ______________ telefon______________ fax______________ reprezentata de (numele si prenumele) ______________ cu functia de (Presedintele Consiliului de administratie director general .... in calitate de sponsor, denumit in continuare SPONSOR), ______________,

1.2. _________________________________(institutia publica), cu sediul in__________________, str.___________, nr.___, sector/judet_______________, CP ___________, CUI______________, reprezentata de (numele si prenumele) _____________________, avand functia de______________________ in calitate de donatar (beneficiar).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.1 Obiectul contractului priveste utilizarea de catre BENEFICIAR a ............. (bunul ce i se da de catre SPONSOR)

2.1.2 Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de catre ._____________________( denumirea operatorului economic, asociatiei/fundatiei) a activitatii de cercetare,……….a ._____________________( denumirea institutiei publice)

2.2 Valoarea contractului consta in ..................... (valoarea bunului sau a banilor)

2.3 Prezentul contract intra in vigoare

- odata cu semnarea sa de catre parti.

- la data de ................, data asupra careia ambele parti sunt de acord si va fi valabil pana la

data de …..

3. CLAUZE FINALE

3.1.1 SPONSORUL se obliga:

- sa furnizeze BENEFICIARULUI bunul ce face obiectul prezentului contract in stare buna de functionare; *

-S.C. ..................... S.R.L.., S.A., are obligatia de a transfera lunar/trimestrial/datele convenite mijloacelor financiare ce constituie obiectul sponsorizarii.

BENEFICIARUL se obliga:

- sa utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinatiei sale;*

- sa foloseasca mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai in scopul mentionat in Capitolul II articolul 2.1.2.

3.2.1 Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute anterior, de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de …. zile (lucratoare).

3.3.1 Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

3. 4.1 Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act aditional.

3.5. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ..................................... .

3.5. 2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare,

SPONSOR BENEFICIAR

* se completeaza numai pentru felul de sponsorizare avut in vedere

NOTA:

Partile contractante pot fi si persoane fizice. In acest caz, punctul 1. denumit PARTILE CONTRACTANTE, va cuprinde date cu privire la identitatea si domiciliul persoanei fizice.

Pentru receptia si evaluarea donatiilor de natura bunurilor mobile sau imobile se va constitui o comisie numita prin decizie a ordonatorului de credite. Evaluarea celor transmise fara valoare, amortizate integral la donator (chiar si cele primite de la alte institutii publice), se va face tinand cont de valoarea de piata, utilitatea, starea si amplasarea acestora, in functie de natura bunului.

Potrivit reglementarilor legale, evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit la data intrarii in institutie se realizeaza la valoarea justa, prin aceasta intelegand, suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Valoarea justa se determina astfel:

" fie pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite,

" fie prin evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Momentul inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice, coincide cu cel al transferului dreptului de proprietate, dupa receptionarea si evaluarea acestuia.

Veniturile rezultate din exprimarea valorii bunurilor primite sub forma donatiilor/sponsorizarilor constituie venituri si se evidentiaza in contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit".

Contul 779, este un cont de pasiv, in creditul caruia se inregistreaza veniturile realizate, iar in debit, la sfarsitul perioadei, veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit", se crediteaza prin debitul conturilor:

" 203 "Cheltuieli de dezvoltare" - cu valoarea……CITESTE MAI DEPARTE

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 16 Martie 2010


Votati articolul "Donatiile si sponsorizarile in institutiile publice":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Impozitarea unui bar de zi (o terasa cu cafea si bauturi)

Intrebare: care este diferenta dintre bar de zi si bar de noapte in vederea impozitarii cu 16% din profit dar nu cu mai putin de 5% din venituri.
multumesc
Raspuns: Art 18 din CF se refera la baruri de noapte.Intrebarea este daca si barul de zi(terasa)intra in...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 16 Martie 2010 ARTICOLE SIMILARE

X

Noi apreciem opinia ta.
Adauga comentariul tau acum


user
user

Intrebare antispam: 5 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii articol

Postat de: la*****
Bună seara! Am o nelămurire.Primăria unei localități poate înstrăina un bun sau o sumă de bani către un cult religios.Sub ce formă și care este actul normativ care prevede acest lucru. vă mulțumesc.
Data adaugarii: 16-Ian-2013
Postat de: ga*****
MA NUMESC DOBRESCU ADRIAN SUNT VOLUNTAR LA FUNDATIA PARADA SI FAC APEL LA DUMNEAVOASTRA PENTRU IMBRACAMINTE, INCALTAMINTE, LAPTE PRAFF, PAMPERSI, CARICIOARE PENTRU COPII, O PERECHE DE CARJE, UN SCAUN CU ROTILE, RICHIZITE SCOLARE, PENTRU COPII CE LOCUIESC PE SRAZI IN CASE ABANDONATE SI NU AU NICI UN VENIT. CEI CARE VOR SA AJUTE ACESTI COPILASI MA POT CONTACTA LA TELEFON 0785936814 VA MULTUMESC FRUMOS
Data adaugarii: 06-Oct-2011
Adauga acest articol in site-ul tau
Produse de contabilitate - REDUCERE 25%

Subiectele saptamanii

 • Cine depune Declaratia 394 in 2015? Conditii si obligatii

  • In atentia persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, redam informatii noi referitoare la formularul 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national". Potrivit prevederilor art. 53 din OG 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze periodic organelor fiscale informatii referi...» citeste mai departe aici

 • Noi reglementari legale cu privire la tichetele de masa. HG 23/2015

  • La data de 13 februarie 2014 a intrat in vigoare Legea 291/2013 prin care s-a stabilit posibilitatea ca angajatorii sa acorde salariatilor tichete de masa si in format electronic, nu doar pe suport hartie. Normele metodologice insa au fost publicate la aproape un an de la intrarea acesteia in vigoare. Astfel, in  Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 22/01/2015 a fost publicata HG 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 142/1998 privind aco...» citeste mai departe aici

 • Obligatii referitoare la stabilirea perioadei fiscale in sensul TVA pentru anul 2015

  • A: Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si persoanele nou-infiintate in anul 2014 si inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care in cursul anului 2014 au utilizat ca perioada fiscala "trimestrul calendaristic" si: 1. in luna decembrie 2014 au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania In anul 2015 vor utiliza ca perioada fiscala "luna calendaris...» citeste mai departe aici

 • Prime acordate salariatilor. Ce inregistrari contabile facem?

  •   In ce priveste acordarea premiilor salariatilor cu ocazia sarbatorilor, redam mai jos un exemplu referitor la trecerea acestor sume in statul de plata si la inregistrarile contabile aferente. Pentru cei cu copii, in baza Codului fiscal art. 55 alin. 4 lit .a si a CCM/ regulament intern /acord incheiat cu salariatii, se poate acorda o suma de 150 lei- reprezentand venit neimpozabil atat la calculul impozitului pe venit cat si din punct de vedere al contributi...» citeste mai departe aici

 • Extinderea cotei reduse de TVA la toate serviciile de cazare

  • In Monitorul Oficial nr. 0046 din 20 ianuarie 2015 a fost publicata Hotararea 20 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004/     Consultati actul normativ aici!  &n...» citeste mai departe aici

 • Impozitarea veniturilor realizate de catre nerezidenti. Servicii furnizate pe cale electronica

  • In cazul in care o societate primeste facturi de servicii electronice de la parteneri din UE si non UE, vom stabili daca acest tip de servicii intra sub incidenta impozitului pe venit nerezidenti si daca e necesara solicitarea certificatului de rezidenta fiscala. Impozitarea veniturilor realizate de catre nerezidenti in conformitate cu Titlul V din Codul fiscal are ca obiect veniturile obtinute din Romania, insa art. 114 din Codul fiscal circumstantiaza necesitatea ca aceste venitur...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Impozitul pe profit, venit si salarii
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Impozitul pe profit, venit si salarii".
X