email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OUG 58/2016: Care sunt modificarile aduse in domeniul achizitiilor publice?

achizitii publicecontractele de achizitie publicaOUG 58/2016

Redam mai jos OUG nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 0738 din 22 septembrie 2016.

Avand in vedere Dosarul EU Pilot 6107/14/MARK, prin care Comisia Europeana semnaleaza neconformitatea dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile europene in domeniul achizitiilor publice, respectiv Directiva 2004/18/CE si Directiva 2004/17/CE, considerand ca aceste dispozitii creeaza o discriminare pozitiva, in favoarea I.M.M.-urilor, fiind astfel afectate atat principiile liberei circulatii a marfurilor si al libertatii de a presta servicii, principii prevazute de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cat si principiile tratamentului egal si al nediscriminarii prevazute de art. 2 din Directiva 2004/18/CE,

modificarea indirecta a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 204/2012, in sensul eliminarii obligatiei aplicarii dispozitiilor legislatiei privind achizitiile publice, in cazul atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice prevazute la art. 1 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se aduce atingere prevederilor art. 26 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, incalcandu-se astfel respectarea prevederilor directivelor 2004/18/CE si 2004/17/CE,

ATENTIE! CITITI SI "Analiza zilei cu Irina Dumitrescu: Cum tratam din punct de vedere fiscal achizitiile de la persoane fizice?"

publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390, 391, 392 si 393 din 23 mai 2016 a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii si a Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, acte normative care abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt in vigoare din data de 26 mai 2016,

faptul ca nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la 6 august 2014, in ceea ce priveste dezvoltarea si implementarea Strategiei nationale de achizitii publice, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, va conduce la afectarea finantarii din fonduri structurale a unor proiecte de interes public si la corectii financiare,

in considerarea faptului ca aspectele sus-mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul I
Alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Articolul II


Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
e)delegarea gestiunii unui serviciu de utilitati publice - actiunea prin care o unitate administrativ-teritoriala atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenta, in conditiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activitati din sfera serviciilor de utilitati publice a carui/carei raspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activitati de utilitati publice implica operarea propriu-zisa a serviciului/activitatii, punerea la dispozitie a sistemului de utilitati publice aferent serviciului/activitatii delegat/delegate, precum si dreptul si obligatia operatorului de a administra si exploata sistemul de utilitati publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuata si de asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza unui mandat special acordat de acestea;
f)licenta - act emis de autoritatea de reglementare competenta, in exercitarea competentelor partajate cu autoritatile administratiei publice locale, prin care se recunosc dreptul si capacitatea de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publica in conditiile legislatiei aplicabile domeniului reglementat;

2. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h).

3. La articolul 8 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d)alegerea modalitatii de gestiune a serviciilor de utilitati publice si darea in administrare sau, dupa caz, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice destinate furnizarii/prestarii acestora;

4. La articolul 9 alineatul (2), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Raporturile juridice dintre autoritatile administratiei publice locale si operatori, stabilite in baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public sau privat, dupa caz. in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (1) autoritatile administratiei publice locale au, in relatia cu operatorii serviciilor de utilitati publice, urmatoarele drepturi:

5. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile de dezvoltare intercomunitara care au ca obiect de activitate serviciile de utilitati publice, prin hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispozitie sistemele de utilitati publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. in acest scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a mandatului special incredintat.

6. La articolul 23 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) hotarari privind darea in administrare a furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice catre operatorii de drept public prevazuti la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice catre operatorii prevazuti la art. 28 alin. (2) lit. b), in cazul gestiunii directe;

7. La articolul 24 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) puse la dispozitie si exploatate in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

8. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) in cazul gestiunii delegate, punerea la dispozitie a sistemelor de utilitati publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor si/sau activitatilor care fac obiectul delegarii gestiunii, este parte intrinseca a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor

9. La articolul 28, alineatele (2) , (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fara aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, care pot fi:

a) servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective;

b) societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral al unitatilor administrativ- teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective.
…………………………………………………………................

10. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

(21 ) Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in baza mandatului primit, pot incredinta unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilitati publice sau a uneia ori mai multor activitati din sfera acestor servicii prin atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative ce trebuie indeplinite atat la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cat si pe toata durata acestui contract:

a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in calitate de actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei, sau, dupa caz, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de actionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor si al consiliului de administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului in legatura cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, dupa caz, desfasoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a incredintat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, respectiv de unitatea administrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusa.

(22 ) in cazul serviciului de transport public local de calatori, atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii se face in conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului.

11. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 29

(1) Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice implica punerea la dispozitia operatorilor a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligatia acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.

(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.

(3) Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale ori, dupa caz, de adunarea generala a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

(4) Gestiunea delegata se realizeaza prin intermediul unor operatori de drept privat mentionati la art. 2 lit. g), care pot fi: a)societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social privat; b)societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social mixt.

(5) Societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice in zona teritoriala de competenta a unitatilor administrativ- teritoriale care exercita o influenta dominanta asupra acestora sau in afara acestei zone daca operatorul nu are incheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform art. 28.

(6) Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate furnizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licentei eliberate de
autoritatea de reglementare competenta, in conditiile legii speciale.

(7) Contractul de delegare a gestiunii este un contract incheiat in forma scrisa, prin care unitatile administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, dupa caz, in calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitatile prevazute de lege, pe o perioada determinata, unui operator, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta integral un serviciu de utilitati publice ori, dupa caz, numai unele activitati specifice acestuia, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitatii furnizate/prestate, in schimbul unei redevente, dupa caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi incheiat de asociatia de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative si intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:

a) contract de concesiune de servicii;

(5) Operatorii prevazuti la alin. (2) lit. a) isi desfasoara activitatea in baza unei hotarari de dare in administrare care trebuie sa contina prevederi detaliate si complete privind atributiile si responsabilitatile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului si operarea sistemului de utilitati publice aferent.

(6) Operatorii care isi desfasoara activitatea in regim de gestiune directa prevazuti la alin. (2) lit. a) se organizeaza si functioneaza pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, iar cei prevazuti la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare si functionare aprobat de catre consiliul de administratie al acestora.
regionali spre administrare si exploatare pe perioada delegarii gestiunii, odata cu gestiunea propriu-zisa a serviciilor si/sau a activitatilor delegate, in baza contractului de delegare a gestiunii.

b) contract de achizitie publica de servicii.

(9) in cazul serviciilor de utilitati publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileste, dupa caz, in baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 si Legii nr. 100/2016.

(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit in mod obligatoriu de urmatoarele anexe:
a)caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea partilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile si obligatiile partilor contractante;
e) programul lucrarilor de investitii pentru modernizari, reabilitari, dezvoltari de capacitati, obiective noi si al lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii planificate, renovari, atat fizic, cat si valoric;

f) sarcinile si responsabilitatile partilor cu privire la programele de investitii, la programele de reabilitari, reparatii si renovari, precum si la conditiile de finantare a acestora;
g) indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliti prin caietul de sarcini si regulamentul serviciului, si modul de evaluare si cuantificare a acestora, conditii si garantii;
h) tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; i)modul de tarifare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; j)nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz;
k) raspunderea contractuala;
l) forta majora;
m) conditiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) conditiile de restituire sau repartitie, dupa caz, a bunurilor, la incetarea din orice cauza a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;
o) mentinerea echilibrului contractual;
p) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; q)administrarea patrimoniului public si privat preluat; r)structura fortei de munca si protectia sociala a acesteia; s)alte clauze convenite de parti, dupa caz.

(12) Cesiunea sau novatia contractului de delegare a gestiunii este posibila numai in cazul divizarii, fuzionarii ori infiintarii unei filiale a operatorului, cu respectarea conditiilor contractuale initiale si cu aprobarea autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.

12. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 30

(1) Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) se fac in baza unei documentatii de atribuire elaborate de delegatar, dupa caz, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

13. Articolul 31 se abroga.

14. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitata. Pentru contractele de delegare a gestiunii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileste, dupa caz, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 si ale Legii nr. 100/2016 si nu va depasi durata maxima necesara recuperarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. in cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia celor care sunt membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sunt obligate ca, periodic, respectiv o data la 5 ani, sa faca analize privind eficienta economica a serviciului, respectiv sa schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, dupa caz.

15. La articolul 33, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
16. La articolul 33, alineatul (5) se abroga.
17. La articolul 35, alineatul (1) se abroga.
18. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
19. La articolul 38, alineatele (2) , (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
...............................................................................................
...............................................................................................
20. La articolul 38, alineatele (3) , (5) si (7) se abroga.
21. Articolul 39 se abroga.
22. La articolul 40, partea introductiva si literele a) , b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(6) Licenta emisa de A.N.R.S.C. este valabila maximum 5 ani de la data emiterii si poate fi reinnoita in conditiile prevazute de regulamentul privind acordarea licentelor.
(4) Licenta poate fi suspendata sau retrasa de catre autoritatea de reglementare competenta.
(2) Acordarea licentelor de traseu, in cazul serviciului de transport public local de calatori, se face in conditiile prevazute de legea speciala.
a)A.N.R.S.C. - pentru serviciile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) si f);

Articolul 33

(1) Desfasurarea activitatilor specifice oricarui serviciu de utilitati publice, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului si a licentei emise de autoritatea de reglementare competenta, in conditiile legii speciale. in cazul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, acestea elaboreaza un singur regulament al serviciului si un singur caiet de sarcini al serviciului la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru serviciile/ activitatile gestionate in comun. Acestea se aproba de adunarea generala a asociatiei in baza mandatului special prevazut la art. 10 alin. (5).
...............................................................................................
(6) Operatorii prevazuti la art. 28 alin. (2) au obligatia aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare atunci cand atribuie contracte de achizitii publice, contracte de concesiune de lucrari publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice.

Articolul 40
La acordarea licentelor in domeniul serviciilor de utilitati publice A.N.R.S.C. va urmari, cu precadere, indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) atingerea de catre operatori a obiectivelor stabilite la nivel national pentru serviciile de utilitati publice, conform legii;
b) existenta hotararii privind darea in administrare a furnizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice, respectiv a contractului de delegare a gestiunii legal incheiat;
...............................................................................................
d)cunoasterea actelor normative care reglementeaza domeniul serviciilor de utilitati publice.

23. La articolul 47 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de catre operatorii fara licenta eliberata potrivit prevederilor prezentei legi;

24. La articolul 47 alineatul (4), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
c1) nesolicitarea de catre operatori a acordarii licentei, in termen de 90 de zile de la data aprobarii hotararii de dare in administrare sau, dupa caz, de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii;

25. La articolul 49, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Operatorii au obligatia de a solicita si de a obtine eliberarea licentei in termen de 90 de zile de la data aprobarii hotararii de dare in administrare sau, dupa caz, de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii.

26. La articolul 51, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Solutionarea litigiilor dintre unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, dintre asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice si operatori in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

27. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 52
(1) Masurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decat dupa avizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, cu respectarea procedurii nationale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, precum si a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.

(2) Contractele de delegare vor putea fi atribuite direct doar dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurentei si al ajutorului de stat.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), contractele de delegare pot fi atribuite direct, fara avizul Consiliului Concurentei, atunci cand valoarea estimata a acestora este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 sau, dupa caz, la art. 12 alin.
(4) din Legea nr. 99/2016, precum si operatorilor regionali care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile in sectorul de apa si apa uzata.
(4) Pentru emiterea avizului prevazut la alin. (1) si (2), Consiliul Concurentei va solicita, dupa caz, aviz consultativ de la autoritatile de reglementare competente.

(5) in aplicarea alin. (2), Consiliul Concurentei va emite un regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurenta si ajutor de stat, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Prin regulament se pot stabili si alte exceptari de la regula obtinerii avizului prevazut la alin. (2), pentru proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile si pentru serviciile de utilitati publice in cazul in care se utilizeaza un sistem de indicatori ai serviciilor pentru imbunatatirea performantei prin analiza sistematica si adaptare la cele mai bune practici in domeniu/standarde de cost, tinandu-se seama de gradul de afectare al concurentei pe piata relevanta.

Articolul III
Alineatele (2) - (4) ale articolului 15 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, se abroga .

Articolul IV
Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta care s-au incheiat sau initiat cu respectarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si concesiunilor de lucrari si de servicii se definitiveaza pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora, cu exceptia obligarii ofertantilor de a prezenta licenta Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOs

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice, Anca Dana Dragu
Presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, Bogdan Puscas
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Vasile Dincu
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc
Ministrul fondurilor europene,
Cristian Ghinea
p. Ministrul afacerilor externe, Alexandru Victor Micula, secretar de stat
Ministrul transporturilor, Petru Sorin Buse
Bucuresti, 19 septembrie 2016.
Nr. 58.


de Ioana Andreea Pavel

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
achizitii publicecontractele de achizitie publicaOUG 58/2016

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 04 Octombrie 2016


Votati articolul "OUG 58/2016: Care sunt modificarile aduse in domeniul achizitiilor publice?":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 04 Octombrie 2016 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X