email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Declaratia 230 in 2021 (Ordinul nr. 15/2021). ANAF a actualizat PDF-ul inteligent

Declaratia 230 in 2021 (Ordinul nr. 15/2021). ANAF a actualizat PDF-ul inteligent
declaratia 230monitorul oficialimpozit anual

 In Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 15/2021 dedicat Declaratiei 230. 

Mai exact, Ordinul nr. 15/2021 aproba Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare.


Prevederile actului normativ se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate incepand cu anul 2020.

Va prezentam in continuare informatii importante privind Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit.

Declaratia 230 in 2021 - ultima versiune

Descarca soft A - actualizat in 12 februarie 2021

Descarca soft J - actualizat in 11 martie 2021

Descarca structura C230 - actualizata in 20 ianuarie 2021

 

*******

Compartimentul de specialitate va desfasura urmatoarele operatiuni in vederea calcularii si virarii sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii:

a) primeste si inregistreaza cererile;
b) organizeaza evidenta cererilor;
c) proceseaza cererile;
d) notifica contribuabilii ale caror cereri contin erori de completare;
e) notifica contribuabilii pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie sau in format hartie, scanat, pe baza de borderou, de catre reprezentantul entitatii nonprofit/unitatii de cult beneficiare a sumei;
f) transmite borderoul catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.

Evidenta cererilor contine, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele contribuabilului;
b) domiciliul fiscal al contribuabilului;
c) codul numeric personal/numarul de identificare fiscala;
d) numarul de inregistrare a cererii la organul fiscal;
e) perioada de valabilitate a optiunii;
f) modul de depunere a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“;
g) numarul de inregistrare la organul fiscal a borderoului de predare-primire cu care a fost depus formularul 230, daca este cazul;
h) datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale imputernicitului entitatii nonprofit/unitatii de cult care a depus formularul 230 la organul fiscal, in format hartie sau in format hartie, scanat, pe baza de borderou, daca este cazul;
i) datele de identificare ale entitatii/entitatilor nonprofit/unitatii/unitatilor de cult inscrise in cerere;
j) procentul din impozitul pe venit directionat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult;
k) numarul si data notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, daca este cazul;
l) motivul notificarii contribuabilului, daca este cazul;
m) data comunicarii notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, daca este cazul;
n) numarul si data adresei de raspuns a contribuabilului, daca este cazul;
o) raspunsul contribuabilului pentru care formularul 230 a fost depus in format hartie sau in format hartie, scanat, pe baza de borderou, ca urmare a primirii notificarii privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult;
p) suma stabilita de organul fiscal reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatii nonprofit/unitatii de cult;
r) numarul si data borderoului care se transmite unitatii de trezorerie.


Declaratia 230 - cine depune formularul?

Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:

– venituri din salarii si asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
– venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
– venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeaza formularul in urmatoarele situatii:

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.
Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.
 

Declaratia 230  - termenul de depunere

La fel ca Declaratia unica, Formularul 230 are alt termen de depunere. 

– pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.
 

Completarea formularului 230 in 2021

Formularul se completeaza in doua exemplare:


– originalul se depune, dupa caz, la:


a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.
– copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

 

Formularul se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular.


Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza in mod corespunzator formularul „Anexa nr. ... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“.


In aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.


Cererea se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.


Formularul „Anexa nr. ..... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat“ se depune numai cu formularul 230.


Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.


Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Informatii despre completarea formularului


In rubrica „Anul“ se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).
Sectiunea I „Date de identificare a contribuabilului“.


In caseta „Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala“ se inscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubricile „Nume“ si „Prenume“ se inscriu numele si prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Sectiunea II „Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/ unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii“.

Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.

Contract nr./data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.

Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.

Documente de plata nr./data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea „conform cu originalul“, contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.

Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.

Casuta „Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani“ - se bifeaza in cazul in care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.

Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

Procentul din impozit - se completeaza cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul opteaza sa il vireze catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depasi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.

Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, determinata prin aplicarea procentului inscris la randul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat.

In situatia in care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completeaza.

Daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit inscris in cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

Sectiunea III „Date de identificare a imputernicitului“

Se completeaza numai in cazul in care directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In caseta „Cod de identificare fiscala“ se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se inscriu, dupa caz, numele si prenumele imputernicitului sau denumirea acestuia.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.
 

Consulta restul de anexe atasate:

ANEXE


de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia 230monitorul oficialimpozit anual

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 04 Februarie 2021


Votati articolul "Declaratia 230 in 2021 (Ordinul nr. 15/2021). ANAF a actualizat PDF-ul inteligent":
Rating:

Nota: 4.31 din 5 din 24 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Obligatii de plata

Intrebare: Buna ziua!
Am urmatoarea problema pe care v-o prezint cat pot de scurt. Proprietarul locuintei unde am avut chirie a primit o decizie de plata la CNAS in valoare de 1996 lei si 1022 lei care reprezinta majorari/dobanzi intarzieri. Aceste sume au fost calculate pentru perioada 2006-2011. Proprietarul a avut in chirie o persoana in perioada 2006-2009, iar eu am avut contract de inchiriere numai in perioada 25.02.2010-25.02.2011. Pentru anul 2010, din contractul meu , proprietarul a realizat un venit de 5512 lei, iar pentru 2011 un venit de 787 lei. Asadar pentru cele doua venituri referitoare la contractul meu (5512 /2010 , 787/2011) cat ar trebui sa plateasca proprietarul CNAS-ului? Din penalizarea de 1022 lei (pentru perioada 2007-2012) ce suma ii revine de plata pentru contractul meu mai sus mentionat?
Va multumesca anticipat!

Raspuns: Buna ziua, Se plateste contributia la sanatate pentru venituri din chirii numai in cazul in care...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 04 Februarie 2021 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 + 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Achizitie autoturism in leasing. Principalele aspecte legate de ajustarea TVA

  • Studiul de caz prezentat in continuare are ca principal subiect o societate comerciala care a incheiat un contract de leasing la data de 1 februarie 2020 pentru achizitia unui autoturism in valoare de 55.000 lei. La data achizitiei, firma era neplatitoare de TVA. Incepand cu data de 1 iulie 2021, societatea devine platitoare de TVA ca urmare a depasirii plafonului. Expertul nostru prezinta mai jos care sunt principalele aspecte legate de ajustarea TVA. Mai m...» citeste mai departe aici

 • Cheltuiala cu impozitul neretinut la sursa, deductibila sau nu? Ce spune Codul fiscal

  • O societate acorda premii in bunuri, in cadrul campaniilor promotionale organizate pentru persoanele fizice rezidente in Romania. Pentru produsele a caror valoare depaseste suma de 600 lei, compania calculeaza, declara si plateste impozit. Asadar, cheltuiala cu impozitul neretinut la sursa, este deductibila sau nu? Societatea ofera premii in bunuri, in cadrul campaniilor promotionale care se adreseaza persoanelor fizice, nerezidenti in Ro. Aceste sunt venituri ...» citeste mai departe aici

 • Vanzarile la distanta si importul bunurilor cu valoare scazuta

  • In conformitate cu normele TVA aplicabile pana la 1 iulie 2021, nu trebuie platit TVA la import pentru bunurile comerciale cu o valoare de pana la 10/22 EUR importate in UE. Aceasta scutire este eliminata de la 1 iulie 2021. Astfel, de la 1 iulie 2021, toate bunurile comerciale importate in UE dintr-o tara terta sau teritoriu tert vor fi supuse TVA, indiferent de valoarea lor. Este introdus un nou concept pentru vanzarea la distanta de bunuri importate din t...» citeste mai departe aici

 • Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, explicata de reprezentantii ANAF

  • AJFP Teleorman informeaza ca prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse completari Codului fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit iar prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 1191/2021 a fost aprobata Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit. Noile reglementari stabilesc conditii privind constituirea si impozitarea grupului fiscal in domeniul impozitului pe p...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X