email
Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Hotararea nr. 599/2020 - Programul national Competente digitale pentru angajatii din sectorul IMM

Hotararea nr. 599/2020 - Programul national Competente digitale pentru angajatii din sectorul IMM
immcompetente digitalemonitorul oficialHotararea nr. 574/2020

In Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020 a fost publicata Hotararea nr. 599/2020 pentru aprobarea Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul IMM.

Dupa ce Hotararea nr. 574/2020 a aprobat Programul national Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari, acum a venit randul IMM-urilor sa acceseze fonduri pentru formarea salariatilor.

Potrivit hotararii nr. 599/2020, durata de implementare a Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii este pana la data de 31 decembrie 2023.

Citeste mai jos care sunt beneficiarii acestor fonduri de finantare, dar si alte informatii utile pentru sectorul IMM. 
 

Hotararea nr. 599/2020 se adreseaza IMM-urilor si angajatilor acestora: textul actului normativ

Denumirea completa: Hotararea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020
 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. -

Se aproba Programul national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 "Locuri de munca pentru toti", obiectivul tematic 8 "Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca", prioritatea de investitii 10.iii "Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite", obiectivul specific 3.12 "Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor".

Art. 2. -

(1) Valoarea Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii alocata in cadrul Programului operational Capital uman 2014- 2020 este de 96.880 mii lei, echivalentul a 20.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contributia Uniunii Europene este de 82.348 mii lei, echivalentul a 17.000.000 euro, corespunzand unei contributii a Uniunii Europene de 85%, iar contributia nationala este de 14.532 mii lei, echivalentul a 3.000.000 euro, corespunzand unei contributii nationale de 15%.

(2) Programul national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii se implementeaza prin proiectele incluse la finantare din fonduri europene de catre Autoritatea de management pentru Programul operational Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislatiei nationale si europene aplicabile si contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii proiectelor finantate in cadrul programului national.

Art. 3. -
Durata de implementare a Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii este pana la data de 31 decembrie 2023.
 

Art. 4. -

(1) Obiectivul Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii este imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini ale angajatilor, aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate 2015-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/2015, cu modificarile ulterioare, si Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 929/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate (SNC) si domeniile de specializare inteligenta identificate conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare (SNCDI).

(2) Programul national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii contribuie la atingerea urmatorilor indicatori de rezultat:

a) persoane care dobandesc o calificare/care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la incetarea calitatii de participant;
b) intreprinderi care introduc programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri, in cadrul proiectelor selectate la finantare conform regulilor de eligibilitate specifice.
 

Art. 5. -

(1) Activitatile eligibile in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii sunt:

a) furnizarea de programe de formare profesionala exclusiv in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv programe de initiere intr-o calificare, programe de specializare si perfectionare, programe de formare in competentele-cheie, finalizate cu certificate cu recunoastere nationala/la nivel de angajator/internationala. Se finanteaza cursuri care sprijina atat dobandirea competentelor de baza, cat si dobandirea de competente avansate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

b) evaluarea si certificarea competentelor profesionale exclusiv in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta activitate are in vedere atat evaluarea si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, respectiv nonformale si/sau informale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul IT, in vederea obtinerii de certificate cu recunoastere nationala/la nivel de angajator/internationala;

c) sprijin acordat intreprinderilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca, in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

d) organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau a angajatorilor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior, privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.

(2) Activitatile eligibile prevazute la alin. (1) se pot implementa exclusiv in regiunile mai putin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

(3) Beneficiarii eligibili, in sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale, in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii sunt angajati cu contract individual de munca, cu norma intreaga sau cu timp partial, ce provin din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara in unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa isi adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta.

(4) Beneficiarii proiectelor finantate, in sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020, in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii sunt:
a) organizatii patronale, federatii patronale, confederatii patronale sau uniuni patronale teritoriale - persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de beneficiari unici sau in parteneriat cu alte entitati relevante, precum organizatii sindicale si/sau furnizori de formare profesionala;

b) asociatii de intreprinderi - persoane juridice constituite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de beneficiari unici sau in parteneriat cu alte entitati relevante, precum organizatii sindicale si/sau furnizori de formare profesionala;

c) camerele de comert si industrie - persoane juridice de utilitate publica, fara scop patrimonial, organizate in temeiul dispozitiilor din Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de beneficiari unici sau in parteneriat cu alte entitati relevante, precum organizatii sindicale si/sau furnizori de formare profesionala.

(5) Beneficiarii proiectelor finantate in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii trebuie sa indeplineasca conditiile minime privind capacitatea administrativa si financiara necesara pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ghidul solicitantului - conditii specifice "Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii", cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Verificarea indeplinirii conditiilor minime privind capacitatea administrativa si financiara a solicitantilor de finantare, precum si a celorlalte conditii de acces la finantare se face de catre Autoritatea de management sau organismele intermediare pentru Programul operational Capital uman 2014-2020, conform atributiilor delegate acestora din urma prin acordurile de delegare de functii incheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

(7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:

a) minimum 5.000 de angajati care beneficiaza de programe de formare;

b) minimum 500 de intreprinderi sprijinite.

(8) Indicatorii de rezultat ai programului sunt:

a) minimum 4.000 de persoane care dobandesc o calificare/care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la incetarea calitatii de participant;
b) minimum 60 de IMM-uri care introduc programe de invatare la locul de munca la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

Art. 6. -

Cheltuielile aferente implementarii proiectelor finantate in cadrul Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii nu intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, astfel cum sunt acestea definite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
immcompetente digitalemonitorul oficialHotararea nr. 574/2020

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 06 August 2020


Votati articolul "Hotararea nr. 599/2020 - Programul national Competente digitale pentru angajatii din sectorul IMM":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Afaceri magazin luat in franciza

Intrebare: buna pe care din contract de inchiriere se pot face investitii. inchiriere sau comodat

Raspuns: Daca cel ce este proprietar cu drept de contract semnat, atucni puteti face investitii pentru ambele...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 06 August 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 3 + 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la monografiile contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X