email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Ordinul nr. 1393/2020 - documentele necesare angajatorilor care reduc timpul de munca al angajatilor cu cel mult 50%

Ordinul nr. 1393/2020 - documentele necesare angajatorilor care reduc timpul de munca al angajatilor cu cel mult 50%
Kurzarbeitreducerea timpului de muncaoug 1322020

Prin Ordinul nr. 1393/2020 au fost oficializate documentele necesare firmelor care reduc timpul de munca al angajatilor cu cel mult 50%. 


Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020 si intra in vigoare de la 19 sptembrie 2020.
Mai exact este vorba despre documentele necesare pentru masura inspirata de modelul german Kurzarbeit prin intermediul carei firmele pot cere sprijin de la stat pentru a acoperi costurile care apar din pastrarea salariatilor care lucreaza cu program redus.

Citeste toate explicatiile necesare ghidul practic "Program de lucru flexibil post pandemie - model Kurzarbeit". Folositi-l pentru a evita amenzi de pana la 20.000 de lei!


Statul ofera indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul initial si salariul de dupa modificarea programului de lucru. 
Dupa reducerea timpului de munca cu 50%, angajatul primeste:

- 87,5% din salariul initial, adica va avea cu 12, 5% mai putin decat salatiul initial muncind doar cu 50% din timpul de munca.

Asadar, salariatii pot lucra mai putin, dar primesc bani si pentru timpul nelucrat. 

Au mai fost publicate in Monitorul Oficial si documentele necesare pentru

zilieri, profesionisti si lucratori sezonieri

 

Ordinul nr. 1393/2020: continutul actului normativ

Denumirea completa: Ordinul nr. 1393/2020 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca


Avand in vedere dispozitiile art. 1 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca,

in baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare,

ministrul muncii si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
 

Art. 1. -

Se aproba modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei, prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii.

ANEXA


CERERE

Angajator . . . . . . . . . .
CUI/CIF . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Cont IBAN . . . . . . . . . .

Deschis la . . . . . . . . . .

Telefon/fax . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana . . . . . . . . . ./a Municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata,.........., in calitate de reprezentant legal al angajatorului.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul.........., sectorul.........., in temeiul art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, va solicit decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei totale de.......... lei, reprezentand indemnizatia de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, prevazuta la art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, aferent:

- lunii . . . . . . . . . ., pentru un numar de . . . . . . . . . . salariati, conform listei pe care o atasez prezentei cereri*);

*) Se completeaza de catre contribuabilii care declara lunar obligatiile fiscale aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor.

- lunii . . . . . . . . . . din cadrul trimestrului . . . . . . . . . . pentru un numar de . . . . . . . . . . salariati, conform listei pe care o atasez prezentei cereri**).

**) Se completeaza cate un rand pentru fiecare luna din cadrul trimestrului pentru care se solicita decontarea de catre contribuabilii care declara trimestrial obligatiile fiscale aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor (spre exemplu, in cazul in care se solicita decontarea pentru lunile iulie si august din cadrul trimestrului III, se completeaza o singura cerere cu cate un rand pentru fiecare luna in parte).

Mentionez ca am depus la Agentia Nationala de Administrare Fiscala declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii/trimestrului pentru perioada pentru care solicit decontarea.

Anexez copia documentului din care rezulta dovada platii (ordin de plata/extras de cont etc.) obligatiilor fiscale aferente lunii/trimestrului . . . . . . . . . . .

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

 


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE


conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

Subsemnatul/Subsemnata,.........., legitimat/legitimata cu CI/BI seria.......... nr..........., eliberata/eliberat de.......... la data de.........., CNP.........., in calitate de reprezentant legal al angajatorului.........., avand CUI.........., cod CAEN.........., cu sediul social in localitatea.........., str........... nr..........., judetul........../municipiul.........., sectorul.........., telefon.........., fax.........., e-mail.........., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:

1. reducerea timpului de munca cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca a fost stabilita prin decizia angajatorului pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului;

2. angajatorul si-a indeplinit obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna;

3. angajatorul a comunicat fiecaruia dintre salariatii pentru care se solicita decontarea indemnizatiei prevazute de art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 decizia de reducere a timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si a transmis aceste decizii in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia;

4. masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;

5. reducerea activitatii este justificata de:

[ ] o diminuare a veniturilor realizate in luna anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior*);

*) Se va bifa de catre organizatiile neguvernamentale, precum si de catre angajatorii din categoria reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.

[ ] o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior**);

**) Se va bifa de catre celelalte entitati care au potrivit legii calitatea de angajatori.

6. angajatorul nu se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitatile suspendate, potrivit legii;

7. angajatorul nu este inregistrat in jurisdictii necooperante in scopuri fiscale.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

 

Angajator . . . . . . . . . .

CUI/CIF . . . . . . . . . .

LISTA*)
salariatilor pentru care se solicita decontarea indemnizatiei prevazute de art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii
ocuparii fortei de munca
Luna........../anul..........


*) Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in prezentul document. Lista se completeaza pentru fiecare luna in parte in cazul contribuabililor care declara trimestrial obligatiile fiscale aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor (spre exemplu, in cazul in care se solicita decontarea pentru lunile iulie si august din cadrul trimestrului III, se completeaza cate o lista pentru fiecare luna).

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Numarul si data contractului individual de munca**)

Durata timpului de munca prevazuta in contractul individual de munca (ore)**)

Numarul si data deciziei angajatorului privind reducerea timpului de muncăa, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente**)

Perioada de reducere a timpului de munca in perioada starii de urgenta/alerta/asediu instituite in conditiile legii***)

Numarul de ore aferente reducerii timpului de munca**)

Numarul de ore de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii duratei timpului de munca in perioada starii de urgenta/alerta/ asediu instituite in condițiile legii**)

Salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca**)

Salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca**)

Suma solicitata****)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

**) Conform Registrului general de evidenta al salariatilor.

***) Se completeaza cu numarul de zile lucratoare consecutive.

****) 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Kurzarbeitreducerea timpului de muncaoug 1322020

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2020


Votati articolul "Ordinul nr. 1393/2020 - documentele necesare angajatorilor care reduc timpul de munca al angajatilor cu cel mult 50%":
Rating:

Nota: 4.08 din 5 din 6 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

SRL. Contracte nerezidenti

Intrebare: Suntem o SRL care incheie contracte de prestari servicii cu persoane fizice nerezidente ce presteaza servicii de consultanta in domeniul ariilor protejate. Daca organizam o intalnire in Romania si decontam cheltuielile de transport (bilet avion), cheltuieli cu masa si cazare pentru aceste persoane, devine activitatea desfasurata de ei dependenta si atunci trebuie sa facem contracte de munca? Cum ar putea sa se incadreze la activitate independenta? Adica SRL sa plateasca consultanta lor pe baza contractului si totusi sa deconteze cheltuielile de organizare a intalnirii in Romania.

Raspuns: Buna ziua, Conform Codului Fiscal, ART. 7 Definitii ale termenilor comuni (1) In intelesul...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2020 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 3 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X