email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Ghid ANAF pentru cei obligati sa declare veniturile realizate din strainatate

formularul 20125 mai 2016creditul fiscal externdeclaratia 201venituri strainatate

ANAF a actualizat la inceputul lunii aprilie "Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din strainatate".

Contribuabilii care au obligativitatea de depunere a declaratiei privind veniturile realizate din strainatate - formularul 201

Declaratia privind veniturile realizate din strainatate - formular 201 se depune de catre:
1.1. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si
1.2. persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta,
respectiv:
A) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;
B) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de
zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;
care realizeaza venituri din strainatate, impozabile in Romania, cum ar fi:
a) venituri din profesii libere;
b) venituri din activitati comerciale;


c) venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
e) venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura;
f) venituri sub forma de dividende;
g) venituri sub forma de dobanzi;
h) venituri din premii;
i) venituri din jocuri de noroc;
j) venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
k) castiguri din transferul titlurilor de valoare;
l) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe
baza de contract si alte operatiuni similare;
m) alte venituri din investitii;
n) venituri din pensii;
o) remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si
alte venituri similare celor din Romania, cum ar fi:
- sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
- remuneratii primite de directori in baza unui contract de mandat;
- indemnizatia administratorilor, inclusiv indemnizatia asociatului unic;
- sume din profitul net cuvenite administratorilor;
- sume primite de reprezentanti in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie;
- beneficiile in bani sau in natura obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/
administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/ consiliului de supraveghere;
- oricare alte sume similare obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/ cenzor/ fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.
p) alte venituri impozabile potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la pct. 1.2. lit. A) sau B) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care acestia devin rezidenti in Romania.

Prin exceptie, nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.

1.3. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si de catre persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta, care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:

a) in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;

b) in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

1.3.1. In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia de rezidenta, depun declaratia la organul fiscal competent, insotita de urmatoarele documente justificative:
a) documentul intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala, din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;
b) contractul de detasare;
c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;
d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

1.3.2. Documentele justificative, certificate sau alte inscrisuri care se vor anexa la formularul 201 si
sunt intr-o limba straina, vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei, in conditiile legii.


MODALITATEA DE DECLARARE A VENITURILOR

Veniturile se declara pentru fiecare tara-sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.


TRANSFORMAREA UNITATILOR MONETARE PROPRII FIECARUI STAT IN MONEDA NATIONALA

Sumele inscrise in Declaratia privind veniturile realizate din strainatate se exprima in moneda nationala a Romaniei.
Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din strainatate, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau
euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;
b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.


CE VENITURI REALIZATE DIN STRAINATATE NU SE DECLARA IN ROMANIA?

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile si nu se declara in Romania potrivit prevederilor Codului fiscal.

CREDITUL FISCAL EXTERN

Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate.

Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
A) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;
B) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;
C) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din investitii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.

Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. in situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din
impozitul datorat in Romania se va calcula, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit.

Formularul se completeaza si de contribuabilii care realizeaza un venit si care, conform prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, este impus in celalalt stat si respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii".

Acest venit este scutit de impozit in Romania daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate.

CUM SE POATE OBTINE FORMULARUL 201?

Formularul poate fi obtinut gratuit, accesand site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala: www.anaf.ro :

- sectiunea: "ASISTENTA CONTRIBUABILI"
- subsectiunea: "Despre impozite si taxe"
- rubrica: "Formulare fiscale si ghid de completare" sau accesand acest link.

in situatia in care se doreste depunerea formularului 230 prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acesta se poate obtine de pe site-ul ANAF5, astfel:
- sectiunea "SERVICII ON LINE"
- subsectiunea: "Declaratii electronice"
- rubrica: "Descarcare declaratii" sau accesand acest link.
Formularul 201 precum si instructiunile de completare se pot obtine si de la sediile unitatilor fiscale.


CINE, CUM COMPLETEAZA SI UNDE SE DEPUNE FORMULARUL 201?

Declaratia se obtine gratuit de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala:
www.anaf.ro sau de la sediile administratiilor fiscale si se depune prin:
1. mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul portalului: www.eguvernare.ro.
Pentru depunerea electronica a declaratiei, contribuabilii trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
De asemenea, formularul 201 se poate depune si:
2. La registratura organului fiscal competent, in format hartie. Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal.

3. La oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Data depunerii declaratiei este data depunerii la posta.

Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;
- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de imputernicitul acestuia.


TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARATIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRAINATATE

Declaratia  201 privind veniturile realizate din strainatate se depune anual pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, poate depune un nou formular 201 - declaratie rectificativa, situatie in care va inscrie "X" in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

In situatia in care, ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza.


SANCTIUNI

Nedepunerea formularului 201 - "Declaratia privind veniturile realizate din strainatate", pana la data de pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 50 si 500 lei.

in cazul aplicarii sanctiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.


CUM SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE?

Informatii detaliate se pot obtine la:
- accesand pagina de Internet, www.anaf.ro ;
- telefonic, la Biroul central asistenta telefonica a contribuabililor - Call-center, la numarul de telefon 031.403.91.60;
- compartimentele de asistenta a contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice.

de Miruna Petrache

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
formularul 20125 mai 2016creditul fiscal externdeclaratia 201venituri strainatate

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 13 Aprilie 2016


Votati articolul "Ghid ANAF pentru cei obligati sa declare veniturile realizate din strainatate":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 5 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

TVA la livrari de bunuri in Ungaria

Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania a facut livrari de bunuri in UE ( Ungaria) cu factura fara TVA catre o societate care a comunicat un cod de TVA si a confirmat verbal ca este platitor de TVA in Ungaria ,livrarea s-a declarat in declaratia 390,ulterior in urma verificarii in VIES codul de tva nu este valid.Am dori sa stim cum se poate corecta factura si declaratia 390 si ce sanctiuni am putea primii . Firma din Romania este inregistrata in ROI si patronul firmei din Ungaria a fost intrebat recent si sustine in continuare ca este platitor de tva,ce documente am putea sa-solicitam firmei din Ungaria?

Raspuns: Daca in corespondenta purtata cu beneficiarul din Ungaria acesta v-a comunicat un cod de TVA si...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 13 Aprilie 2016 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 8 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X