email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

OG nr. 12 din 2013: consolidare fiscala si esalonarea la plata

Taxe si ImpoziteOG nr. 12/2013esalanarea la plataobligatii fiscaleANAF


In Monitorul Oficial nr. 127 din 8 martie 2013 a fost publicata ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene.

Redam mai jos continutul noului act normativ:

In scopul aplicarii principiului echilibrului dintre politica de consolidare fiscala si sustinerea mediului de afaceri, ca unul dintre fundamentele programului de guvernare pentru perioada 2013-2016, prin revizuirea cadrului legislativ in domeniul inlesnirilor la plata,
    faptul ca acest cadru poate contribui la realizarea rezultatului asteptat, cel al relansarii economice,
    avand in vedere ca introducerea posibilitatii de repunere in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea este o masura care vine in sprijinul mediului de afaceri si totodata se asigura atat incasarea la bugetul de stat a ratelor ramase de achitat din esalonarea la plata pierduta, cat si a obligatiilor fiscale curente,
    tinand cont de faptul ca extinderea sferei de aplicare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale excluse in prezent, a caror achitare intr-un termen fix reprezinta o povara importanta pentru contribuabili, va conduce la cresterea lichiditatilor la dispozitia operatorilor economici,
    avand in vedere solicitarea Comisiei Europene in urma careia autoritatile romane s-au angajat sa asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfasurarea pe teritoriul Romaniei a profesiei de consultant fiscal de catre consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne si Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, precum si asumarea, de catre autoritatile romane, ca termen de modificare a actului normativ care reglementeaza exercitarea profesiei de consultant fiscal cel mai tarziu data de 15 martie 2013,
    in scopul evitarii declansarii de catre Uniunea Europeana a actiunilor de constatare a incalcarii de catre Romania a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene,

luand in considerare modalitatea de calcul al redeventelor petroliere, respectiv trimestrial, stabilita de Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, si modalitatea de calcul al impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, respectiv lunar, care presupune diminuarea bazei impozabile cu valoarea redeventelor lunare,

    tinand cont de iminenta primului termen de declarare si plata a acestui impozit, respectiv data de 25 martie 2013, termen pana la care sunt necesare prevederi care sa stabileasca modalitatea de calcul al valorii redeventelor aferente venitului suplimentar ce urmeaza a fi scazuta in vederea determinarii bazei impozabile lunare, lipsa acestor masuri conducand la imposibilitatea determinarii corecte a bazei impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, din cauza inexistentei la nivelul lunii a informatiilor legate de valoarea redeventelor efective,

    pentru clarificarea aspectelor legate de pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna proprie pentru consumatori,
    tinand cont de volumul mare al arieratelor inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari de interes public local,
    luand in considerare prevederile acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la eliminarea platilor restante, precum si blocajul financiar cu care se confrunta furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, determinat de neachitarea obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare, in vederea relansarii economice a acestora si a eliminarii arieratelor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
    in vederea asigurarii cadrului legislativ care sa permita functionarea in continuare a institutiilor de supraveghere a pietelor de capital si de asigurari, respectiv Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pana la momentul preluarii activitatii acestora de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


    1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

    "(1^1) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru obligatiile fiscale preluate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala de la alta autoritate publica ca urmare a transferului de competenta, in situatia in care acesta are loc pe perioada derularii unei esalonari la plata. In acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenta, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente.
    (1^2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat sunt asimilate obligatiilor fiscale."

    2. La articolul 3 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii, cu exceptia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat;"

3. La articolul 3, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2^1) Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

    4. La articolul 3, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
    "(2^2) in cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii unei decizii de esalonare, contribuabilul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. in acest scop, organul fiscal competent comunica contribuabilului o instiintare de plata privind obligatiile fiscale individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente."

    5. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "ARTICOLUL 5^1
    Retragerea cererii de acordare a esalonarii
    (1) Cererea poate fi retrasa de contribuabil pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere. Organul fiscal competent comunica contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea cererii.


(2) Prin retragerea cererii, contribuabilul nu pierde dreptul de a depune o noua cerere."

    6. La articolul 8 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 3 alin. (2) si (2^1);"

    7. La articolul 8 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    "e) in cazul stingerii in totalitate, pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor fiscale care au facut obiectul cererii de esalonare la plata."

    8. La articolul 9, alineatele (1), (11) si (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii. La cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), in situatia in care bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma prevazuta la alin. (2) lit. c) trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.
    .......................................................................
    (14) Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului. in acest caz, procentajul suplimentar al garantiei care se ia in calcul la stabilirea valorii garantiei este cel in vigoare la data inlocuirii sau redimensionarii garantiei, corespunzator perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata."

    9. La articolul 9, dupa alineatul (1^1), se introduc doua noi alineate, alineatele (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    "(1^2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), urmatoarele categorii de contribuabili nu sunt obligate sa constituie garantii:
    a) institutiile publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
    b) autoritatile/serviciile publice autonome infiintate prin lege organica;
    c) unitatile si institutiile de drept public prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) institutiile de invatamant superior de stat.
    (1^3) in situatia in care contribuabilii prevazuti la alin. (1^2) lit. c) detin in proprietate bunuri a caror valoare acopera valorile prevazute la alin. (9) sau (11), dupa caz, acestea constituie garantii in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

    10. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane. Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea limitelor prevazute la alin. (11^1)."

    11. La articolul 9, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
    "(11^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), garantiile constituite sub forma prevazuta la alin. (2) lit. d) trebuie sa acopere obligatiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal competent a instituit sechestrul, precum si sumele esalonate la plata ale contribuabilului, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procentaj de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata."

    12. La articolul 9 dupa alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu urmatorul cuprins:
    "(16^1) in cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, bunul care face obiectul garantiei constituite potrivit alin. (2) lit. d) si alin. (11^1) se executa de catre organul fiscal pentru obligatiile de plata ale garantului, contribuabilul are obligatia constituirii de garantii pentru obligatiile fiscale ramase nestinse din esalonarea la plata. in acest caz, pana la constituirea garantiei, sumele ramase dupa efectuarea distribuirii sunt indisponibilizate in favoarea organului fiscal urmand a stinge obligatiile ramase din esalonarea la plata daca garantia nu este constituita in termenul prevazut la art. 10 alin. (1) lit. k)."

13. La articolul 10 alineatul (1), literele a) si g^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt declarate si achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, inclusiv, sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care acest termen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;
    .........................................................................
    g^1) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea acestor sume;"

    14. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera g^1) se introduce o noua litera, litera g^2), cu urmatorul cuprins:
    "g^2) sa se achite, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata, cu exceptia situatiei in care contribuabilul a solicitat esalonarea la plata a acestor sume."

    15. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
    "k) sa constituie garantia in conditiile prevazute la art. 9 alin. (16^1), in cel mult 15 zile de la data comunicarii, de catre organul fiscal, a instiintarii cu privire la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor."


 16. La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abroga.

    17. Dupa articolul 10 se introduc doua noi articole, articolele 10^1 si 10^2, cu urmatorul cuprins:
    "ARTICOLUL 10^1
    Modificarea deciziei de esalonare la plata in perioada de valabilitate a esalonarii
    (1) Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata la cererea contribuabilului prin includerea in esalonare a urmatoarelor obligatii fiscale cuprinse in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal competent:
    a) cele prevazute la art. 3 alin. (2^2);
    b) cele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ emis potrivit art. 216 alin. (3) din Codul de procedura fiscala;
    c) obligatiile fiscale stabilite de alte autoritati a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata.


 (2) Cererea se depune pana la implinirea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) lit. b), g^1) sau g^2), dupa caz, si se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.
    (3) Cuantumul si termenele de plata a noilor rate de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata.
    (4) Odata cu depunerea cererii, contribuabilul trebuie sa constituie si garantiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, corespunzator perioadei de timp ramase din esalonarea la plata acordata.
    (5) Contribuabilul nu trebuie sa constituie garantii in situatia in care valoarea garantiilor deja constituite acopera obligatiile fiscale ramase din esalonare, precum si obligatiile fiscale pentru care se solicita modificarea deciziei de esalonare la plata. in situatia garantiilor deja constituite potrivit art. 9 alin. (2) lit. d), se incheie un act aditional la contractul de ipoteca/gaj.
    (6) Prevederile art. 17^1 se aplica in mod corespunzator si penalitatilor aferente sumelor prevazute la alin. (1).
    (7) Contribuabilul are obligatia sa plateasca sumele prevazute la alin. (1) lit. a)-c) in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere, in situatia in care cererea de modificare a deciziei de esalonare se respinge.
    ARTICOLUL 10^2
    Renuntarea la esalonarea la plata


(1) Contribuabilul poate renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare.
    (2) in cazul renuntarii la esalonare, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale ramase din esalonare, pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata. Prevederile art. 10 alin. (4) si art. 17^1 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.
    (3) in cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile referitoare la pierderea valabilitatii esalonarii la plata."

    18. La articolul 13, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Contribuabilul poate solicita organului fiscal competent mentinerea unei esalonari a carei valabilitate a fost pierduta din cauza nerespectarii conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a)-h) si j), o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii, daca depune o cerere in acest scop inainte de executarea garantiei de catre organul fiscal competent. Cererea se solutioneaza prin emiterea unei decizii de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.
    (6) Pentru mentinerea valabilitatii esalonarii, contribuabilul are obligatia sa achite obligatiile fiscale exigibile la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii, cu exceptia celor care au facut obiectul esalonarii a carei valabilitate a fost pierduta, in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei. Prevederile art. 10 sunt aplicabile in mod corespunzator."

    19. La articolul 15^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) in situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa, contribuabilii prevazuti la alin. (1) trebuie sa achite obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. in acest caz, o noua cerere de acordare a esalonarii la plata se poate depune numai dupa achitarea acestor obligatii fiscale."Continutul integral poate fi consultat in Monitorul Oficial amintit.


de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

e-Factura si e-Transport. Atentie la NOUTATILE de la 1 iulie!


ANAF are la dispozitie 2 noi instrumente de control si urmarire, destinate sa stopeze evaziunea fiscala si sa creasca gradul de colectare a TVA: e-Factura si e-Transport!

  • Stiti exact ce obligatii noi aveti?
  • Care sunt erorile pe care le puteti comite?
  • Ce aveti de facut pentru a respecta legea?

Raspunsuri exacte gasiti in  e-Factura. e-Transport. Restart pentru sistemul fiscal din Romania!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si ImpoziteOG nr. 12/2013esalanarea la plataobligatii fiscaleANAF

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 12 Martie 2013


Votati articolul "OG nr. 12 din 2013: consolidare fiscala si esalonarea la plata":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 12 Martie 2013 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X