email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Amendamente formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)

amendamenteintreprinderi publiceordonanta de urgenta 82015guvernanta corporativa

Redam mai jos noile amendamente* formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012).

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica intreprinderilor publice, persoane juridice romane.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta:
a) institutiile de credit, institutiile financiare si societatile de servicii de investitii financiare si societatile de administrare a investitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) societatile a caror activitate este reglementata de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c)regii autonome si societati care desfasoara activitati de interes national cu specific deosebit pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute in anexa** la prezenta lege.


ART. 2
in sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


1. Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guverneaza sistemul de administrare si control in cadrul unei intreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publica tutelara si organele intreprinderii publice, intre consiliul de administratie/de supraveghere, directori/directorat, actionari si alte persoane interesate;

2. intreprinderi publice:
a) Regii autonome infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;
b) Companii si societati nationale, societati la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
c) societati la care una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la lit. a) si b) detin o participatie majoritara sau o participatie ce le asigura controlul;
3. Autoritate publica tutelara - institutia care:
a) coordoneaza, are in subordine sau sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a);
b) exercita, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale, calitatea de actionar la intreprinderile publice prevazute la pct. 2 lit. b);
c) coordoneaza exercitarea de catre una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la pct. 2 lit. a) si/sau lit. b) a calitatii de actionar sau asociat la o societate comerciala controlata;
4. Control - raportul dintre stat/unitate administrative teritoriala-actionar sau o intreprindere publica, pe de o parte, si societatea la care:
a) detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
b) poate sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare si de control;
c) poate exercita, in calitate de actionar, o influenta determinanta, in virtutea unor clauze de natura a stabili strategia de management a intreprinderii publice, cuprinse in contracte incheiate cu intreprinderea publica sau in actul constitutiv al acesteia;
5. Director - persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Scrisoare de asteptari - document formal de lucru, prin care autoritatea publica tutelara, in consultare cu orice actionari reprezentand, individual sau impreuna, 10% din capitalul social al intreprinderii publice, stabileste pentru o perioada de 4 ani performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale intreprinderii publice, precum si politica autoritatii publice tutelare privind intreprinderile publice care au obligatii specifice legate de asigurarea serviciului public.

*) Elementele de noutate din text sunt evidentiate cu caractere bolduite
**) indata ce va fi finalizata, va fi publicata si lista societatilor a caror exceptare se propune, pe considerentul ca profilul/activitatea acestora se incadreaza in conceptul de ”societati care desfasoara activitati de interes national cu specific deosebit pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala”

7. Declaratie de intentie – document informal de lucru intocmit pe baza elementelor din scrisoarea de asteptari, prin care candidatii pentru postul de administrator la intreprinderea publica, precum si candidatii pentru postul de director la o intreprindere publica, selectati si inscrisi in lista scurta, isi prezinta viziunea/programul asupra/privind dezvoltarii/dezvoltarea intreprinderii publice. Declaratia de intentie se prezinta in scris, de catre fiecare dintre candidati, si este parte componenta a evaluarii
finale a acestora pentru clasificare si numire.

8. Plan de administrare - instrument de lucru al administratorilor si directorilor concretizat intr-un document intocmit pentru a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi publice in perioada mandatului acestora, structurat pe doua componente: de administrare, intocmita de consiliul de administratie/supraveghere si de management, intocmita de directori/membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de asteptari si stabileste misiunea, obiectivele,actiunile, resursele si
indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru derularea unei activitati specifice pe parcursul unei perioade viitoare care nu poate depasi 4 ani.

9. Lista administratorilor de intreprinderi publice - totalitatea administratorilor de intreprinderi publice, selectati prin procedura prevazuta de lege, care se intocmeste de fiecare autoritate publica tutelara si se centralizeaza de Ministerul Finantelor Publice.

10. contract de mandat – contractul de mandat, astfel cum este definit si reglementat de Codul Civil, iar in cazul societatilor prevazute la art. 2, pct. 2, lit. b) si c), de Legea societatilor nr. 31/1990 si de Codul civil. Contractul de mandat, incheiat la data numirii administratorilor/ directorilor, va fi completat, prin act aditional, cu clauze privind determinarea si plata componentei variabile si cu indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati, in conditiile prezentei ordonante.


ART. 3
Autoritatea publica tutelara are urmatoarele competente:
1. la regiile autonome:
a) sa intocmeasca scrisoarea de asteptari si sa o aduca la cunostinta candidatilor la postul de administrator/ director aflati pe lista scurta ;
b) sa numeasca si sa revoce membrii consiliului de administratie;
c) sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru consiliul de administratie;
d) sa incheie contractele de mandat cu administratorii;
e) sa monitorizeze performanta consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului sau al unitatii administrativ-teritoriale fondator, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea regiei autonome;
f) sa monitorizeze prin structurile de guvernanta corporativa indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cuprinsi in anexa la contractul de mandat;
g) sa intocmeasca si sa publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor de intreprinderi publice in functiune;
h) alte atributii prevazute de lege.
2. la societatile prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b):

a) sa numeasca reprezentantii statului sau, dupa caz, ai unitatii administrativ-teritoriale in adunarea generala a actionarilor/asociatilor si sa aprobe mandatul acestora;

b) sa propuna, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, cu respectarea conditiilor de calificare si experienta profesionala si selectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
c) sa intocmeasca scrisoarea de asteptari si sa o aduca la cunostinta candidatilor la postul de administrator/ director inscrisi pe lista scurta;

d) sa monitorizeze, prin reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor, performanta consiliului de administratie, pentru a se asigura, in numele statului/unitatii administrativ-teritoriale actionar, ca sunt respectate principiile de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii;

e) sa asigure transparenta politicii de actionariat a statului in cadrul societatilor fata de care exercita competentele de autoritate publica tutelara;

f) sa mandateze reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa negocieze si sa aprobe indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru consiliul de administratie;
g) sa monitorizeze prin structurile de guvernanta corporativa indicatorii de performanta financiari si nefinanciari anexati la contractul de mandat;

h) alte atributii prevazute de lege;

3. la societatile prevazute la art. 2 pct. 2 lit. c):

a) sa vegheze la exercitarea de catre intreprinderea publica, in conditii de eficienta economica si strategica, a calitatii de actionar;
b) sa vegheze la respectarea de catre societatea controlata a principiilor de eficienta economica si profitabilitate;
c) sa se asigure prin reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si prin structurile de guvernanta corporativa de reflectarea cerintelor din scrisoarea de asteptari in indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ce constituie anexa la contractul de mandat;
d) sa monitorizeze prin structurile de guvernanta corporativa indicatorii de performanta financiari si nefinanciari anexati la contractul de mandat;
e) alte atributii prevazute de lege;

(4). sa monitorizeze aplicarea prezentei ordonante de catre intreprinderile publice, astfel cum sunt  definite la art. 2, pct.2 si sa raporteze Ministerului Finantelor Publice cu privire la aceasta si cu privire la indeplinirea atributiilor proprii in aplicarea prezentei ordonante;

(5) la societatile infiintate conform Legii nr. 31/1990, republicata, care nu sunt organizate ca societatii pe actiuni exercita competentele prevazute la pct. 2 si 3 precum si aprobarea actului constitutiv in care se reglementeaza numarul administratorilor, procedura de selectie si constituirea comitetelor din randul administratorilor, acolo unde este cazul.


Art.3^1
(1) Ministerul Finantelor Publice actioneaza atat ca autoritate publica tutelara, cat si ca institutie de monitorizare. in calitate de institutie de monitorizare, Ministerul Finantelor Publice, prin directiile de specialitate /persoanele desemnate, supravegheaza implementarea prezentei ordonante de urgenta de catre autoritatile publice tutelare si de catre intreprinderile publice.

(2) Procedura de monitorizare si directiile de specialitate/persoanele desemnate pentru exercitarea acestei competente sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Pentru exercitarea functiilor de monitorizare de la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice indeplineste urmatoarele competente:

a) monitorizeaza si evalueaza aplicarea de catre autoritatile publice tutelare si intreprinderile publice a prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

b) elaboreaza norme, regulamente, ghiduri, formulare, pentru a facilita aplicarea unitara si monitorizarea implementarii prevederilor legale si a celor mai bune practice internationale in domeniul guvernantei corporative (in procedura de avizare putem cere avizarea de la autortiatea publica tutelara);

c) monitorizeaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai intreprinderilor publice in colaborare cu autoritatea publica tutelara;

(d) realizeaza o baza de date privind administratorii la intreprinderile publice de subordonare centrala si locala, prin centralizarea listelor administratorilor primite de la autoritatile publice tutelare, dupa publicarea pe paginile de internet proprii ale acestora;

(4) Prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice se instituie un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selectie, de intocmire a listei scurte de pana la 5 candidati pentru fiecare post, de stabilire a clasamentului acestora, precum si procedura pentru numirile finale, aprobate prin hotarare de Guvern, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a ordonantei de urgenta.

(5) Prin norme metodologice, elaborate de Ministerul Finantelor Publice si aprobate prin norme metodologice, se instituie metodologia de stabilire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, a bonusurilor de performanta si a componentei variabile a remuneratiei., aprobate prin hotarare de Guvern, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a ordonantei de urgenta.

Art.3²
(1) Autoritatile publice tutelare infiinteaza structuri de guvernanta corporativa proprii care asigura exercitarea atributiilor si competentelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta la intreprinderile publice. Personalul incadrat in aceste structuri au statut de functionari publici.
(2) Sistemul de salarizare al personalului incadrat in structurile de guvernanta corporativa este stabilit prin asimilare cu structurile de guvernanta corporativa din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3^3
(1) Lista administratorilor de intreprinderi publice se intocmeste de autoritatea publica tutelara.
(2) Inscrierea in lista administratorilor se face dupa finalizarea procedurii de selectie conform prezentei. Procedurile de selectie a administratorilor se pot desfasura de catre autoritatea publica tutelara ori de cate ori este necesar cu respectarea conditiilor de publicitate legale.

ART. 4
(1) Autoritatea publica tutelara si Ministerul Finantelor Publice nu pot interveni in activitatea de administrare si conducere a intreprinderii publice

(2) Interdictia prevazuta al alin.(1) se aplica si la societati la care una sau mai multe intreprinderi publice prevazute la art. 2 pct. 2 lit. c), detin o participatie majoritara sau o participatie ce le asigura controlul.

(3) Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a intreprinderii publice si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere, sau, dupa caz, consiliului de supraveghere si directoratului.


CAPITOLUL II
Administrarea si conducerea regiilor autonome

SECtIUNEA 1
Consiliul de administratie

ART. 5
(1) Regia autonoma este administrata de un consiliu de administratie, format din 5 - 7 pers.


(2) Consiliul de administratie este constituit din:
a) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, licentiat in stiinte economice si cu experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;

b) un reprezentant al autoritatii tutelare, cu experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome;
c) 3 - 5 persoane cu experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati inclusiv societati din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.

(3) Membrii consiliului de administratie se numesc de autoritatea publica tutelara si de Ministerul Finantelor Publice, in cazul reprezentantului acestei institutii.

(4) Majoritatea membrilor consiliului de administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Desemnarea membrilor consiliului de administratie va fi facuta in baza unei evaluari/selectii prealabile efectuate de o comisie organizata la nivelul autoritatii publice tutelare iar in cazul reprezentantului Ministerului Finantelor Publice de o comisie organizata la nivelul acestei institutii, formata din specialisti in recrutarea resurselor umane. Pentru desemnarea reprezentantului autoritatii
publice tutelare si a celorlalti 3-5 administratori, autoritatea publica tutelara poate decide, ca in procesul de selectie, comisia sa fie asistata sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(6) in cazul regiilor autonome cu un numar de peste 500 de angajati, selectia este efectuata obligatoriu de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate de autoritatea publica tutelara, in conditiile legii.

(7) Criteriile de selectie a administratorilor sunt stabilite, potrivit art.31 , alin. (4), de catre comisiile sau, dupa caz, expertul independent prevazut la alin. (5) teza a doua si la alin. (6), cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii regiei autonome si a cerintelor din scrisoarea de asteptari.

(8) Anuntul privind selectia membrilor consiliului de administratie se publica prin grija presedintelui consiliului de administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(9) Lista membrilor consiliului de administratie si CV-ul fiecarui administrator se publica prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a regiei autonome pe intreaga durata a mandatului acestora.

ART. 6

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare. pentru infractiunile prevazute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 7
Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administratie ale intreprinderilor publice. Autoritatea publica tutelara poate stabili un numar mai mic de consilii de administratie din care un membru desemnat al unei intreprinderi publice poate face parte.

ART. 8
(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de infiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin actul de infiintare nu se dispune altfel. Mandatul membrilor consiliului de administratie numiti ca urmare a incetarii prin orice forma a mandatelor membrilor consiliului de administratie initial nu poate depasi 4 ani.

(2) Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de catre autoritatea publica tutelara prin contractul de mandat in structura si limitele prevazute la alin. (3) si (4).

(3) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de regia autonoma, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Componenta
variabila se stabileste pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobati pentru administratorii executivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 3^1 alin. (5) si care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome si asigurarea respectarii principiilor de buna
guvernanta. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depasi 30% din cuantumul componentei variabile stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administratie.

(4) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de regia autonoma, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea
la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de autoritatea publica tutelara, diferiti de cei aprobati pentru administratorii neexecutivi, determinati cu respectarea metodologiei prevazute la art. 31 alin. (5).

(5) Indemnizatia fixa lunara a membrilor consiliului de administratie stabilita in conditiile alin. (3) si (4) poate fi diferentiata, in functie de numarul de sedinte la care participa, de atributiile in cadrul unor comitete consultative si de alte atributii specifice stabilite prin contractul de mandat.

(6) Componenta variabila a remuneratiei membrilor consiliului de administratie se revizuieste anual, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de autoritatea publica tutelara, anexa la contractul de mandat.

ART. 9
(1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome.

(2) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii de baza:
a) numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia acestora;
(b) analizeaza si aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorii, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie;
c) negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari cu autoritatea publica tutelara;
d) asigura integritatea si functionalitatea sistemelor de raportare contabila si financiara precum si realizarea planificarii financiare;
e) verifica functionarea sistemului de control intern/managerial;
f) monitorizeaza si evalueaza performanta directorilor;
g) intocmeste raportului semestrial privind activitatea regiei autonome pe care il prezinta autoritatii publice tutelare;
h) monitorizeaza si gestioneaza potentialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;
i) supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare;
j) monitorizeaza eficacitatea practicilor de guvernanta corporativa ale regiei autonome.
(k) raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anexa la contractul de mandat, precum si a alte date si informatii de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia.


Cititi aici amendamentul integral.

 

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
amendamenteintreprinderi publiceordonanta de urgenta 82015guvernanta corporativa

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 07 Octombrie 2015


Votati articolul "Amendamente formulate la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nr. 109/2011 (PL-x 47/2012)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 07 Octombrie 2015 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X