email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Titlul XI - Sancţiuni - Cod de procedura fiscala

TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

 

Articolul 336
Contravenţii
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a)nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b)neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor i veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor i a altor sume, precum i orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile i veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
c)nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum i de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri i orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64, precum i nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (3);
d)nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 118 alin. (7);
e)nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile i la termenele prevăzute prin ordinul preedintelui A.N.A.F., precum i nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condiţiile art. 108 alin. (2);
f)nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum i a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic i a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);
g)neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele i condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum i a măsurilor dispuse de inspectorii antifraudă;


h)nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;
i)nerespectarea de către instituţiile de credit, precum i de alte persoane care transmit informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire i Combatere a Spălării Banilor a oricărei obligaţii privind furnizarea informaţiilor potrivit art. 61, precum i nerespectarea de către bănci a obligaţiilor de decontare prevăzute la art. 172;
j)nerespectarea de către orice entitate a obligaţiei privind furnizarea informaţiilor, potrivit art. 61;
k)nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)-(11);
l)neîndeplinirea la termen de către Biroul de carte funciară a obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 242 alin. (9);
m)refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate i evaluate;
n)refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale;
o)nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite i contribuţii cu reţinere la sursă;
p)reţinerea i nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite i contribuţii cu reţinere la sursă;
r)nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum i nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1);
s)nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu i de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);
)efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;
t)nerespectarea de către instituţia solicitantă a obligaţiei de a iniţia hotărârea de constituire a dreptului de administrare, potrivit art. 263 alin. (4);
ţ)netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informaţiilor prevăzute la art. 62 sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete.
u)depunerea cu întârziere de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1), sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete;
v)nedepunerea de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1).
 (2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a)cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c);
b)cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptei prevăzute la alin. (1) lit. d);
c)cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptei prevăzute la alin. (1) lit. e)-h);
d)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptei prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i)-m) i ţ);
e)cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n) i r);
f)cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. o) i p), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;
g)cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. o) i p), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei i 100.000 lei inclusiv;
h)cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. o) i p), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei;
i)cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul săvâririi faptei prevăzute la alin. (1) lit. s);
j)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvâririi faptei prevăzute la alin. (1)lit. );
k)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvâririi faptei prevăzute la alin. (1) lit. t).
l)cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. u);
m)cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei în cazul săvâririi faptelor prevăzute la alin. (1) lit. v).
 (3)În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie i se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.
Notă 
Începând cu data de 01-01-2018, intră în vigoare contravenția prevăzută la art. 336 alineatul (3^1), care se introduce în forma prevăzută de pct. 111 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017:
(3^1) Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenţie i se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei:
Notă 
Începând cu data de 13-09-2017, intră în vigoare contravenția prevăzută la art. 336 alineatul (3^2), care se introduce în forma prevăzută de pct. 111 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017:
(3^2) Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie contravenţie i se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice.
(4)În cazul asocierilor i al altor entităţi fără personalitate juridică, contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amenda prevăzută pentru persoanele fizice.
(5)Nedepunerea la termen a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile datorate bugetelor locale se sancţionează potrivit Codului fiscal.
(6)Sumele încasate în condiţiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.
Articolul 337
Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
b)depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvâririi faptei prevăzute la lit. a);
b)cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvâririi faptei prevăzute la lit. b).
(3)Nu se sancţionează contravenţional:
a)persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;
b)persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
Articolul 338
Constatarea contravenţiilor i aplicarea sancţiunilor
(1)Constatarea contravenţiilor i aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente, cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. t) pentru care constatarea contravenţiei i aplicarea sancţiunii se face de persoanele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau, după caz, hotărâre a autorităţii deliberative.
(2)Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 336 i 337 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. În cazul asocierilor i al altor entităţi fără personalitate juridică, sancţiunile se aplică reprezentanţilor acestora.
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Articolul 339
Dispoziţii aplicabile
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare.

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2017 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

de Contabilul.ro

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul XI - Sancţiuni - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Diferente inventar materie prima

Intrebare: Cum se conteaza diferentele cu plus la inventarul materiei prime in situatia in care evidenta stocurilor la materie prima se tine in program de gestiune si soldul final din acest program este mai mare decat cel din programul de contabilitate?
Va multumesc.

Raspuns: Poti face o nota contabila in programul de contabilitate , care sa fie operata numai pe sintetic,...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X