email
Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul II - Raportul juridic fiscal - Cod de procedura fiscala

obligatie fiscalacod procedura fiscala

TITLUL II - Raportul juridic fiscal

  • CAPITOLUL I - Dispozitii privind raportul juridic fiscal
  • CAPITOLUL II - Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale

Capitolul I - Dispozitii privind raportul juridic fiscal

ART. 16 Continutul raportului juridic fiscal

(1) Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal si raportul de drept procedural fiscal.

(2) Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor care apar in legatura cu creantele fiscale.

(3) Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor care apar in legatura cu administrarea creantelor fiscale.

ART. 17 Subiectele raportului juridic fiscal

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/platitorul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport.

(2) Statul este reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, prin A.N.A.F. si unitatile subordonate acesteia, cu exceptia cazului cand legea stabileste o alta autoritate in acest sens.

(3) Unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de compartimentele de specialitate ale acestora, in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective.

ART. 18 Imputernicitii

(1) in relatiile cu organul fiscal contribuabilul/platitorul poate fi reprezentat printr-un imputernicit. Continutul si limitele reprezentarii sunt cele cuprinse in imputernicire sau stabilite de lege, dupa caz. Desemnarea unui imputernicit nu il impiedica pe contribuabil/platitor sa isi indeplineasca personal obligatiile prevazute de legislatia fiscala, chiar daca nu a procedat la revocarea imputernicirii potrivit alin. (2).

(2) imputernicitul este obligat sa depuna la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata. Revocarea imputernicirii opereaza fata de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, in original sau in copie legalizata.

(3) In cazul reprezentarii contribuabilului/platitorul in relatia cu organul fiscal prin avocat, consultant fiscal sau expert contabil, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, consultant fiscal sau expert contabil, dupa caz.

(4) Contribuabilul/Platitorul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organul fiscal, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din patrimoniul contribuabilului/platitorului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.

(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica:

a) contribuabilului/platitorului care are rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spatiului Economic European;

b) contribuabilului/platitorului care are rezidenta intr-un stat care este parte a unui instrument juridic international semnat de Romania si care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si recuperarea creantelor fiscale.

c) contribuabilului/platitorului care comunica cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit art. 79.

(6) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile si reprezentantilor fiscali desemnati potrivit Codului fiscal, daca legea nu prevede altfel.

ART. 19 Numirea curatorului fiscal

(1) Daca nu exista un imputernicit potrivit art. 18 alin. (1) - (4) organul fiscal, in conditiile legii, solicita instantei judecatoresti competente numirea unui curator fiscal pentru:

a) contribuabilul/platitorul fara domiciliu fiscal in Romania, care nu si-a indeplinit obligatia de desemnare a unui imputernicit potrivit art. 18 alin. (4);

b) contribuabilul/platitorul absent, al carui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmitati, batranetii sau unui handicap de orice fel, si din cauza arestului preventiv sau a incarcerarii in penitenciar, nu poate sa isi exercite si sa isi indeplineasca personal drepturile si obligatiile ce ii revin potrivit legii.

(2) Pentru activitatea sa, curatorul fiscal este remunerat potrivit hotararii judecatoresti, toate cheltuielile legate de aceasta reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.

ART. 20 Obligatiile reprezentantilor legali

(1) Reprezentantii legali ai persoanelor fizice si juridice, precum si reprezentantii desemnati ai asocierilor fara personalitate juridica sunt obligati sa indeplineasca obligatiile ce revin potrivit legislatiei fiscale persoanelor sau entitatilor reprezentate. Acesti reprezentanti indeplinesc obligatiile fiscale de plata ale persoanelor sau entitatilor reprezentate din acele mijloace pe care le administreaza.

(2) in cazul in care, din orice motiv, obligatiile fiscale ale asocierilor fara personalitate juridica nu sunt achitate potrivit alin. (1), asociatii raspund solidar pentru indeplinirea acestora.
 

CAPITOLUL II Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale

ART. 21 Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale

(1) Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le genereaza sau in momentul la care contribuabilul/platitorul este indreptatit, potrivit legii, sa ceara restituirea.

(2) Potrivit alin. (1), se naste dreptul organului fiscal de a stabili si a determina obligatia fiscala datorata sau dreptul contribuabilului/platitorului de a solicita restituirea.

ART. 22 Stingerea creantelor fiscale

Creantele fiscale se sting prin plata, compensare, executare silita, scutire, anulare, prescriptie, dare in plata si prin alte modalitati prevazute expres de lege.

ART. 23 Preluarea obligatiei fiscale

(1) in cazul in care obligatia fiscala nu a fost indeplinita de debitor, debitori devin, in conditiile legii, urmatoarele persoane:

a) mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, in conditiile dreptului comun;

b) cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii, fuziunii ori transformarii, dupa caz;

c) alte persoane, in conditiile legii.

(2) Debitorii care preiau obligatia fiscala potrivit alin. (1) lit. a) si b) se substituie vechiului debitor, in conditiile legilor care reglementeaza incetarea existentei persoanelor in cauza.

(3) Persoana fizica care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent intr-una din formele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde pentru obligatiile fiscale datorate ca urmare a exercitarii profesiei sau activitatii cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creantelor fiscale, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32 si ale art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile.

(4) Preluarea obligatiei fiscale potrivit prezentului articol se realizeaza prin comunicarea unei decizii catre persoanele care devin debitori.

ART. 24 Garantarea obligatiei fiscale

(1) Pentru obligatiile fiscale ale debitorului raspunde ca debitor garant, cu renuntarea la beneficiul discutiunii si diviziunii:

a) persoana care isi asuma obligatia de plata printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata, in limita sumei garantate si a sumei realizate din valorificarea garantiei;

b) persoana juridica pentru obligatiile fiscale datorate, potrivit legii, de sediile secundare ale acesteia.

(2) Organul fiscal este indreptatit sa solicite stingerea obligatiei fiscale de catre debitorul garant.

(3) Procedura de aplicare a prezentului articol se aproba astfel:

a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central;

b) prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local.

ART. 25 Raspunderea solidara

(1) Raspund solidar cu debitorul urmatoarele persoane:

a) asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, in conditiile prevazute la art. 20, alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;

b) tertii popriti, in situatiile prevazute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14), (18), (20) si (21), in limita sumelor sustrase indisponibilizarii;

c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinta, declara bancii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), ca nu detine alte disponibilitati banesti.

d) emitentul scrisorii de garantie/politei de asigurare de garantie ori institutia care a confirmat scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie potrivit art. 211 lit. b), in cazul in care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani in conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal. Dispozitiile art. 2.321 alin. (3) din Codul civil raman aplicabile.

(2) Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentului cod, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;

c) administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale;

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fara ca acestea sa fie cuvenite debitorului.

(2^1) Pentru obligatiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolventei raspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credinta acumularea si sustragerea de la plata acestor obligatii.

(3) Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil in conditiile prezentului cod sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) dobandeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor dobanditorului;

b) are sau a avut raporturi contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor;

c) are sau a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(4) in intelesul alin. (3), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor unei societati ori a unei asociatii sau fundatii, fie in consiliul de administratie al unei societati ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;

b) control indirect - activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane.

(5) Raspunderea persoanelor prevazute de prezentul articol priveste obligatiile fiscale principale si accesorii ale perioadei pentru care au avut calitatea ce a stat la baza atragerii raspunderii solidare.

ART. 26 Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii

(1) Raspunderea persoanelor prevazute la art. 25 se stabileste prin decizie emisa de organul fiscal competent pentru fiecare persoana fizica sau juridica in parte. Decizia este act administrativ fiscal potrivit prezentului cod.

(2) inaintea emiterii deciziei prevazute la alin. (1), organul fiscal efectueaza audierea persoanei potrivit art. 9. Persoana are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere, in termen de 5 zile lucratoare de la data audierii.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (4) este nula decizia de atragere a raspunderii solidare emisa fara audierea persoanei careia i s-a atras raspunderea. Dispozitiile art. 9 alin. (3) raman aplicabile.

(4) Decizia prevazuta la alin. (1) cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 46, si urmatoarele:

a) datele de identificare a persoanei raspunzatoare;

b) datele de identificare a debitorului principal;

c) cuantumul si natura sumelor datorate;

d) termenul in care persoana raspunzatoare trebuie sa plateasca obligatia debitorului principal;

e) temeiul legal si motivele in fapt ale angajarii raspunderii, inclusiv opinia organului fiscal motivata in drept si in fapt cu privire la punctul de vedere al persoanei.

(5) Raspunderea se stabileste atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile acesteia.

(6) in scopul aplicarii masurilor de executare silita decizia prevazuta la alin. (1) devine titlu executoriu la data implinirii termenului de plata prevazut la art. 156 alin. (1).

(7) Stingerea creantelor fiscale prin oricare modalitate prevazuta de prezentul cod libereaza fata de creditor pe debitor sau, dupa caz, pe celelalte persoane raspunzatoare solidar.

(8) Ori de cate ori Codul fiscal sau alte acte normative care reglementeaza creante fiscale prevad raspunderea solidara a doua sau mai multor persoane pentru aceeasi creanta fiscala, titlul de creanta fiscala se emite pe numele fiecarei persoane cu mentionarea si a celorlalte persoane care raspund solidar pentru creanta respectiva.

(9) Procedura de atragere a raspunderii solidare se aproba astfel:

a) prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central;

b) prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in cazul creantelor fiscale administrate de organele fiscale locale.

ART. 27 Drepturile si obligatiile succesorilor

(1) Drepturile si obligatiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului in conditiile dreptului comun, dispozitiile art. 23 ramanand aplicabile.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul obligatiei de plata a sumelor ce reprezinta amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoana fizica.

ART. 28 Dispozitii privind cesiunea creantelor fiscale ale contribuabilului/ platitorului

(1) Creantele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/platitorului pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor prin decizie de restituire.

(2) Cesiunea produce efecte fata de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificata.

(3) Desfiintarea cesiunii sau constatarea nulitatii acesteia ulterior stingerii obligatiei fiscale nu este opozabila organului fiscal.

 

Legea nr. 207/2015 codul de procedura fiscala 2022 TITLUL I - Dispozitii generale

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

 


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2023

Nu aveti inca Agenda Fiscala a Contabilului pentru 2023? 45435.6


Ce contine Agenda Fiscala a Contabilului pentru 2023?
Evident ca veti regasi in ea informatiile necesare ce implica:
-> Termene stabilite de lege;
-> Obligatii pentru contribuabili;
-> Declaratii de depus;
-> Categoriile de contribuabili carora li se adreseaza fiecare obligatie;
-> + Baza legala pentru fiecare obligatie in parte.

Pentru un an fiscal-contabil cat mai linistit toti contabilii au nevoie de Agenda Fiscala 2023!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
obligatie fiscalacod procedura fiscala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul II - Raportul juridic fiscal - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Contabilitatea se schimba de la 1 ianuarie 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Contabilitate 2023. Noutati legislative. Studii de Caz. Monografii contabile"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X