email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Titlul II - Raportul juridic fiscal - Cod de procedura fiscala

TITLUL II - Raportul juridic fiscal

  • CAPITOLUL I - Dispozitii privind raportul juridic fiscal
  • CAPITOLUL II - Dispozitii generale privind raportul sarcinii fiscale

Capitolul I - Dispoziţii privind raportul juridic fiscal

Articolul 16
Conţinutul raportului juridic fiscal
(1)Raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal i raportul de drept procedural fiscal.
(2)Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor i obligaţiilor care apar în legătură cu creanţele fiscale.
(3)Raportul de drept procedural fiscal cuprinde totalitatea drepturilor i obligaţiilor care apar în legătură cu administrarea creanţelor fiscale.
Articolul 17
Subiectele raportului juridic fiscal
(1)Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum i alte persoane care dobândesc drepturi i obligaţii în cadrul acestui raport.
(2)Statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin A.N.A.F. i unităţile subordonate acesteia, cu excepţia cazului când legea stabilete o altă autoritate în acest sens.
(3)Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale, precum i de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor delegate de către autorităţile respective.
Articolul 18


Împuterniciţii
(1)În relaţiile cu organul fiscal contribuabilul/plătitorul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conţinutul i limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil/plătitor să îi îndeplinească personal obligaţiile prevăzute de legislaţia fiscală, chiar dacă nu a procedat la revocarea împuternicirii potrivit alin. (2).
(2)Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faţă de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.
(3)În cazul reprezentării contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal prin avocat, forma i conţinutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea i exercitarea profesiei de avocat.
(4)Contribuabilul/Plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organul fiscal, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele i din patrimoniul contribuabilului/plătitorului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.
(5)Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică:
a)contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European;
b)contribuabilului/plătitorului care are rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România i care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal i recuperarea creanţelor fiscale.
(6)Prevederile prezentului articol sunt aplicabile i reprezentanţilor fiscali desemnaţi potrivit Codului fiscal, dacă legea nu prevede altfel.
Articolul 19
Numirea curatorului fiscal
(1)Dacă nu există un împuternicit potrivit art. 18 alin. (1)-(4) organul fiscal, în condiţiile legii, solicită instanţei judecătoreti competente numirea unui curator fiscal pentru:
a)contribuabilul/plătitorul fără domiciliu fiscal în România, care nu i-a îndeplinit obligaţia de desemnare a unui împuternicit potrivit art. 18 alin. (4);
b)contribuabilul/plătitorul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmităţi, bătrâneţii sau unui handicap de orice fel, i din cauza arestului preventiv sau a încarcerării în penitenciar, nu poate să îi exercite i să îi îndeplinească personal drepturile i obligaţiile ce îi revin potrivit legii.
(2)Pentru activitatea sa, curatorul fiscal este remunerat potrivit hotărârii judecătoreti, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.
Articolul 20
Obligaţiile reprezentanţilor legali
(1)Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice i juridice, precum i reprezentanţii desemnaţi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile ce revin potrivit legislaţiei fiscale persoanelor sau entităţilor reprezentate. Aceti reprezentanţi îndeplinesc obligaţiile fiscale de plată ale persoanelor sau entităţilor reprezentate din acele mijloace pe care le administrează.
(2)În cazul în care, din orice motiv, obligaţiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate potrivit alin. (1), asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora.


Capitolul II - Dispoziţii generale privind raportul sarcinii fiscale
 

Articolul 21
Naterea creanţelor i obligaţiilor fiscale
(1)Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală i obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii, să ceară restituirea.
(2)Potrivit alin. (1), se nate dreptul organului fiscal de a stabili i a determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea.
Articolul 22
Stingerea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie, dare în plată i prin alte modalităţi prevăzute expres de lege.
Articolul 23
Preluarea obligaţiei fiscale
(1)În cazul în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, următoarele persoane:
a)motenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun;
b)cel care preia, în tot sau în parte, drepturile i obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz;
c)alte persoane, în condiţiile legii.
(2)Debitorii care preiau obligaţia fiscală potrivit alin. (1) lit. a) i b) se substituie vechiului debitor, în condiţiile legilor care reglementează încetarea existenţei persoanelor în cauză.
(3)Persoana fizică care desfăoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite i celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 i ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.
Articolul 24
Garantarea obligaţiei fiscale
(1)Pentru obligaţiile fiscale ale debitorului răspunde ca debitor garant, cu renunţarea la beneficiul discuţiunii i diviziunii:
a)persoana care îi asumă obligaţia de plată printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de plată, în limita sumei garantate i a sumei realizate din valorificarea garanţiei;
b)persoana juridică pentru obligaţiile fiscale datorate, potrivit legii, de sediile secundare ale acesteia.
(2)Organul fiscal este îndreptăţit să solicite stingerea obligaţiei fiscale de către debitorul garant.
(3)Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă astfel:
a)prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central;
b)prin ordin al ministrului dezvoltării regionale i administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local.
Articolul 25
Răspunderea solidară
(1)Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:
a)asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea i/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;
b)terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13), (14) i (18), în limita sumelor sustrase indisponibilizării;
c)reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 236 alin. (14) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneti.
d)emitentul scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie ori instituţia care a confirmat scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie potrivit art. 211 lit. b), în cazul în care nu a virat, potrivit legii, sumele de bani în conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal. Dispoziţiile art. 2.321 alin. (3) din Codul civil rămân aplicabile.
 (2)Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:
a)persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care i-au provocat astfel insolvabilitatea;
b)administratorii, asociaţii, acţionarii i orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
c)administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu i-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective i rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
d)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea i/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
e)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.
(2^1)Pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credinţă acumularea i sustragerea de la plata acestor obligaţii.
 (3)Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul i dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)dobândete, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor dobânditorului;
b)are sau a avut raporturi contractuale cu clienţii i/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
c)are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.
(4)În înţelesul alin. (3), termenii i expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei societăţi ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii;
b)control indirect - activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.
(5)Răspunderea persoanelor prevăzute de prezentul articol privete obligaţiile fiscale principale i accesorii ale perioadei pentru care au avut calitatea ce a stat la baza atragerii răspunderii solidare.
Articolul 26
Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii
(1)Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 25 se stabilete prin decizie emisă de organul fiscal competent pentru fiecare persoană fizică sau juridică în parte. Decizia este act administrativ fiscal potrivit prezentului cod.
(2)Înaintea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), organul fiscal efectuează audierea persoanei potrivit art. 9. Persoana are dreptul să îi prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii.
(3)Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4) este nulă decizia de atragere a răspunderii solidare emisă fără audierea persoanei căreia i s-a atras răspunderea. Dispoziţiile art. 9 alin. (3) rămân aplicabile.
(4)Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, i următoarele:
a)datele de identificare a persoanei răspunzătoare;
b)datele de identificare a debitorului principal;
c)cuantumul i natura sumelor datorate;
d)termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să plătească obligaţia debitorului principal;
e)temeiul legal i motivele în fapt ale angajării răspunderii, inclusiv opinia organului fiscal motivată în drept i în fapt cu privire la punctul de vedere al persoanei.
(5)Răspunderea se stabilete atât pentru obligaţia fiscală principală, cât i pentru accesoriile acesteia.
(6)În scopul aplicării măsurilor de executare silită decizia prevăzută la alin. (1) devine titlu executoriu la data împlinirii termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1).
(7)Stingerea creanţelor fiscale prin oricare modalitate prevăzută de prezentul cod liberează faţă de creditor pe debitor sau, după caz, pe celelalte persoane răspunzătoare solidar.
(8)Ori de câte ori Codul fiscal sau alte acte normative care reglementează creanţe fiscale prevăd răspunderea solidară a două sau mai multor persoane pentru aceeai creanţă fiscală, titlul de creanţă fiscală se emite pe numele fiecărei persoane cu menţionarea i a celorlalte persoane care răspund solidar pentru creanţa respectivă.
(9)Procedura de atragere a răspunderii solidare se aprobă astfel:
a)prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central;
b)prin ordin al ministrului dezvoltării regionale i administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul creanţelor fiscale administrate de organele fiscale locale.
Articolul 27
Drepturile i obligaţiile succesorilor
(1)Drepturile i obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în condiţiile dreptului comun, dispoziţiile art. 23 rămânând aplicabile.
(2)Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică.
Articolul 28
Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabilului/plătitorului
(1)Creanţele fiscale privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabilului/plătitorului pot fi cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire.
(2)Cesiunea produce efecte faţă de organul fiscal competent numai de la data la care aceasta i-a fost notificată.
(3)Desfiinţarea cesiunii sau constatarea nulităţii acesteia ulterior stingerii obligaţiei fiscale nu este opozabilă organului fiscal.

 

 

Legea nr. 207/2015 codul de procedura fiscala 2017 TITLUL I - Dispozitii generale

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

 

de Contabilul.ro

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul II - Raportul juridic fiscal - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Prag de rentabilitate si previziune cash flow la un hotel mic

Intrebare: Buna!
ma poate ajuta va rog cineva pentru identificarea pragului de rentabilitate si a cash-flow-ului la un hotel mic, cu 24 de camere?...locatia inca nu este data in folosinta. In caz afirmativ, pot pune la dispozitie date necesare.
Multumesc!

Raspuns: Care ar fi % ponderea consumului de energie pe restaurant si cea pe camere, dintr-un total de...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 6 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X