email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Titlul VI - Controlul fiscal - Cod de procedura fiscala

TITLUL VI - Controlul fiscal

  • CAPITOLUL I - Inspectia fiscala
  • CAPITOLUL II - Controlul inopinat
  • CAPITOLUL III - Controlul antifrauda
  • CAPITOLUL IV - Verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central
  • CAPITOLUL V - Verificarea documentara
  • CAPITOLUL VI - Dispozitii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central

Titlul VI
Controlul fiscal


Capitolul I - Inspecţia fiscală
 

Articolul 113
Obiectul inspecţiei fiscale
(1)Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii i conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii i exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale i contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare i a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.
(2)În scopul efectuării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală procedează la:
a)examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
b)verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă i fiscală a contribuabilului/plătitorului;
c)analiza i evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse i, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;


d)verificarea, constatarea i investigarea fiscală a actelor i faptelor rezultând din activitatea contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea i conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea i exactitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală i contabilă;
e)solicitarea de informaţii de la terţi;
f)verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
g)solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de la persoanele prevăzute la art. 124 alin. (1), după caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru clarificarea i definitivarea constatărilor;
h)informarea reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului sau a împuternicitului acestuia, după caz, cu privire la constatările inspecţiei fiscale, precum i discutarea acestora;
i)stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor i/sau stabilită, după caz, de organul fiscal;
j)sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale i contabile constatate i dispunerea de măsuri pentru prevenirea i combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale i contabile;
k)dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;
l)aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.
(3)Nu intră în atribuţiile inspecţiei fiscale efectuarea de constatări tehnico-tiinţifice sau orice alte verificări solicitate de organele de urmărire penală în vederea lămuririi unor fapte ori împrejurări ale cauzelor aflate în lucru la aceste instituţii.
Articolul 114
Persoanele supuse inspecţiei fiscale
Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane i entităţi, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere sau plată a obligaţiilor fiscale prevăzute de lege.
Articolul 115
Formele i întinderea inspecţiei fiscale
(1)Formele de inspecţie fiscală sunt:
a)inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a tuturor obligaţiilor fiscale i a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală i contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată;
b)inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, precum i a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală i contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor pentru o perioadă de timp determinată.
(2)Organul de inspecţie fiscală decide asupra efectuării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, pe baza analizei de risc.
(3)Inspecţia fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legislaţiei fiscale/contabile.
Articolul 116
Metode de control
(1)Pentru efectuarea inspecţiei fiscale se pot folosi următoarele metode:
a)inspecţia prin sondaj care constă în activitatea de verificare selectivă a perioadelor impozabile, documentelor i operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidenţiere i de plată a obligaţiilor fiscale;
b)inspecţia exhaustivă care constă în activitatea de verificare a tuturor perioadelor impozabile, precum i a documentelor i operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidenţiere i de plată a obligaţiilor fiscale;
c)inspecţia electronică, care constă în activitatea de verificare a contabilităţii i a surselor acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate.
 (2)Selectarea documentelor i a operaţiunilor semnificative se apreciază de inspector.
(3)În cazul efectuării inspecţiei fiscale de către organul fiscal central, prin ordin al preedintelui A.N.A.F. se pot aproba metode i proceduri de sondaj.
Articolul 117
Perioada supusă inspecţiei fiscale
(1)Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale.
(2)Selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecţiei fiscale se efectuează de organul fiscal în funcţie de riscul fiscal identificat. Inspecţia fiscală se poate extinde, cu respectarea alin. (1) i asupra celorlalte perioade fiscale neverificate.
Articolul 118
Reguli privind inspecţia fiscală
(1)Activitatea de inspecţie fiscală se organizează i se desfăoară în baza unor programe anuale, trimestriale i lunare. Condiţiile pentru întocmirea programelor se aprobă astfel:
a)prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în cazul inspecţiei fiscale efectuate de organul fiscal central;
b)prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale emise în condiţiile legii, în cazul inspecţiei fiscale efectuate de organul fiscal local.
(2)Inspecţia fiscală se exercită pe baza principiilor independenţei, unicităţii, autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii i descentralizării.
(3)Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanţă fiscală i pentru fiecare perioadă supusă impozitării.
(4)La începerea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de inspecţie i ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală. Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia.
(5)Inspecţia fiscală are în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt i raporturile juridice care sunt relevante pentru impozitare sau verificarea modului de respectare a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală i contabilă.
(6)Inspecţia fiscală se efectuează în aa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabilului/plătitorului i să utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea inspecţiei fiscale.
(7)La finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul este obligat să dea o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele i informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează i faptul că au fost restituite toate documentele solicitate i puse la dispoziţie de contribuabil/plătitor.
(8)Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele i condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală.
Articolul 119
Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale
Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit i neîngrădit de organul fiscal competent potrivit cap. I i II ale titlului III. Organele fiscale care sunt competente să efectueze inspecţia fiscală sunt denumite în sensul prezentului capitol organe de inspecţie fiscală.
Articolul 120
Reguli speciale privind competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale de către organul fiscal central
(1)În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preedintelui A.N.A.F. se pot constitui, la nivelul aparatului central, structuri care au competenţă în efectuarea inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării.
(2)Competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale de către organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central, în condiţiile stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(3)În cazul delegării competenţei potrivit alin. (2), organul de inspecţie fiscală căruia i s-a delegat competenţa întiinţează contribuabilul/plătitorul despre delegarea de competenţă.
Articolul 121
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală
(1)Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supui inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabilete pe baza analizei de risc.
(2)Contribuabilul/Plătitorul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită.
(3)Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător i în cazul solicitărilor primite de la alte instituţii ale statului, precum i în cazul în care în alte acte normative este prevăzută efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.
Articolul 122
Avizul de inspecţie fiscală
(1)Înaintea desfăurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală are obligaţia să întiinţeze, în scris, contribuabilul/plătitorul în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăoare, prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală.
(2)Avizul de inspecţie fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului, înainte de începerea inspecţiei fiscale, astfel:
a)cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b)cu 15 zile pentru ceilalţi contribuabili/plătitori.
(3)Contribuabilul/Plătitorul poate renunţa la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspecţie fiscală prevăzut la alin. (2).
(4)Avizul de inspecţie fiscală se comunică la începerea inspecţiei fiscale în următoarele situaţii:
a)în cazul efectuării unei inspecţii fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvenţă;
b)în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecţiei fiscale;
c)pentru extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau creanţe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial;
d)în cazul refacerii inspecţiei fiscale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;
e)în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluţionare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecţiei fiscale.
(5)În cazul prevăzut la alin. (2), după primirea avizului de inspecţie fiscală, contribuabilul/plătitorul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale. Amânarea se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală care se comunică contribuabilului. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în decizie se menţionează i data la care a fost reprogramată inspecţia fiscală.
(6)În cazul prevăzut la alin. (4), contribuabilul/plătitorul poate solicita suspendarea inspecţiei fiscale. Prevederile art. 127 sunt aplicabile în mod corespunzător.
(7)Avizul de inspecţie fiscală cuprinde:
a)temeiul juridic al inspecţiei fiscale;
b)data de începere a inspecţiei fiscale;
c)obligaţiile fiscale, alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală i contabilă, precum i perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale;
d)posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.
Articolul 123
Începerea inspecţiei fiscale
(1)În situaţia în care data de începere a inspecţiei fiscale înscrisă în aviz este ulterioară împlinirii termenului prevăzut la art. 122 alin. (2), inspecţia fiscală nu poate începe înainte de data înscrisă în aviz.
(2)Data începerii inspecţiei fiscale este data menţionată în registrul unic de control ori de câte ori există obligaţia ţinerii acestuia. În cazul contribuabilului/plătitorului care nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, această dată se înscrie într-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal se semnează de către organul de inspecţie fiscală i contribuabil/plătitor i se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului ori de câte ori există o astfel de registratură.
(3)Dacă inspecţia fiscală nu poate începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prevăzută în aviz, contribuabilul/plătitorul este întiinţat, în scris, asupra noii date de începere a inspecţiei fiscale.
Articolul 124
Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului
(1)La începerea inspecţiei fiscale, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate numi persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile furnizate de contribuabil/plătitor sau de către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa i altor persoane pentru obţinerea de informaţii necesare realizării inspecţiei fiscale.
(2)Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informaţii, să prezinte la locul de desfăurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum i orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
(3)Pe toată durata exercitării inspecţiei fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.
Articolul 125
Locul i timpul desfăurării inspecţiei fiscale
(1)Inspecţia fiscală se desfăoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum i logistica necesară desfăurării inspecţiei fiscale.
(2)Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci activitatea de inspecţie se poate desfăura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.
(3)Indiferent de locul unde se desfăoară inspecţia fiscală, organul de inspecţie fiscală are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăoară activitatea, sau unde se află bunurile impozabile, în prezenţa contribuabilului/plătitorului ori a unei persoane desemnate de acesta.
(4)Inspecţia fiscală se desfăoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului. Inspecţia fiscală se poate desfăura i în afara programului de lucru al contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia i cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală.
Articolul 126
Durata efectuării inspecţiei fiscale
(1)Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organul de inspecţie fiscală, în funcţie de obiectivele inspecţiei, i nu poate fi mai mare de:
a)180 de zile pentru contribuabilii mari, precum i pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime;
b)90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;
c)45 de zile pentru ceilalţi contribuabili.
(2)În cazul în care inspecţia fiscală nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul perioadei prevăzute la alin. (1), inspecţia fiscală încetează, fără a se emite raport de inspecţie fiscală i decizie de impunere sau decizie de nemodificare a bazei de impunere. În acest caz, organul de inspecţie fiscală poate relua inspecţia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspecţia fiscală iniţială, o singură dată pentru aceeai perioadă i aceleai obligaţii fiscale, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. (1).
(3)În cazul încetării inspecţiei fiscale potrivit alin. (2), prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) nu sunt aplicabile.
Articolul 127
Suspendarea inspecţiei fiscale
(1)Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale în oricare din următoarele situaţii i numai dacă apariţia acestei situaţii împiedică finalizarea inspecţiei fiscale:
a)pentru desfăurarea unuia sau mai multor controale încruciate în legătură cu actele i operaţiunile efectuate de contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei fiscale;
b)pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecţie fiscală, inclusiv în situaţia în care acestea privesc elaborarea i prezentarea dosarului preţurilor de transfer;
c)pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
d)pentru efectuarea unei expertize, potrivit art. 63;
e)pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane sau stabilirii realităţii unor tranzacţii;
f)pentru solicitarea de informaţii sau documente de la autorităţi, instituţii ori terţi, inclusiv de la autorităţi fiscale din alte state, în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale;
g)pentru finalizarea unor acţiuni de control fiscal efectuate în condiţiile legii la acelai contribuabil/plătitor care pot influenţa rezultatele inspecţiei fiscale;
h)pentru efectuarea verificărilor la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic, definit potrivit Codului fiscal;
i)atunci când, în scopul valorificării informaţiilor rezultate din alte acţiuni de inspecţie fiscală sau obţinute de la alte autorităţi ori de la terţi, se impune începerea de îndată a unei inspecţii fiscale la un alt contribuabil/plătitor;
j)în alte cazuri temeinic justificate.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), inspecţia fiscală este suspendată până la data la care încetează motivul suspendării, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendării.
(3)Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale la cererea justificată a contribuabilului/plătitorului. În acest caz, suspendarea nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4)Conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspecţii fiscale în situaţia în care soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis anterior sau a unei acţiuni în contencios-administrativ, pentru acelai contribuabil/plătitor, poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs. În acest caz, inspecţia fiscală se reia după emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei sau după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreti.
(5)Ori de câte ori conducătorul inspecţiei fiscale decide suspendarea inspecţiei, se emite o decizie de suspendare care se comunică contribuabilului/plătitorului.
(6)Data reluării inspecţiei fiscale se aduce la cunotinţa contribuabilului/plătitorului.
(7)Perioadele în care inspecţia fiscală este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei acesteia.
Articolul 128
Reverificarea
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele acesteia.
(2)Prin date suplimentare se înţelege informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a unor controale inopinate desfăurate la alţi contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organul de inspecţie fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
(3)La începerea acţiunii de reverificare, organul de inspecţie fiscală este obligat să comunice contribuabilului/plătitorului decizia de reverificare, care poate fi contestată în condiţiile prezentului cod. Decizia se comunică în condiţiile prevăzute la art. 122 alin. (2)-(6). În acest caz nu se emite i nu se comunică aviz de inspecţie fiscală.
(4)Decizia de reverificare conţine, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 i elementele prevăzute la art. 122 alin. (7) lit. b)-d).
Articolul 129
Refacerea inspecţiei fiscale
(1)În situaţia în care, ca urmare a deciziei de soluţionare emise potrivit art. 279 se desfiinţează total sau parţial actul administrativ-fiscal atacat, emis în procedura de inspecţie fiscală, organul de inspecţie fiscală reface inspecţia fiscală, cu respectarea dispoziţiilor art. 276 alin. (3).
(2)Refacerea inspecţiei fiscale trebuie să respecte strict perioadele fiscale, precum i considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei care au condus la desfiinţare, astfel cum acestea sunt menţionate în decizie.
(3)Refacerea inspecţiei fiscale i emiterea noului act administrativ-fiscal sunt posibile chiar dacă pentru perioadele i obligaţiile fiscale vizate de refacere s-a anulat rezerva verificării ulterioare potrivit art. 94 alin. (3).
(4)Refacerea inspecţiei fiscale se realizează de către o altă echipă de inspecţie fiscală decât cea care a încheiat actul desfiinţat.
Articolul 130
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
(1)Contribuabilul/Plătitorul trebuie informat pe parcursul desfăurării inspecţiei fiscale despre aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările i consecinţele lor fiscale.
(2)Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-i exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecţie fiscală comunică i data, ora i locul la care va avea loc discuţia finală.
(3)Contribuabilul/Plătitorul poate renunţa la discuţia finală, notificând acest fapt organului de inspecţie fiscală.
(4)Data încheierii inspecţiei fiscale este data programată pentru discuţia finală cu contribuabilul/plătitorul sau data notificării de către contribuabil/plătitor că renunţă la acest drept.
(5)Contribuabilul/Plătitorul are dreptul să îi prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire la constatările organului de inspecţie fiscală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecţiei fiscale. În cazul marilor contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucrătoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducătorului organului de inspecţie fiscală.
Articolul 131
Rezultatul inspecţiei fiscale
(1)Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic i legal i consecinţele lor fiscale.
(2)Raportul de inspecţie fiscală se întocmete la finalizarea inspecţiei fiscale i cuprinde toate constatările în legătură cu perioadele i obligaţiile fiscale verificate, precum i în legătură cu alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală i contabilă ce au făcut obiectul verificării. În cazul în care contribuabilul/plătitorul i-a exercitat dreptul prevăzut la art. 130 alin. (5), raportul de inspecţie fiscală cuprinde i opinia organului de inspecţie fiscală, motivată în drept i în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil/plătitor.
(3)La raportul de inspecţie fiscală se anexează, ori de câte ori este cazul, acte privind constatări efectuate la sediul contribuabilului/plătitorului sau la sediile secundare ale acestuia, cum ar fi procese-verbale încheiate cu ocazia controalelor inopinate sau de constatare la faţa locului i alte asemenea acte.
(4)Raportul de inspecţie fiscală stă la baza emiterii:
a)deciziei de impunere, pentru diferenţe în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare;
b)deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, dacă nu se constată diferenţe ale bazelor de impozitare i respectiv de obligaţii fiscale principale;
c)deciziei de modificare a bazelor de impozitare dacă se constată diferenţe ale bazelor de impozitare, dar fără stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale.
(5)Deciziile prevăzute la alin. (4) se emit în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data încheierii inspecţiei fiscale.
(6)Deciziile prevăzute la alin. (4) se comunică contribuabilului/plătitorului în condiţiile art. 47.
Articolul 132
Sesizarea organelor de urmărire penală
(1)Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale i care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1) organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecţie fiscală i de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului/plătitorului. În cazul în care cel supus inspecţiei fiscale refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscală consemnează despre aceasta în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului.
(3)Procesul-verbal întocmit potrivit alin. (2) reprezintă act de sesizare i stă la baza documentaţiei de sesizare a organelor de urmărire penală.
Articolul 133
Decizia de impunere provizorie
(1)Pe perioada desfăurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade i unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmete raport de inspecţie fiscală. În acest scop, organul fiscal informează în cel mult 5 zile lucrătoare, contribuabilul/plătitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale i a unui tip de obligaţie fiscală verificată.
(2)Deciziile de impunere provizorii prevăzute la alin. (1) se emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare.
(3)Obligaţiile fiscale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ în deciziile întocmite în condiţiile art. 131 i se contestă împreună cu acestea. Sumele stabilite prin decizie de impunere provizorie se regularizează în decizia de impunere emisă potrivit art. 131.
(4)Titlul de creanţă prevăzut la alin. (1) devine executoriu la data la care devine executorie decizia de impunere emisă potrivit art. 131.


Capitolul II - Controlul inopinat
 

Articolul 134
Obiectul controlului inopinat
(1)Organul fiscal poate efectua un control fără întiinţarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare control inopinat.
(2)Controlul inopinat constă în:
a)verificarea faptică i documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale;
b)verificarea documentelor i operaţiunilor impozabile ale unui contribuabil/plătitor, în corelaţie cu cele deţinute de persoana sau entitatea supusă unui control fiscal, denumită control încruciat;
c)verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaţia fiscală faptică, precum i constatarea, analizarea i evaluarea unui risc fiscal specific.
(3)Durata efectuării controlului inopinat este stabilită de conducătorul organului de control, în funcţie de obiectivele controlului, i nu poate fi mai mare de 30 de zile.
(4)Pentru aceleai operaţiuni i obligaţiile fiscale aferente acestora nu se poate derula concomitent i un control inopinat cu o inspecţie fiscală derulată la acelai contribuabil, cu excepţia situaţiei în care în alte proceduri sunt necesare constatări în legătură cu operaţiuni i obligaţii fiscale supuse unei inspecţii fiscale în derulare, caz în care echipa de inspecţie fiscală este competentă să efectueze i un control inopinat. În acest caz se încheie proces-verbal potrivit art. 135 alin. (3), iar durata controlului inopinat nu intră în calculul duratei inspecţiei fiscale.
Articolul 135
Reguli privind desfăurarea controlului inopinat
(1)La începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control i ordinul de serviciu.
(2)Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii.
(3)La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă în sensul art. 55. Un exemplar al procesului-verbal se comunică contribuabilului/plătitorului.
(4)Contribuabilul/Plătitorul îi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.
(5)Prevederile art. 113 alin. (2) lit. a), b), e), f), g),j), k) i l), art. 118 alin. (8), art. 124, 125 i art. 132 sunt aplicabile în mod corespunzător i în cazul controlului inopinat.


Capitolul III - Controlul antifraudă
 

Articolul 136
Competenţa de efectuare a controlului operativ i inopinat
Controlul operativ i inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii.
Articolul 137
Reguli privind controlul operativ i inopinat
(1)Controlul operativ i inopinat se poate efectua i în scopul realizării de operaţiuni de control tematic care reprezintă activitatea de verificare prin care se urmărete constatarea, analizarea i evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activităţi economice determinate.
(2)La începerea controlului operativ i inopinat, inspectorul antifraudă este obligat să se legitimeze în condiţiile legii.
(3)Ori de câte ori controlul operativ i inopinat se efectuează la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului/plătitorului, acesta se consemnează în registrul unic de control, potrivit legii.
(4)La finalizarea controlului operativ i inopinat se încheie procese-verbale de control/acte de control, în condiţiile legii.


Capitolul IV - Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central


Articolul 138
Obiectul i regulile privind verificarea persoanelor fizice
(1)Organul fiscal central are dreptul de a efectua o verificare fiscală a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
(2)Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:
a)analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituţii ori autorităţi publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc i veniturile declarate de persoana fizică i/sau de plătitori pentru aceeai perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc i veniturile declarate de persoana fizică i/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.
b)selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale.
(3)Competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale i a activităţilor preliminare acesteia se stabilete prin ordin al preedintelui A.N.A.F.. Aparatul central al A.N.A.F. are competenţă în efectuarea verificării persoanelor fizice, potrivit prezentului capitol, pe întregul teritoriu al ţării.
(4)Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor i a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie i a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.
(5)Înaintea desfăurării verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central are obligaţia să întiinţeze, în scris, persoana fizică supusă verificării în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăoare, prin transmiterea unui aviz de verificare.
(6)Organul fiscal central solicită persoanei fizice prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.
(7)Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune în termenul prevăzut la alin. (6) o declaraţie de patrimoniu i de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare.
(8)Elementele de patrimoniu i de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării, precum i modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(9)Cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central stabilete veniturile obţinute de persoana fizică în cursul perioadei verificate. În acest scop organul fiscal central utilizează metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(10)În cazul în care persoana fizică supusă verificării nu îndeplinete obligaţiile prevăzute la alin. (6) i (7) verificarea situaţiei fiscale personale se face pe baza informaţiilor i documentelor deţinute sau obţinute de organul fiscal central în condiţiile prezentului cod.
(11)Organul fiscal central apreciază asupra metodei indirecte folosite i a întinderii acesteia, în limitele rezonabilităţii i echităţii, asigurând o proporţie justă între scopul urmărit i mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.
(12)Ori de câte ori, pe parcursul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central apreciază că sunt necesare noi documente sau informaţii relevante pentru verificare, le poate solicita persoanei fizice, în condiţiile prezentului cod. În acest caz, organul fiscal central stabilete un termen rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile, pentru prezentarea documentelor i/sau a informaţiilor solicitate.
(13)Pe parcursul derulării verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică supusă verificării are dreptul să prezinte orice documente justificative sau explicaţii pentru stabilirea situaţiei fiscale reale. Cu ocazia prezentării documentelor justificative sau explicaţiilor, concluziile se consemnează într-un document semnat de ambele părţi. În cazul în care persoana fizică verificată refuză semnarea documentului, se consemnează refuzul de semnare.
(14)La începerea verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică verificată este informată că poate numi, în condiţiile prezentului cod, persoane care să dea informaţii.
(15)Dacă informaţiile persoanei fizice verificate sau cele ale persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa i altor persoane pentru obţinerea de informaţii, în condiţiile prezentului cod.
(16)Persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfăurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare.
(17)Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit i pentru fiecare perioadă impozabilă.
(18)În situaţia în care persoana fizică verificată este persoană cu handicap auditiv sau cu surdocecitate, comunicarea dintre aceasta i organul fiscal se realizează prin intermediul unui interpret în limbaj mimico-gestual.
Articolul 139
Drepturile i obligaţiile organului fiscal central
În scopul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central poate proceda la:
a)solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi i instituţii publice;
b)analiza tuturor informaţiilor, documentelor i a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;
c)confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana fizică verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;
d)solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente i alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată i/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;
e)discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată i/sau cu împuterniciţii acesteia;
f)stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, a creanţei fiscale principale, precum i a creanţelor fiscale accesorii aferente creanţei fiscale principale;
g)dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.
Articolul 140
Perioada, locul i durata desfăurării verificării situaţiei fiscale personale
(1)Perioada pentru care se determină starea de fapt fiscală a persoanei fizice verificate este perioada impozabilă definită de Codul fiscal.
(2)Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale.
(3)Verificarea situaţiei fiscale personale se desfăoară la sediul organului fiscal central sau, la cererea persoanei fizice supuse verificării, la domiciliul său ori la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate sau juridică potrivit art. 124 alin. (3).
(4)Solicitarea scrisă a persoanei fizice pentru desfăurarea verificării la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare. Cererea se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(5)Pentru efectuarea verificării la domiciliul persoanei fizice sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă de specialitate ori juridică trebuie ca spaţiul pus la dispoziţia organului fiscal central să fie adecvat pentru efectuarea verificărilor. Prin spaţiu adecvat desfăurării verificărilor se înţelege asigurarea unui spaţiu, în limita posibilităţii persoanei fizice, care să permită desfăurarea activităţilor legate de controlul documentelor i elaborarea actului de control.
(6)Durata efectuării verificării situaţiei fiscale personale este stabilită de organul fiscal central i nu poate fi mai mare de 365 de zile calculate de la data începerii verificării fiscale comunicată prin avizul de verificare.
 (7)Perioadele prevăzute de lege sau stabilite de organul fiscal central pentru prezentarea documentelor i/sau a informaţiilor solicitate nu sunt incluse în calculul duratei verificării fiscale.
Articolul 141
Avizul de verificare
(1)Avizul de verificare prevăzut la art. 138 alin. (5) cuprinde:
a)temeiul juridic al verificării;
b)data de începere a verificării;
c)perioada ce urmează a fi supusă verificării;
d)posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării. Amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate;
e)solicitarea de informaţii i înscrisuri relevante pentru verificare.
f)solicitarea de depunere a declaraţiei de patrimoniu i de venituri.
 (2)Cererea de amânare prevăzută la alin. (1) lit. d) se soluţionează în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acesteia. În situaţia în care organul fiscal central a aprobat amânarea datei de începere a verificării fiscale, comunică persoanei fizice data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare fiscală.
(3)Prin avizul de verificare, persoana fizică este întiinţată că are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.
Articolul 142
Suspendarea verificării
(1)Verificarea situaţiei fiscale personale poate fi suspendată când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii i numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea verificării:
a)pentru efectuarea unei expertize potrivit prezentului cod;
b)pentru efectuarea de cercetări în vederea identificării unor persoane sau în vederea stabilirii realităţii unor tranzacţii;
c)la solicitarea scrisă a persoanei fizice ca urmare a apariţiei unei situaţii obiective, confirmată de organul fiscal central desemnat pentru efectuarea verificării, care conduce la imposibilitatea continuării verificării. Pe parcursul unei verificări, persoana fizică poate solicita suspendarea acesteia doar o singură dată;
d)pentru solicitarea unor informaţii suplimentare de la terţe persoane sau de la autorităţile fiscale similare din alte state;
e)la propunerea structurii care coordonează activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, pentru valorificarea unor informaţii rezultate din alte verificări, primite de la alte autorităţi sau instituţii publice ori de la terţi.
(2)Data de la care se suspendă acţiunea de verificare este comunicată persoanei fizice prin decizie de suspendare.
(3)După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, verificarea situaţiei fiscale personale este reluată, data acesteia fiind comunicată în scris persoanei fizice.
Articolul 143
Dreptul de colaborare al persoanei fizice verificate
Persoana fizică verificată are dreptul să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, în condiţiile legii. Aceasta are dreptul să dea informaţii, să prezinte înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum i orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
Articolul 144
Reverificarea
Prin excepţie de la prevederile art. 138 alin. (17), conducătorul organului fiscal central competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă de la data încheierii verificării fiscale i până la data împlinirii termenului de prescripţie apar date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării verificării.
Articolul 145
Raportul de verificare
(1)Rezultatul verificării situaţiei fiscale personale se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic i legal.
(2)La raportul privind rezultatele verificării se anexează documentele care au stat la baza constatărilor, documentele întâlnirilor i orice alte acte care au legătură cu constatările efectuate în cauză. Documentele prezentate de persoana fizică verificată se predau organului fiscal central, sub semnătură.
(3)La finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central prezintă persoanei fizice constatările i consecinţele lor fiscale, acordându-i acesteia posibilitatea de a-i exprima punctul de vedere potrivit art. 9, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării sau a cazului în care persoana fizică renunţă la acest drept i notifică, în scris, acest fapt organului fiscal. Dispoziţiile art. 138 alin. (18) sunt aplicabile în mod corespunzător. Perioada necesară pentru îndeplinirea audierii în condiţiile art. 9 alin. (3) lit. b) nu se include în calculul duratei verificării situaţiei fiscale personale.
 (4)Data, ora i locul prezentării concluziilor se comunică, în scris, persoanei fizice, în timp util.
(5)Persoana fizică are dreptul să prezinte, în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării concluziilor, punctul de vedere cu privire la constatările verificării situaţiei fiscale personale, punct de vedere ce se anexează la raportul de verificare i asupra căruia organul fiscal central se pronunţă în cuprinsul raportului.
Articolul 146
Decizia de impunere
(1)Raportul prevăzut la art. 145 stă la baza emiterii deciziei de impunere sau, după caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se ajustează baza de impozitare.
(2)Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare se comunică persoanei fizice verificate.
(3)În cazul în care se constată că declaraţiile fiscale, documentele i informaţiile prezentate în cadrul procedurii de verificare sunt incorecte, incomplete, false sau dacă persoana fizică verificată refuză, în cadrul aceleiai proceduri, prezentarea documentelor pentru verificare ori acestea nu sunt prezentate în termenul legal sau persoana se sustrage prin orice alte mijloace de la verificare, organul fiscal central stabilete baza de impozitare ajustată pentru impozitul pe venit i emite decizia de impunere.
Articolul 147
Alte norme aplicabile
Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile capitolului I în măsura în care nu contravin regulilor speciale privind verificarea situaţiei fiscale personale.


Capitolul V - Verificarea documentară
 

Articolul 148
Sfera i obiectul verificării documentare
(1)Pentru stabilirea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară.
(2)Verificarea documentară constă în efectuarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum i pe baza oricăror informaţii i documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale.
Articolul 149
Rezultatul verificării documentare
(1)În situaţia în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferenţe faţă de creanţele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile i/sau informaţiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acesta întiinţează contribuabilul/plătitorul despre constatările efectuate. Odată cu întiinţarea, organul fiscal solicită i documentele pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le prezinte în vederea clarificării situaţiei fiscale.
(2)În cazul în care documentele solicitate potrivit alin. (1) nu au fost prezentate de contribuabil/plătitor în termen de 30 de zile de la comunicarea întiinţării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal stabilete diferenţele de creanţe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz.
(3)Decizia de impunere prevăzută la alin. (2) este o decizie sub rezerva verificării ulterioare.
(4)Decizia de impunere emisă în condiţiile prezentului articol fără audierea contribuabilului/plătitorului este nulă.


Capitolul VI - Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
 

Articolul 150
Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală
(1)Procesele-verbale care stau la baza sesizării organelor de urmărire penală prin care organele fiscale constată situaţii de fapt ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, precum i procesele-verbale încheiate la solicitarea organelor de urmărire penală, prin care se evaluează prejudiciul nu sunt acte administrativ fiscale în sensul prezentului cod.
 (2)Pe baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (1), organul fiscal organizează evidenţa fiscală a sumelor reprezentând prejudiciul înscrise în aceste procese-verbale, distinct de evidenţa creanţelor fiscale.
(3)Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană interesată poate să plătească sumele înscrise în procesele-verbale prevăzute la alin. (1) sau, după caz, pretenţiile organului fiscal înscrise în documentele prin care s-a constituit parte civilă în procesul penal.
(4)Ori de câte ori, prin actele emise de organele judiciare, rezultă că persoana care a efectuat plata nu datorează sumele achitate, acestea se restituie. În acest caz, dreptul la restituire se nate la data comunicării actului de către organul judiciar.
(5)Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă astfel:
a)prin ordin al preedintelui A.N.A.F., în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central;
b)prin ordin al ministrului dezvoltării regionale i administraţiei publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul creanţelor fiscale administrate de organele fiscale locale.
Articolul 151
Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central i local
(1)Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. se realizează prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
(2)Structurile de control din cadrul A.N.A.F. au obligaţia de a colabora în scopul efectuării controlului fiscal prevăzut de prezentul titlu, în condiţiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (1).
(3)Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul organului fiscal local se realizează prin hotărâre a autorităţii deliberative.
(4)Controlul fiscal efectuat de organul fiscal central sau local poate consta i în acţiuni de prevenire i conformare.

 

Legea nr. 207 codul de procedura fiscala 2017 TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

de Contabilul.ro

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul VI - Controlul fiscal - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Anulare din oficiu cod TVA de la 01.05.2015

Intrebare: Buna ziua!
Am urmatoarea situatie in care va rog sa ma lamuriti si pe mine:

Unui platitor de tva i s-a anulat codul de TVA din oficiu incepand cu 01.05.2015 intrucat a depus pe zero deconturile pe 6 luni consecutive. In aceasta situatie, clientul NU mai vrea se devina platitor de tva, asta inseamna ca Nu va mai factura cu tva produsele comercializate (va avea facturier fara coloana de tva) incepand cu 01.05.2015?

Va rog sa-mi raspundeti concret la aceasta intrebare!

Cu multumiri,

Raspuns: Pana in data adresei se depune formularul 300 cu regulile de deducere si colectare, urmand ca dupa...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 10 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X