email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Titlul IV - ╬nregistrarea fiscal─â - Cod de procedura fiscala

TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 91

Articolul 81
Sfera activităţii de înregistrare fiscală
(1)├Änregistrarea fiscal─â reprezint─â activitatea de atribuire a codului de identificare fiscal─â, de organizare a registrului contribuabililor/pl─âtitorilor ║i de eliberare a certificatului de ├«nregistrare fiscal─â.
(2)Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel, atribuirea codului de identificare fiscală se face exclusiv de către organul fiscal central, pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală.
Articolul 82
Obligaţia de înregistrare fiscală
(1)Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:
a)pentru persoanele juridice, precum ║i pentru asocieri ║i alte entit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â, cu excep┼úia celor prev─âzute la lit. b), codul de ├«nregistrare fiscal─â atribuit de organul fiscal;
b)pentru persoanele fizice ║i juridice, precum ║i pentru alte entit─â┼úi care se ├«nregistreaz─â potrivit legii speciale la registrul comer┼úului, codul unic de ├«nregistrare atribuit potrivit legii speciale;
c)pentru persoanele fizice care desf─â║oar─â activit─â┼úi economice ├«n mod independent sau exercit─â profesii libere, cu excep┼úia celor prev─âzute la lit. b), codul de ├«nregistrare fiscal─â atribuit de organul fiscal;
d)pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;


e)pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.
(2)├Än scopul administr─ârii impozitului pe venit ║i contribu┼úiilor sociale, ├«n cazul persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit Codului fiscal, codul de identificare fiscal─â este codul numeric personal.
┬á(3)Prin excep┼úie de la dispozi┼úiile art. 18 alin. (1), pentru persoanele fizice prev─âzute la alin. (1) lit. e), precum ║i pentru persoanele juridice nerezidente, care realizeaz─â numai venituri supuse regulilor de impunere la surs─â, iar impozitul re┼úinut este final, atribuirea codului de identificare fiscal─â se poate face de organul fiscal, la solicitarea pl─âtitorului de venit.
(4)Au obliga┼úia depunerii declara┼úiei de ├«nregistrare fiscal─â ║i persoanele prev─âzute la alin. (1) lit. d) ║i e) care au calitatea de angajator.
(5)Persoanele fizice care de┼úin cod numeric personal ║i sunt supuse impozitului pe venit se ├«nregistreaz─â fiscal la data depunerii primei declara┼úii fiscale.
(6)Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:
a)data ├«nfiin┼ú─ârii potrivit legii, ├«n cazul persoanelor juridice, asocierilor ║i al altor entit─â┼úi f─âr─â personalitate juridic─â;
b)data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;
c)data ├«nceperii activit─â┼úii pentru persoanele fizice care desf─â║oar─â activit─â┼úi economice ├«n mod independent sau exercit─â profesii libere, cu excep┼úia celor care se ├«nregistreaz─â, potrivit legii speciale, la registrul comer┼úului;
d)data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);
e)data ob┼úinerii primului venit, ├«n cazul persoanelor fizice ║i juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentan┼ú─â ├«n Rom├ónia.
┬á(7)├Än scopul administr─ârii crean┼úelor fiscale, organul fiscal central poate s─â ├«nregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorit─â┼úi care administreaz─â crean┼úe fiscale, un subiect de drept fiscal care nu ║i-a ├«ndeplinit obliga┼úia de ├«nregistrare fiscal─â, potrivit legii. Procedura de ├«nregistrare din oficiu sau la cererea altei autorit─â┼úi care administreaz─â crean┼úe fiscale se aprob─â prin ordin al pre║edintelui A.N.A.F.
(8)├Än cazul contribuabililor nereziden┼úi care desf─â║oar─â activit─â┼úi pe teritoriul Rom├óniei prin unul sau mai multe sedii permanente, odat─â cu depunerea declara┼úiei de ├«nregistrare fiscal─â, ace║tia au obliga┼úia s─â indice sediul permanent desemnat potrivit dispozi┼úiilor din Codul fiscal. ├Än cazul ├«nregistr─ârii fiscale declara┼úia de ├«nregistrare fiscal─â se depune la organul fiscal ├«n raza c─âruia se afl─â sediul permanent ce urmeaz─â a fi desemnat.
(9)├Än cazurile prev─âzute la alin. (3) ║i (7), atribuirea codului de identificare fiscal─â se face pe baza cererii depuse de solicitant, cu excep┼úia cazului ├«n care ├«nregistrarea fiscal─â se efectueaz─â din oficiu.
(10)Declaraţia de înregistrare fiscală depusă potrivit prezentului articol trebuie însoţită de copii ale documentelor doveditoare ale informaţiilor înscrise în aceasta.
(11)Data înregistrării fiscale este:
a)data depunerii declaraţiei fiscale, în cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (5);
b)data atribuirii codului de identificare fiscală, în celelalte cazuri.
Articolul 83
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente
 (1)Odată cu solicitarea înregistrării unei societăţi la registrul comerţului, potrivit legii, sau, după caz, la cesiunea părţilor sociale ori a acţiunilor, respectiv la numirea de noi reprezentanţi legali sau la cooptarea de noi asociaţi ori acţionari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acţionar ori administrator în cadrul societăţii respective.
(2)Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finan┼úelor Publice atribuie num─ârul de identificare fiscal─â, ├«nregistreaz─â fiscal persoanele fizice nerezidente prev─âzute la alin. (1) ║i emite certificatul de ├«nregistrare fiscal─â, cu excep┼úia cazului ├«n care aceste persoane sunt ├«nregistrate fiscal. Prevederile art. 87 sunt aplicabile ├«n mod corespunz─âtor. Certificatul de ├«nregistrare fiscal─â se emite ║i se transmite c─âtre oficiul registrului comer┼úului de pe l├óng─â tribunal ├«n aceea║i zi sau cel mai t├órziu a doua zi.
(3)Certificatul de ├«nregistrare fiscal─â se comunic─â de c─âtre oficiile registrului comer┼úului de pe l├óng─â tribunale societ─â┼úii ├«n care aceast─â persoan─â de┼úine una dintre calit─â┼úile men┼úionate la alin. (1), ├«mpreun─â cu documentele prev─âzute la art. 8 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit─â┼úilor la ├«nregistrarea ├«n registrul comer┼úului a persoanelor fizice, asocia┼úiilor familiale ║i persoanelor juridice, ├«nregistrarea fiscal─â a acestora, precum ║i la autorizarea func┼úion─ârii persoanelor juridice, cu modific─ârile ║i complet─ârile ulterioare.
Notă 
Începând cu data de 01-01-2018, potrivit pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017, după alineatul (3) al articolului 83 se introduce alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Odat─â cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau ├«nchirierea unei casete de valori, institu┼úiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a num─ârului de identificare fiscal─â sau, dup─â caz, a codului de ├«nregistrare fiscal─â, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu de┼úin cod de identificare fiscal─â. Prevederile alin. (2) ║i (3) sunt aplicabile ├«n mod corespunz─âtor, cu excep┼úia termenului de transmitere c─âtre institu┼úiile de credit a certificatului de ├«nregistrare fiscal─â care, ├«n acest caz, este de 5 zile de la data solicit─ârii atribuirii num─ârului de identificare fiscal─â sau, dup─â caz, a codului de ├«nregistrare fiscal─â.
(5)├Än alte cazuri dec├ót cele prev─âzute la alin. (1)-(4), pentru contribuabilii nereziden┼úi care nu au un sediu permanent pe teritoriul Rom├óniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al pre║edintelui A.N.A.F., informa┼úii con┼úinute ├«n certificatul de ├«nregistrare fiscal─â. ├Än acest caz, certificatul de ├«nregistrare fiscal─â se p─âstreaz─â de organul fiscal p├ón─â la data ridic─ârii de c─âtre contribuabil sau ├«mputernicitul acestuia.
Articolul 84
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relaţia cu organul fiscal local
├Än scopul administr─ârii impozitelor ║i taxelor locale, contribuabilul/pl─âtitorul se identific─â ├«n rela┼úia cu organul fiscal local, astfel:
a)persoanele fizice, prin codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
b)persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, prin numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal potrivit art. 82;
c)persoanele juridice, prin codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal potrivit art. 82.
Articolul 85
Declararea filialelor ║i sediilor secundare
(1)Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia de a declara organului fiscal central, înfiinţarea de sedii secundare, în termen de 30 de zile de la:
a)data înregistrării/menţionării acestora la registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înfiinţat;
b)data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a).
┬á(2)Contribuabilul/Pl─âtitorul cu domiciliul fiscal ├«n Rom├ónia are obliga┼úia de a declara, ├«n termen de 30 de zile, ├«nfiin┼úarea de filiale ║i sedii secundare ├«n str─âin─âtate.
(3)├Än sensul prezentului articol, prin sediu secundar se ├«n┼úelege un loc prin care se desf─â║oar─â integral sau par┼úial activitatea contribuabilului/pl─âtitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit ║i altele asemenea.
(4)Prin sediu secundar se ├«n┼úelege ║i un ║antier de construc┼úii, un proiect de construc┼úie, ansamblu sau montaj ori activit─â┼úi de supervizare legate de acestea, numai dac─â ║antierul, proiectul sau activit─â┼úile dureaz─â mai mult de 6 luni. Sunt sedii secundare sediile permanente definite potrivit Codului fiscal.
(5)Contribuabilul/Pl─âtitorul care ├«nregistreaz─â sediile secundare ca pl─âtitoare de salarii ║i de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale, cu modific─ârile ║i complet─ârile ulterioare, nu are obliga┼úia declar─ârii acestor sedii potrivit prezentului articol. Dispozi┼úiile art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modific─ârile ║i complet─ârile ulterioare, r─âm├ón aplicabile.
(6)Declara┼úia este ├«nso┼úit─â de o copie de pe certificatul de ├«nregistrare fiscal─â a contribuabilului/pl─âtitorului de care apar┼úine sediul secundar sau filiala, precum ║i de copii ale documentelor doveditoare ale informa┼úiilor ├«nscrise ├«n aceasta.
(7)Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile în cazul în care organul fiscal deţine documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în declaraţie de la contribuabil sau alte autorităţi ori instituţii publice.
Articolul 86
Forma ║i con┼úinutul declara┼úiei de ├«nregistrare fiscal─â
(1)Declara┼úia de ├«nregistrare fiscal─â se ├«ntocme║te prin completarea unui formular pus la dispozi┼úie gratuit de organul fiscal central ║i este ├«nso┼úit─â de acte doveditoare ale informa┼úiilor cuprinse ├«n aceasta.
(2)Declara┼úia de ├«nregistrare fiscal─â cuprinde: datele de identificare a contribuabilului/pl─âtitorului, datele privind vectorul fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a ├«mputernicitului, datele privind situa┼úia juridic─â a contribuabilului/pl─âtitorului, precum ║i alte informa┼úii necesare administr─ârii crean┼úelor fiscale.
Articolul 87
Certificatul de înregistrare fiscală
(1)Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală depuse potrivit art. 81 alin. (2) sau, după caz, a cererii depuse potrivit art. 82 alin. (9), organul fiscal central eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei ori a cererii. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală.
(2)Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.
(3)├Än cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de ├«nregistrare fiscal─â, organul fiscal elibereaz─â un duplicat al acestuia, ├«n baza cererii contribuabilului/pl─âtitorului ║i a dovezii de publicare a pierderii, furtului ori distrugerii ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea a III-a.
(4)Dispozi┼úiile prezentului articol sunt aplicabile, ├«n mod corespunz─âtor, ║i pentru certificatul de ├«nregistrare ├«n scopuri de TVA.
Articolul 88
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
(1)Modific─ârile ulterioare ale datelor din declara┼úia de ├«nregistrare fiscal─â trebuie aduse la cuno║tin┼ú─â organului fiscal central, ├«n termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea ║i depunerea declara┼úiei de men┼úiuni.
(2)├Än cazul modific─ârilor intervenite ├«n datele declarate ini┼úial ║i ├«nscrise ├«n certificatul de ├«nregistrare fiscal─â, contribuabilul/pl─âtitorul depune, odat─â cu declara┼úia de men┼úiuni, ║i certificatul de ├«nregistrare fiscal─â, ├«n vederea anul─ârii acestuia ║i eliber─ârii unui nou certificat.
(3)Declaraţia de menţiuni este însoţită de documente care atestă modificările intervenite.
(4)Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător ori de câte ori contribuabilul/plătitorul constată erori în declaraţia de înregistrare fiscală.
Articolul 89
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entităţi supuse înregistrării în registrul comerţului
(1)Modificările intervenite în datele declarate iniţial de persoanele fizice, juridice sau de alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului se fac potrivit dispoziţiilor legii speciale.
(2)În cazul persoanelor sau entităţilor prevăzute la alin. (1), modificările intervenite în datele declarate iniţial în vectorul fiscal se declară la organul fiscal central.
Articolul 90
Radierea înregistrării fiscale
(1)Radierea ├«nregistr─ârii fiscale reprezint─â activitatea de retragere a codului de identificare fiscal─â ║i a certificatului de ├«nregistrare fiscal─â.
(2)La ├«ncetarea calit─â┼úii de subiect de drept fiscal, persoanele sau entit─â┼úile ├«nregistrate fiscal prin declara┼úie de ├«nregistrare fiscal─â potrivit art. 81 ║i 82 trebuie s─â solicite radierea ├«nregistr─ârii fiscale, prin depunerea unei declara┼úii de radiere. Declara┼úia se depune ├«n termen de 30 de zile de la ├«ncetarea calit─â┼úii de subiect de drept fiscal ║i trebuie ├«nso┼úit─â de certificatul de ├«nregistrare fiscal─â ├«n vederea anul─ârii acestuia. Radierea ├«nregistr─ârii fiscale se poate efectua ║i din oficiu, de c─âtre organul fiscal, ori de c├óte ori acesta constat─â ├«ndeplinirea condi┼úiilor de radiere a ├«nregistr─ârii ║i nu s-a depus declara┼úie de radiere.
(3)Radierea înregistrării fiscale se efectuează din oficiu, de către organul fiscal central, în cazul decesului persoanei fizice sau, după caz, încetării existenţei persoanei juridice potrivit legii.
(4)Codul de identificare fiscal─â retras ca urmare a radierii ├«nregistr─ârii fiscale poate fi utilizat ulterior radierii numai pentru ├«ndeplinirea, de c─âtre succesorii persoanelor/entit─â┼úilor care ║i-au ├«ncetat existen┼úa, a obliga┼úiilor fiscale aferente perioadelor ├«n care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.
Articolul 91
Registrul contribuabililor/pl─âtitorilor
(1)Organul fiscal central organizează evidenţa contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conţine:
a)datele de identificare a contribuabilului/pl─âtitorului;
b)date privind vectorul fiscal;
c)alte informaţii necesare administrării creanţelor fiscale.
(2)Datele prev─âzute la alin. (1) se completeaz─â pe baza informa┼úiilor comunicate de contribuabil/pl─âtitor, de oficiul registrului comer┼úului, de serviciul de eviden┼ú─â a popula┼úiei, de la alte autorit─â┼úi ║i institu┼úii, precum ║i a constat─ârilor proprii ale organului fiscal central.
(3)Datele din registrul contribuabililor/plătitorilor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale. Modificările se comunică contribuabilului/plătitorului.
(4)Tipurile de obliga┼úii fiscale pentru care, potrivit legii, contribuabilul/pl─âtitorul are obliga┼úia declar─ârii lor ║i care formeaz─â vectorul fiscal sunt stabilite prin ordin al pre║edintelui A.N.A.F.
Articolul 92
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi
(1)Contribuabilul/Pl─âtitorul persoan─â juridic─â sau orice entitate f─âr─â personalitate juridic─â este declarat inactiv ║i ├«i sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivit─â┼úii dac─â se afl─â ├«n una dintre urm─âtoarele situa┼úii:
a)nu ├«║i ├«ndepline║te, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obliga┼úie declarativ─â prev─âzut─â de lege;
b)se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c)organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d)inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e)durata de funcţionare a societăţii este expirată;
f)societatea nu mai are organe statutare;
g)durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
(1^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilul/ plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este declarat inactiv doar dacă se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a).
 (2)În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).
(3)├Än cazurile prev─âzute la alin. (1) lit. f) ║i g), declararea ├«n inactivitate se va face dup─â ├«mplinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea c─âtre contribuabil/pl─âtitor a unei notific─âri referitoare la situa┼úiile respective.
(4)Declararea ca inactiv a contribuabilului/pl─âtitorului, precum ║i reactivarea acestuia se efectueaz─â de c─âtre organul fiscal central, prin decizie, emis─â conform competen┼úelor ║i procedurii stabilite prin ordin al pre║edintelui A.N.A.F., care se comunic─â contribuabilului/pl─âtitorului.
(5)Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv conform alin. (1) lit. a), d)-g) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a)├«║i ├«ndepline║te toate obliga┼úiile declarative prev─âzute de lege;
b)nu înregistrează obligaţii fiscale restante.
┬á(5^1)Contribuabilul/Pl─âtitorul declarat inactiv conform alin. (1) lit. b) ║i c) se reactiveaz─â dac─â sunt ├«ndeplinite, cumulativ, condi┼úiile prev─âzute la alin. (5) ║i dac─â organul fiscal central care a propus reactivarea constat─â c─â acesta func┼úioneaz─â la domiciliul fiscal declarat.
 (6)În cazul contribuabilului/plătitorului prevăzut la alin. (1) lit. d)-g), în vederea reactivării, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform menţiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat, precum în nicio altă situaţie din cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-g).
┬á(7)Condi┼úia prev─âzut─â la alin. (5) lit. a) se consider─â ├«ndeplinit─â ║i ├«n cazul ├«n care obliga┼úiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de c─âtre organul fiscal central.
(8)Prin excep┼úie de la prevederile alin. (5), (5^1) ║i (6), contribuabilul/pl─âtitorul pentru care s-a deschis procedura insolven┼úei ├«n form─â simplificat─â, contribuabilul/pl─âtitorul care a intrat ├«n faliment sau contribuabilul/pl─âtitorul pentru care s-a pronun┼úat ori a fost adoptat─â o hot─âr├óre de dizolvare se reactiveaz─â de organul fiscal central, la cererea acestora, dup─â ├«ndeplinirea obliga┼úiilor declarative.
┬á(9)Ori de c├óte ori se constat─â c─â un contribuabil/pl─âtitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent anuleaz─â decizia de declarare a contribuabilului/pl─âtitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor ║i pentru trecut.
(10)A.N.A.F. organizează evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi, care conţine:
a)datele de identificare a contribuabilului/pl─âtitorului;
b)data declar─ârii ca inactiv a contribuabilului/pl─âtitorului;
c)data reactiv─ârii;
d)denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
e)alte menţiuni.
(11)Registrul contribuabililor/pl─âtitorilor inactivi/reactiva┼úi este public ║i se afi║eaz─â pe site-ul A.N.A.F.
(12)Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (11) se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.
(13)Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registrul prevăzut la alin. (10).
(14)Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob─â prin ordin al pre║edintelui A.N.A.F.

 

Legea nr. 207 codul de procedura fiscala 2017 TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

de Contabilul.ro

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul IV - ╬nregistrarea fiscal─â - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 4.33 din 5 din 3 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Plata pentru concediul de odihna

Intrebare: Un salariat a depus o Cerere pentru concediu de odihna.

Plata trebuie sa se faca cu 5 zile inainte ca salariatul sa intre in concediu ?
Exista aceasta obligatie de plata ?
Sau plata pentru zilele de concediu i se va face
cand salariatul va lua salariul pe data de 10 ale lunii urmatoare ?

De ex.:
- daca salariatul va intra in concediu pe data de 8 iunie,
plata pentru concediu trebuie sa se faca
pe data de 3 iunie sau
pe data de 10 iulie, cand va lua salariul pentru luna iunie ?

Raspuns: Pana acum, plata Concediului de odihna s-a facut odata cu plata salariului, pe data de 10 a lunii Nu...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 + 1 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X