email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import: modelul si continutul declaratiei speciale de TVA

Mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import: modelul si continutul declaratiei speciale de TVA
tvaregistrul comertuluivama

ANAF a publicat in Monitor Ordinul nr. 1.019 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA.

Consulta normele privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import.
 

Articolul 1

Prezentele norme stabilesc procedura de autorizare si de utilizare a mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA, prevazut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

Articolul 2

(1) Autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea in libera circulatie.
(2) Domeniul de aplicare al autorizatiei este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro si a caror expediere sau transport se incheie in Romania.(3) Autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import se emite daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii cumulative:

a) isi declara intentia de a utiliza mecanismul special pentru declararea, incasarea de la persoanele carora le sunt destinate bunurile si plata TVA la import;
b) este „operator postal“, asa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este autorizat in calitate de comisionar in vama/comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid;
c) este inregistrat in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal. Verificarea indeplinirii conditiei se efectueaza prin intermediul aplicatiei informatice a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) „Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA“;
d) nu inregistreaza obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii. Pentru verificarea indeplinirii conditiei se solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
e) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala. Verificarea indeplinirii conditiei se face prin interogarea aplicatiei informatice specifice a autoritatii vamale;
f) nu este in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara. Verificarea acestor informatii se face prin consultarea informatiilor din baza de date RECOM a Oficiului National al Registrului Comertului;
g) constituie o garantie care acopera cuantumul maxim al taxei pe valoarea adaugata a carui plata este amanata la punerea in libera circulatie a bunurilor in cadrul mecanismului special.

Articolul 3

Pentru obtinerea autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, in format electronic, o cerere conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme.

Articolul 4

(1) In cazul in care stabileste ca cererea nu contine toate informatiile necesare, biroul vamal cere solicitantului sa furnizeze informatiile relevante intr-un termen-limita care nu depaseste 30 de zile.

(2) In cazul in care solicitantul nu furnizeaza informatiile solicitate de biroul vamal in termenul stabilit, cererea se respinge, iar solicitantul este informat in consecinta.

(3) Biroul vamal accepta cererea daca stabileste ca aceasta contine toate informatiile necesare. Daca cererea este acceptata, biroul vamal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 alin. (3).
(4) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a)-f) biroul vamal calculeaza si comunica solicitantului, pe adresa de e-mail mentionata de acesta in cerere, cuantumul garantiei stabilite si termenul de constituire a acesteia, termen care nu poate depasi 30 de zile de la data comunicarii.

(5) Cuantumul garantiei de la art. 2 alin. (3) lit. g) se calculeaza de biroul vamal utilizand formula:

unde:
a) valoarea in vama totala a bunurilor este, dupa caz, una dintre urmatoarele valori:
(i) valoarea in vama totala a bunurilor inscrise in declaratiile vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro aflate in evidenta biroului vamal, depuse de solicitant in cele 12 luni precedente datei cererii;
(ii) valoarea in vama totala estimata a bunurilor inscrisa la punctul 8 din cerere;
b) 19% reprezinta cota standard de TVA prevazuta de art. 291 alin. (1) din Codul fiscal.
(6) Garantia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. g) se poate constitui prin:
a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit, inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii.

Articolul 5

(1) In situatia in care garantia mentionata la art. 2 alin. (3) lit. g) a fost constituita in cuantumul determinat potrivit art. 4 alin. (5), biroul vamal emite autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import.
(2) Modelul autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.

Numarul autorizatiei este de forma ROTVAROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezinta codul de tara ISO 3166 alfa - 2 al Romaniei, TVA reprezinta codul autorizatiei, ROXXXXXX reprezinta codul biroului vamal care elibereaza autorizatia si YYYYY reprezinta identificatorul unic al autorizatiei atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acorda in ordine cronologica si crescatoare.

(3) Autorizatia se emite in doua exemplare si se semneaza de seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de biroul vamal. O copie a autorizatiei se transmite la Directia Generala a Vamilor, iar o alta copie la directia regionala vamala in a carei raza de competenta functioneaza biroul vamal.

Articolul 6

(1) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a)-f) biroul vamal comunica solicitantului motivele pe baza carora intentioneaza sa nu emita autorizatia, in aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Solicitantul isi poate exprima punctul de vedere in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.

(3) Daca informatiile furnizate de solicitant nu sunt suficiente, biroul vamal comunica in scris solicitantului decizia de a nu emite autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, impreuna cu motivele care au condus la aceasta decizie.

(4) Impotriva deciziei de a nu emite autorizatia se poate formula o cale de atac conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 7

Titularul autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import are urmatoarele obligatii:

a) sa depuna lunar, in formatul electronic stabilit de biroul vamal, o declaratie speciala de TVA si sa plateasca cuantumul TVA incasat in luna calendaristica de raportare, la biroul vamal la care au fost depuse declaratii vamale de punere in libera circulatie in cadrul mecanismului special, in termenul prevazut la art. 315^3 alin. (6) din Codul fiscal. Modelul declaratiei speciale de TVA este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme;
b) sa comunice biroului vamal persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru depunerea declaratiilor speciale de TVA (nume, prenume, functia, codul numeric personal, telefon si adresa de e-mail);
c) sa tina, in formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidenta a operatiunilor reglementate de acest mecanism special, in conformitate cu prevederile art. 315^3 alin. (7) din Codul fiscal;
d) sa informeze biroul vamal, pe cale electronica, in termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificari intervenite ulterior emiterii autorizatiei, care pot influenta mentinerea sau continutul acesteia, inclusiv cele cu privire la incetarea activitatii sau neindeplinirea conditiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;
e) sa suplimenteze cuantumul garantiei constituite in termen de 15 zile de la solicitarea biroului vamal;
f) sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca persoana destinatara a bunurilor plateste TVA corecta.

Articolul 8

Biroul vamal modifica sau revoca autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) la cererea persoanei autorizate;
b) cand una dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) care au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai este indeplinita;
c) cand persoana autorizata nu isi indeplineste cel putin una dintre obligatiile prevazute la art. 7.

Articolul 9

(1) Biroul vamal comunica in scris titularului autorizatiei motivele pe baza carora intentioneaza sa ia decizia modificarii sau revocarii autorizatiei, cu exceptia cazului prevazut la art. 8 lit. a), in aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile art. 6 alin. (2)-(4) se aplica mutatis mutandis atat la modificarea, cat si la revocarea autorizatiei.
(3) Titularul a carui autorizatie pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import a fost revocata poate solicita acordarea unei alte autorizatii numai dupa inlaturarea motivelor avute in vedere la revocare, cu reluarea formalitatilor de autorizare prevazute de prezentele norme.

Articolul 10

In cazul in care titularul nu plateste TVA incasata pentru care plata a fost amanata pana cel mai tarziu la termenul mentionat la art. 315^3 alin. (6) din Codul fiscal, biroul vamal efectueaza demersurile legale in vederea executarii garantiei, pe baza informatiilor referitoare la valoarea totala a TVA inscrisa in declaratiile vamale de punere in libera circulatie depuse in cadrul mecanismului special pentru luna calendaristica de raportare.

Articolul 11

(1) Modificarea informatiilor inscrise eronat in declaratia speciala de TVA mentionata la art. 7 lit. a) se face prin completarea si transmiterea unei declaratii rectificative, in termen de 3 ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala.

(2) In declaratia speciala de TVA rectificativa se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

(3) Se completeaza cate o declaratie speciala de TVA rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.

Articolul 12

Biroul vamal monitorizeaza conditiile care trebuie indeplinite de titularul autorizatiei si respectarea obligatiilor care decurg din autorizatie. Biroul vamal:

a) verifica anual conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiilor pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import;
b) verifica trimestrial cuantumul garantiei constituite si, dupa caz, comunica titularului autorizatiei necesitatea ajustarii acestuia la nivelul celui mai ridicat cuantum al taxei pe valoarea adaugata inscris in declaratiile speciale de TVA depuse in trimestrul verificat;
c) in functie de numarul si frecventa operatiunilor, efectueaza periodic sau cel putin o data pe an controlul ulterior al declaratiilor vamale depuse in cadrul mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, pentru a se asigura de indeplinirea obligatiilor pe care titularul autorizatiei si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Articolul 13

Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Codului fiscal.

Articolul 14
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.

Anexa nr. 1
la norme

CERERE
de autorizare pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import
Nr. .................. data .....................
1. Denumirea solicitantului ..............................................................
2. Cod EORI .................................................................................
3. Adresa sediu social ...................................................................
4. E-mail si telefon .......................................................................
5. Codul de inregistrare in scopuri de TVA .........................................
6. Organul fiscal la care este inregistrat in scopuri de TVA ....................
7. Valoarea in vama totala a bunurilor inscrise in declaratiile vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro depuse la biroul vamal la care este transmisa cererea in cele 12 luni precedente datei cererii .................................. lei
8*. Valoarea in vama totala estimata a bunurilor cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro din declaratiile vamale de punere in libera circulatie ce vor fi depuse la biroul vamal la care este transmisa cererea in urmatoarele 12 luni de la data cererii .................................. lei
* Aceste informatii vor fi completate doar in situatia in care solicitantul nu a depus la biroul vamal la care este transmisa cererea declaratii vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro in cele 12 luni precedente cererii, caz in care nu se completeaza informatiile de la pct. 7.
Subsemnatul, ........................................................, in calitate de reprezentant legal al ......................................., declar ca:
– intentionez sa utilizez mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import, in baza prevederilor art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal) si sa incasez TVA de la persoanele carora le sunt destinate bunurile;
– intentionez sa incep activitatea in cadrul acestui mecanism special incepand cu data..............................;
– ma oblig sa informez biroul vamal, pe cale electronica, in termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificari intervenite ulterior emiterii autorizatiei, care pot influenta mentinerea sau continutul acesteia, inclusiv cele cu privire la incetarea activitatii sau neindeplinirea conditiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;
– ma oblig sa tin registre in format electronic ale operatiunilor reglementate de acest mecanism special, in conformitate cu prevederile art. 315^3 alin. (7) din Codul fiscal, pe care sa le pun la dispozitia autoritatii vamale competente la solicitarea acesteia si sa le pastrez pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-au efectuat operatiunile.


9. Nume si prenume ......................................................................
10. Functia ...................................................................................
11. Data .......................
12. Semnatura .................


Anexa nr. 2
la norme

AUTORIZATIE
pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea
si plata TVA la import nr. ROTVAROXXXXXXYYYYY/data ...................Societatea ........................................................, cu sediul in ................................................, cod EORI ....................., este autorizata sa utilizeze mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import, in baza prevederilor art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa biroul vamal ............................. .
Titularul autorizatiei are obligatia sa informeze biroul vamal despre toate modificarile care pot influenta aceasta autorizatie.
Prezenta autorizatie contine si anexa.
Data de incepere a valabilitatii .................................
Biroul vamal .........................................................
(functia, numele si semnatura sefului biroului vamal)

ANEXA
la Autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import nr. ...............

AUTORIZARE

MODIFICARE/REVOCARE AUTORIZAȚIE

Biroul vamal

Data emiterii autorizației

Cuantum garanție

Semnătură șef birou vamal

Biroul vamal

Data modificării/ revocării autorizației

Cuantum garanție

Semnătură șef birou vamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 3
la norme
Nr. ....... data .............

DECLARATIE SPECIALA DE TVA
pentru declararea si plata TVA la import in cadrul mecanismului special,
prevazut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Societatea, ..................................., inregistrata in scopuri de TVA cu nr. ..............., titular al Autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import nr. .................... din data de ...................., declar prin prezenta ca am platit in contul nr. ................. al biroului vamal ...................... suma de ............. lei, reprezentand cuantumul total al taxei pe valoarea adaugata incasate in luna ............... anul ........... .
Anexat prezentei declaratii se regasesc copia dovezii efectuarii platii si tabelul centralizator care cuprinde un numar de ....... inregistrari reprezentand informatii din toate declaratiile de punere in libera circulatie a bunurilor depuse in luna ................ anul ............ la biroul vamal ..................., in contul destinatarilor, prin utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, prevazut la art. 315^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numele si prenumele ........................................................
Functia ..........................................................................
Codul numeric personal ....................................................
Semnatura .....................................................................


ANEXA
la Declaratia speciala de TVA pentru declararea si plata TVA la import in cadrul mecanismului special nr. ...... data ...........

Nr. crt.

MRN declarație vamală de PLC

Data acordării liberului de vamă

Număr de identificare destinatar

TVA declarat

TVA încasat

Observații*

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

* In cazurile in care TVA declarat nu coincide cu TVA incasat se vor inscrie motivele diferentei dintre aceste valori.

 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

NOU: Seminarul National de Fiscalitate si Contabilitate, Editia 139


Tehnici de supravietuire masurilor legislative din OUG care zguduie din temelii sistemul fiscal romanesc

PRECIZARE IMPORTANTA!
 
Rezervati acum participarea dvs. la eveniment si aflati:
    • care sunt masurile fiscale nou preconizate, cand intra in vigoare
    • cum va afecteaza
    • ce impact au asupra activitatii / afacerii dvs.
    • ce masuri luati dvs. pentru implementarea corect a legii in vigoare
    • cum va protejati impotriva amenzilor generate de erorile de aplicarea legii.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
tvaregistrul comertuluivama


Data aparitiei: 02 Iulie 2021

Votati articolul "Mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import: modelul si continutul declaratiei speciale de TVA":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X