email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titlul VIII - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - Cod de procedura fiscala

noul cod de procedura fiscalacodul fiscal

TITLUL VIII - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

CAPITOLUL I Dreptul la contestatie

Ordine de aplicare

ART. 268 Posibilitatea de contestare

(1) impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit prezentului titlu. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2) Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. In lipsa unui act administrativ fiscal, devin incidente prevederile art. 8 alin. (1) teza a doua si art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Baza de impozitare si creanta fiscala stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna.

(4) Pot fi contestate in conditiile alin. (3) si deciziile de nemodificare a bazei de impozitare prin care nu sunt stabilite creante fiscale.

(5) in cazul deciziilor referitoare la baza de impozitare, reglementate potrivit art. 99 alin. (1), contestatia se poate depune de orice persoana care participa la realizarea venitului.

(6) Bazele de impozitare constatate separat intr-o decizie referitoare la baza de impozitare pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.

ART. 269 Forma si continutul contestatiei

(1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul contestatiei;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se intemeiaza;

e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

(2) Obiectul contestatiei il constituie sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, precum si sumele si masurile nestabilite de catre organul fiscal, dar pentru care exista aceasta obligatie potrivit legii.

(3) in contestatiile care au ca obiect sume se specifica cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe categorii de creante fiscale, precum si accesorii ale acestora. in situatia in care se constata nerespectarea acestei obligatii, organul fiscal de solutionare competent solicita contestatorului, in scris, ca acesta sa precizeze, in termen de 5 zile de la comunicarea solicitarii, cuantumul sumei contestate, individualizata. in cazul in care contestatorul nu comunica suma, se considera contestat intregul act administrativ fiscal atacat.

(4) Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat si nu este supusa taxelor extrajudiciare de timbru.

ART. 270 Termenul de depunere a contestatiei

(1) Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.

(2) in cazul in care contestatia nu este depusa la organul fiscal emitent, aceasta se inainteaza, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

(3) Organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat intocmeste dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare si le inainteaza, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului de solutionare competent.

(4) Daca actul administrativ fiscal nu contine elementele prevazute la art. 46 alin. (2) lit. i), contestatia poate fi depusa, in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.

ART. 271 Retragerea contestatiei

(1) Contestatia poate fi retrasa de catre contestator pana la solutionarea acesteia. in acest caz, organul de solutionare competent comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie.

(2) Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului prevazut la art. 270.

CAPITOLUL II Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare

ART. 272 - Organul competent

(1) Contestatiile formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si impotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se solutioneaza de catre structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Activitatea de solutionare a contestatiilor se realizeaza de catre structura specializata din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice atat la nivel central, cat si la nivel teritorial.

(3) Competenta si atributiile structurii specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ale structurilor teritoriale de solutionare a contestatiilor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Contestatiile formulate impotriva actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale locale din cadrul autoritatilor administratiei publice locale se solutioneaza de catre aceste organe fiscale.

(5)Contestatiile formulate impotriva actelor administrativ-fiscale emise de alte autoritati publice care, potrivit legii, administreaza creante fiscale se solutioneaza de catre aceste autoritati.

ART. 273 Decizia de solutionare

(1) in solutionarea contestatiei, organul de solutionare competent se pronunta prin decizie.

(2) Decizia emisa in solutionarea contestatiei este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate.

ART. 274 Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

(1) Decizia de solutionare a contestatiei se emite in forma scrisa si cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului investit cu solutionarea, datele de identificare ale contestatorului, numarul de inregistrare a contestatiei la organul de solutionare competent, obiectul cauzei, precum si sinteza sustinerilor partilor atunci cand organul competent de solutionare a contestatiei nu este organul emitent al actului atacat.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare competent in emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul in care aceasta poate fi exercitata si instanta competenta.

(5) Decizia se semneaza de catre conducatorul structurii de solutionare a contestatiei sau de persoana cu functie de conducere imputernicita de acesta, dupa caz.

CAPITOLUL III Dispozitii procedurale

ART. 275 Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

(1) Organul de solutionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, in solutionarea contestatiei, dupa caz, alte persoane ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei de solutionare a contestatiei. inainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9.

(2) Persoanele care participa la realizarea venitului in sensul art. 268 alin. (5) si nu au inaintat contestatie vor fi introduse din oficiu.

(3) Persoanei introduse in procedura de contestatie i se vor comunica toate cererile si declaratiile celorlalte parti. Aceasta persoana are drepturile si obligatiile partilor rezultate din raportul juridic fiscal ce formeaza obiectul contestatiei si are dreptul sa inainteze propriile sale cereri.

(4) Dispozitiile Codului de procedura civila, republicat, referitoare la interventia fortata si voluntara sunt aplicabile.

ART. 276 Solutionarea contestatiei

(1) in solutionarea contestatiei organul competent verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face in raport cu sustinerile partilor, cu dispozitiile legale invocate de acestea si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in limitele sesizarii.

(2) Organul de solutionare competent, pentru lamurirea cauzei, poate solicita:

a) punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, A.N.A.F. sau al altor institutii si autoritati competente sa se pronunte in cauzele respective;

b) efectuarea, de catre organele competente, a unei constatari la fata locului in conditiile art. 65.

(3) Prin solutionarea contestatiei nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac.

(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora poate/pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat i se ofera posibilitatea sa se pronunte asupra acestora.

(5) Contestatorul/Intervenientul sau imputernicitii acestora poate/pot solicita organului de solutionare competent sustinerea orala a contestatiei. In acest caz, organul de solutionare fixeaza un termen pentru sustinerea acesteia. Aceasta solicitare poate fi adresata organului de solutionare competent in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei, sub sanctiunea decaderii. La solicitarea contestatorului/intervenientului sau imputernicitilor acestora, organul de solutionare este obligat sa asigure acestuia/acestora accesul la toate probele ce au legatura cu solutionarea contestatiei fiscale, cu exceptia cazului in care obiective de interes general justifica restrangerea accesului la respectivele probe.

(6) Organul de solutionare competent se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar, cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

(7) Contestatiile formulate potrivit prezentului titlu se solutioneaza in termenul prevazut la art. 77.

ART. 277 Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

(1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand:

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare si a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa;

b) solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.

(2) La cererea contestatorului, organul de solutionare competent suspenda procedura si stabileste termenul pana la care aceasta se suspenda. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni de la data acordarii. Suspendarea poate fi solicitata o singura data.

(3) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea sau, dupa caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent potrivit alin. (2), indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a incetat ori nu.

(4) Hotararea definitiva a instantei penale prin care se solutioneaza actiunea civila este opozabila organelor de solutionare competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civila.

ART. 278 Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

(1) Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal.

(2) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune, dupa cum urmeaza:

a) de 10%, daca aceasta valoare este pana la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depaseste 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depaseste 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei

e) 1.000 lei, daca obiectul contestatiei nu este evaluabil in bani.

(3) In cazul suspendarii executarii actului administrativ fiscal, dispusa de instantele de judecata in baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate pana la incetarea acesteia si obligatiile fiscale nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala. Aceste efecte privesc atat obligatiile fiscale principale individualizate in actul administrativ suspendat la executare, cat si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar daca aceste obligatii fiscale accesorii sunt individualizate in acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare.

(4)  Prin exceptie de la prevederile art. 173 si ale art. 181, in cazul in care instanta judecatoreasca de contencios administrativ admite cererea contribuabilului/platitorului de suspendare a executarii actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se datoreaza penalitati de intarziere sau penalitati de nedeclarare pe perioada suspendarii. In cazul creantelor administrate de organul fiscal local, pe perioada suspendarii se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe luna sau pe fractiune de luna, reprezentand echivalentul prejudiciului.

(5) Suspendarea executarii actului administrativ fiscal dispusa potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inceteaza de drept si fara nicio formalitate daca actiunea in anularea actului administrativ fiscal nu a fost introdusa in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de solutionare a contestatiei.

(6) In cazul in care s-a formulat o cerere de suspendare a actului administrativ fiscal in temeiul art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cautiunea prevazuta la alin. (2) este deja consemnata la dispozitia instantei, nu este necesara consemnarea unei noi cautiuni in situatia in care se solicita suspendarea actului administrativ fiscal in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca, la data pronuntarii asupra cererii de suspendare in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cautiunea sa fie consemnata efectiv la dispozitia instantei.

CAPITOLUL IV Solutii asupra contestatiei

ART. 279 Solutii asupra contestatiei

(1) Prin decizie, contestatia poate fi admisa ori respinsa, in totalitate sau in parte.

(2) in cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

(21) In cazul respingerii contestatiei, se decide, dupa caz, confirmarea totala sau partiala a actului atacat.

(3) Prin decizie se poate desfiinta, total sau partial, actul administrativ atacat in situatia in care, din documentele existente la dosar si in urma demersurilor intreprinse la organul fiscal emitent, nu se poate stabili situatia de fapt in cauza supusa solutionarii prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent si de contestator. In acest caz, organul fiscal competent urmeaza sa incheie un nou act administrativ fiscal care trebuie sa aiba in vedere strict considerentele deciziei de solutionare a contestatiei. Pentru un tip de creanta fiscala si pentru o perioada supusa impozitarii, desfiintarea actului administrativ fiscal se poate pronunta o singura data.

(4) Solutia de desfiintare este pusa in executare in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei in cazul contribuabililor mari si mijlocii si in termen de 30 zile in cazul celorlalti contribuabili, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a pronuntat solutia de desfiintare.

(41) In cazul persoanelor fizice care au fost supuse verificarii situatiei fiscale personale, solutia de desfiintare este pusa in executare de catre organul fiscal prin comunicarea unei decizii, intr-un termen ce nu poate fi mai mare de 240 de zile, calculat de la data comunicarii deciziei de desfiintare.

(5) Prin decizie se poate suspenda solutionarea cauzei, in conditiile prevazute de art. 277.

(6) Prin decizie se poate constata nulitatea actului atacat.

(7) in cazul solutiilor de desfiintare, dispozitiile art. 129 alin. (3) se aplica in mod corespunzator pentru toate categoriile de acte administrativ fiscale contestate, chiar daca la data refacerii inspectiei/controlului termenul de prescriptie ar fi implinit.

ART. 280 Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

(1) Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia se respinge fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(2) Contestatia nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita.

ART. 281 Comunicarea deciziei si calea de atac

(1) Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse in procedura de solutionare a contestatiei, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

(2) Deciziile emise in solutionarea contestatiilor impreuna cu actele administrative fiscale la care se refera pot fi atacate de catre contestator sau de catre persoanele introduse in procedura de solutionare a contestatiei, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

(3) In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a solutiei de desfiintare emise in procedura de solutionare a contestatiei se face in termen de 60 de zile in cazul contribuabililor mari si mijlocii si in termen de 30 zile in cazul celorlalti contribuabili, de la data aducerii la cunostinta organului fiscal a deciziei de desfiintare.

(31) In situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiintarea, incheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a refacerii verificarii situatiei fiscale personale se realizeaza in termenul prevazut la art. 279 alin. (41).

(4) In situatia in care instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) admite, in totalitate sau in parte, actiunea prevazuta la alin. (3) sau (31), organul fiscal emitent anuleaza in mod corespunzator noul act administrativ fiscal, precum si, dupa caz, actele administrative subsecvente, iar contestatorul este pus in situatia anterioara emiterii deciziei de desfiintare.

(5) In situatia nesolutionarii contestatiei in termen de 6 luni de la data depunerii contestatiei, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instantei de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. La calculul termenului de 6 luni nu se iau in considerare perioadele prevazute la art. 77 alin. (2) si nici cele in care procedura de solutionare a contestatiei este suspendata potrivit art. 277.

(6) Procedura de solutionare a contestatiei inceteaza la data la care structurii specializate de solutionare a contestatiei i s-a adus la cunostinta despre actiunea in contencios administrativ formulata de contribuabil/platitor.

(7) in situatia atacarii la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a respins contestatia de catre organul fiscal fara ca acesta sa intre in cercetarea fondului raportului juridic fiscal, daca instanta constata ca solutia adoptata de catre organul fiscal este nelegala si/sau netemeinica, se va pronunta si asupra fondului raportului juridic fiscal.

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2024 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Dispozitii finale - art. 340 - art. 354


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

Sinteza noutatilor Contabile din 2024:


• Aplicarea sistemului e-Factura
• Sistemul RO e-Transport
• Sistemul garantie-returnare (RetuRO)
• Raportarea SAF-T
• Managementul stocurilor – implicatii fiscale si raportarea in SAF-T
• Prelucrare stocuri in sistem lohn

Descopera TOATE noutatile contabile in Ghidul practic al contabilitatii in 2024. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
noul cod de procedura fiscalacodul fiscal


Data aparitiei: 18 Septembrie 2017
Ultima actualizare: 23 Ianuarie 2024

Votati articolul "Titlul VIII - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X