email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedurile si notele contabile necesare pentru bilantul entitatilor mici

Procedurile si notele contabile necesare pentru bilantul entitatilor mici
legea contabilitatiinote contabileadministrator
Specialistul nostru prezinta in continuare procedurile si notele contabile necesare pentru bilantul entitatilor mici. 
 
Iata ce prevede legea contabilitatii si cum o interpreteaza expertul nostru mai jos. 
 

Proceduri si note contabile - entitati mici: raspunsul specialistului

Potrivit art. 28 alin (7) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.
 
Art. 29 prevede ca situatiile financiare anuale vor fi insotite de:
 
- raportul administratorilor,
- raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
 
Pct. 468 din OMFP 1802/2014 prevede ca in notele explicative la situatiile financiare, toate entitatile prezinta, in plus fata de informatiile cerute conform altor dispozitii ale prezentelor reglementari, informatii referitoare la urmatoarele:
a) politicile contabile adoptate, inclusiv:
- bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
- conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;
- orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;
 
b) daca imobilizarile corporale sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel care sa prezinte:
 
(i) miscarile rezervei din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu o explicatie a tratamentului fiscal al elementelor pe care le contine; si
(ii) valoarea contabila care ar fi fost recunoscuta in bilant daca imobilizarile corporale nu ar fi fost reevaluate;
c) atunci cand instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justa:
(i) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in conformitate cu prevederile pct. 121 alin. (1) lit. b);
(ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezervele de valoare justa;
(iii) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii despre aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, calendarul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
(iv) un tabel care sa prezinte miscarile recunoscute direct in capitalurile proprii, in cursul exercitiului financiar;
d) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
e) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
f) cuantumul si natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o marime sau o incidenta exceptionala;
g) sumele datorate de entitate care devin exigibile dupa o perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a datoriilor entitatii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii si formei garantiilor; si
h) numarul mediu de angajati in cursul exercitiului financiar.
 
Informatiile prevazute la pct. 471 lit. a), m), p), q) si r) se prezinta si de entitatile mici.
 
Nota explicativa referitoare la politicile contabile
 
Societatea are sediul principal in str ...........
Societatea are urmatoarele puncte de lucru,
Capitalul social este de.....
obiectul de activitate al societatii este..........
Situatiile financiare anuale sunt aferente anului 2015, si sunt exprimate in lei.
Situatiile financiare anuale sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
Se respecta principiile prevazute de reglementarile mentionate respectiv:
Principiul contabilitatii de angajamente
Principiul continuitatii activitatii.
Principiul permanentei metodelor.
Principiul independentei exercitiului.
Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii
Principiul intangibilitatii.
Principiul necompensarii.
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului.
Principiul pragului de semnificatie
 
Regulile de evaluare sunt cele bazate pe reevaluare /cost istoric. Reevaluarea se efectueaza la o perioada de n ani.
Terenurile si celelalte imobilizari corporale se evalueaza pe baza costului istoric.
Imobilizarile sunt prezentate la valoarea de intrare mai putin amortizarile si pierderile din depreciere cumulate.
La amortizarea imobilizarilor corporale societatea foloseste amortizarea liniara/degresiva/accelerata.
Stocurile sunt prezentate la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
La iesirea din gestiune a stocurilor este utilizata metoda FIFO/LIFO/CMP.
Societatea utilizeaza metoda inventarului permanent/intermitent.
Creantele si datoriile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie.
Elementele monetare de natura numerarului in valuta sunt evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie.
Pentru decontarea avansurilor de trezorerie in valuta se utilizeaza cursul de schimb de la data depunerii decontului.
Toate elementele monetare exprimate in valuta se evalueaza lunar.
Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.
Erorile aferente exercitiului financiar curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere.
Erorile aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
Provizioanele se revizuiesc la data fiecarui bilant si se ajusteaza pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta.
 
Nota explicativa referitoare la active imobilizate - reevaluate
 
  1 ianuarie 20... 31 dec 20...
1 Rezerva din reevaluare initiala (sold ct. 105) X
2 Diferente din reevaluare inregistrate
In creditul contului 105 (rulaj creditor ct. 105) X  
3 Sume transferate la alte rezerve (rulaj debitor cont 105), din care:
din cedarea urmatoarelor imobilizari:
1.
2.
- din casarea urmatoarelor imobilizari
1.
2. X  
4 Sold final = 1 2 -3 X  
 
Valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate.
Elemente de imobilizari Sold initial
(cost istoric) Amortizare cumulata la cost istoric
La inceputul anului Amortizare aferenta cost istoric in cursul anului Amortizare aferenta cost istoric cumulata la finele anului
A 1 2 3 4=2 3
Imobilizari corporale  
Terenuri  
Constructii  
Instalatii tehnice si masini  
Alte instalatii, utilaje si mobilier  
TOTAL  
 
Nota privind active si datorii contingente
 
La data de 31 decembrie 20.... societatea are inregistrate in conturile extrabilantiere urmatoarele active evidentiate in conturi in afara bilantului:
Elemente Valoare Proprietar Perioada detinere
A 1 2 3
Imobilizari corporale  
Imobilizari necorporale  
Creante  
Stocuri  
 
La data de 31 decembrie 20... societatea are inregistrate in conturile extrabilantiere urmatoarele datorii evidentiate in conturi in afara bilantului:
Elemente Valoare Beneficiar Scadenta
A 1 2 3
Datorii  
Nota explicativa - Provizioane
 
La data bilantului au fost constituite provizioane pentru garantii acordate clientilor/ litigii/ in suma de ........ lei ca urmare a prevederilor din contractele incheiate pentru livrari de marfa si acordarea de garantii pentru perioade de 1-n ani.
 
Nota explicativa - Repartizarea profitului
 
Societatea a inregistrat la 31 decembie 20.. profit contabi/pierdere contabila in suma de lei.
 
Propunere privind repartizarea profitului
   
Destinatia profitului Suma
Profit net de repartizat:  
- rezerva legala  
- acoperirea pierderii contabile ca urmare a corectiei erorilor  
- acoperirea pierderii contabile  
- Alte rezerve  
Profit nerepartizat  
   
 
Propunere privind acoperirea pierderii contabile
Surse de acoperire Suma
Profit nerepartizat din anii precedenti  
Alte rezerve  
 
Nota - Analiza rezultatului din exploatare
- lei -
Denumirea indicatorului Exercitiul financiar
Precedent Curent
0 1 2
1. Cifra de afaceri neta  
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 4 5)  
3. Cheltuielile activitatii de baza  
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare  
5. Cheltuielile indirecte de productie  
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 2)  
7. Cheltuielile de desfacere  
8. Cheltuieli generale de administratie  
9. Alte venituri din exploatare  
10. Rezultatul din exploatare (6 7 8 9)  
 
Nota -Situatia creantelor si datoriilor
-lei -
Creante Sold la sfarsitul exercitiului financiar Termen de lichiditate
Sub 1 an Peste 1 an
0 1 = 2 3 2 3
Total, din care:  
Clienti  
TVA de recuperat  
Debitori diversi  
Subventii de incasat  
 
- lei -
Datorii*) Sold la sfarsitul exercitiului financiar Termen de exigibilitate
Sub 1 an 1 5 ani Peste 5 an
0 1 = 2 3 4 2 3 4
Total, din care:  
Datorii catre buget  
Datorii catre furnizori  
Leasing  
 
Datoriile cu exigibilitate mai mare de 5 ani
Datorii Sold la sfarsitul exercitiului financiar Termen de exigibilitate
Sub 1 an 1 5 ani Peste 5 an
0 1 = 2 3 4 2 3 4
Total, din care:  
Datorii catre buget  
Datorii catre salariati  
Datorii catre furnizori  
Leasing  
Creditori diversi  
 
Nota privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
 
Societatea are un numar de salariati.
Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar a fost de.....
Valoarea totala a cheltuielilor salariale ..........
Cheltuielile cu asigurarile sociale au fost in suma de
Salarii platite aferente exercitiului au fost in suma de..............
 
Consiliul de administratie este format din.... persoane
Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere au fost de...........
Avansuri acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului, astfel:
Persoana avans in suma de de din care nedecontat la data de 31 decembrie 20 .......
 
Credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului, astfel:
Persoana credit in suma de .......... cu urmatoarele clauze principale ale creditului.................. cu o rata a dobanzii de..................
Pana la data de 31 decembrie 20...... s-a rambursat suma de..............
 
Exista urmatoarele obligatii viitoare de genul garantiilor asumate in numele membrilor Consiliului de administratie:
-
-
-
 
Nota - Indicatori economico-financiari
 
1. Indicatori de lichiditate:
 
a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente
(Indicatorul capitalului circulant) =
Datorii curente
 
b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri
(Indicatorul test acid) =
Datorii curente
 
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare
 
Capital imprumutat Capital imprumutat
x 100 sau x 100
Capital propriu Capital angajat
 
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.
 
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = Numar de ori
Cheltuieli cu dobanda
 
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
 
Costul vanzarilor
= Numar de ori
Stoc mediu
 
- Viteza de rotatie a debitelor-clienti
 
Sold mediu clienti
x 365
Cifra de afaceri
 
- Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale -
Cifra de afaceri
Imobilizari corporale
 
- Viteza de rotatie a activelor totale
 
Cifra de afaceri
Total active
 
4. Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat
 
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit ,
Capital angajat
 
Nota --Alte informatii
 
Societatea are sediul principal in str ...........
Societatea are un punct de lucru.....
Capitalul social este de ............. lei.
 
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
 
Numele si prenumele ___________ Numele si prenumele ____ ___
Semnatura ___________________ Calitatea _________________
Stampila unitatii Semnatura __________________
Nr. de inregistrare in organismul profesional

 
 
Raspuns oferit pe portalcontabilitate.ro de Gabi Popescu - Auditor financiar. 

de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

Cum sa „citesti” si sa interpretezi perfect o balanta contabila?


Ghidul practic Balanta de verificare de la A la Z. Analize, corelatii, studii de caz vine in ajutorul dvs. pentru a va scapa de:

• erori de inregistrare aducatoare de amenzi usturatoare din partea inspectorilor veniti in control
• lipsa de cunostinte temeinice din domenii conexe
• lipsa de experienta in lucrul cu conturile, mai ales cand acestea sunt noi, renumerotate ori abrogate!
• incapacitatea de a lua masuri profitabile prin ajustarea balantei pentru profit maxim
• riscul incalcarii legislatiei in vigoare.

Simplifica-ti si securizeaza-ti munca!

...vezi AICI lista completa >>

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea contabilitatiinote contabileadministrator


Data aparitiei: 10 Martie 2022

Votati articolul "Procedurile si notele contabile necesare pentru bilantul entitatilor mici":
Rating:

Nota: 4.75 din 5 din 4 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X