email
Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Titlul VIII - Soluţionarea contestaţiilor formulate mpotriva actelor administrative fiscale - Cod de procedura fiscala

noul cod de procedura fiscalacodul fiscal

TITLUL VIII - Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

  • CAPITOLUL I - Dreptul la contestatie
  • CAPITOLUL II - Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare
  • CAPITOLUL III - Dispozitii procedurale
  • CAPITOLUL IV - Solutii asupra contestatiei
  •  

Capitolul I - Dreptul la contestaţie


Articolul 268
Posibilitatea de contestare
(1)Împotriva titlului de creanţă, precum i împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului titlu. Contestaţia este o cale administrativă de atac i nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.
(2)Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.
(3)Baza de impozitare i creanţa fiscală stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună.
(4)Pot fi contestate în condiţiile alin. (3) i deciziile de nemodificare a bazei de impozitare prin care nu sunt stabilite creanţe fiscale.
(5)În cazul deciziilor referitoare la baza de impozitare, reglementate potrivit art. 99 alin. (1), contestaţia se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului.
(6)Bazele de impozitare constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impozitare pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.
Articolul 269
Forma i conţinutul contestaţiei


(1)Contestaţia se formulează în scris i va cuprinde:
a)datele de identificare a contestatorului;
b)obiectul contestaţiei;
c)motivele de fapt i de drept;
d)dovezile pe care se întemeiază;
e)semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
(2)Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele i măsurile stabilite i înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat.
(3)În contestaţiile care au ca obiect sume se specifică cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe categorii de creanţe fiscale, precum i accesorii ale acestora. În situaţia în care se constată nerespectarea acestei obligaţii, organul fiscal de soluţionare competent solicită contestatorului, în scris, ca acesta să precizeze, în termen de 5 zile de la comunicarea solicitării, cuantumul sumei contestate, individualizată. În cazul în care contestatorul nu comunică suma, se consideră contestat întregul act administrativ fiscal atacat.
(4)Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat i nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.
Articolul 270
Termenul de depunere a contestaţiei
(1)Contestaţia se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.
(2)În cazul în care contestaţia nu este depusă la organul fiscal emitent, aceasta se înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
(3)În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestaţia se înaintează de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluţionare competent.
(4)Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. i), contestaţia poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.
Articolul 271
Retragerea contestaţiei
(1)Contestaţia poate fi retrasă de către contestator până la soluţionarea acesteia. În acest caz, organul de soluţionare competent comunică contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie.
(2)Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului prevăzut la art. 270.
 

Capitolul II - Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare


Articolul 272
Organul competent
(1)Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum i împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor*).
 (2)Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îi au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect*):
a)creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b)măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
c)deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
d)creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate i pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
 (3)Structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este competentă să soluţioneze contestaţiile formulate de marii contribuabili ce au ca obiect*):
a)creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b)măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
c)deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la alin. (5);
d)creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate i pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
 (4)Contestaţiile formulate de contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent ce au ca obiect creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei se soluţionează de structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili competentă pentru administrarea creanţelor respectivului contribuabil nerezident*).
 (5)Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă pentru soluţionarea contestaţiilor care au ca obiect*):
a)creanţe fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
b)măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 1 milion lei sau mai mare;
c)creanţe fiscale i măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum i decizia de reverificare, în cazul contestaţiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
d)creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum, aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere contestate i pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Direcţiei generale de soluţionare a contestaţiilor din cadrul A.N.A.F.
 (6)Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale decât cele prevăzute la alin. (1) se soluţionează de către organele fiscale emitente.
(7)Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale se poate delega altui organ de soluţionare, în condiţiile stabilite prin ordinul preedintelui A.N.A.F. Contestatorul i persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei sunt informaţi cu privire la schimbarea competenţei de soluţionare a contestaţiei.
(8)Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale se soluţionează de către aceste organe fiscale.
(9)Contestaţiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de alte autorităţi publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către aceste autorităţi.
Articolul 273
Decizia de soluţionare
(1)În soluţionarea contestaţiei, organul de soluţionare competent se pronunţă prin decizie.
(2)Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac i este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate.
Articolul 274
Forma i conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei
(1)Decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă scrisă i cuprinde: preambulul, considerentele i dispozitivul.
(2)Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluţionarea, datele de identificare ale contestatorului, numărul de înregistrare a contestaţiei la organul de soluţionare competent, obiectul cauzei, precum i sinteza susţinerilor părţilor atunci când organul competent de soluţionare a contestaţiei nu este organul emitent al actului atacat.
(3)Considerentele cuprind motivele de fapt i de drept care au format convingerea organului de soluţionare competent în emiterea deciziei.
(4)Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată i instanţa competentă.
(5)Decizia se semnează de către conducătorul structurii de soluţionare a contestaţiei ori conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz.
 

Capitolul III - Dispoziţii procedurale


Articolul 275
Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare
(1)Organul de soluţionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluţionarea contestaţiei, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei. Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9.
(2)Persoanele care participă la realizarea venitului în sensul art. 268 alin. (5) i nu au înaintat contestaţie vor fi introduse din oficiu.
(3)Persoanei introduse în procedura de contestaţie i se vor comunica toate cererile i declaraţiile celorlalte părţi. Această persoană are drepturile i obligaţiile părţilor rezultate din raportul juridic fiscal ce formează obiectul contestaţiei i are dreptul să înainteze propriile sale cereri.
(4)Dispoziţiile Codului de procedură civilă, republicat, referitoare la intervenţia forţată i voluntară sunt aplicabile.
Articolul 276
Soluţionarea contestaţiei
(1)În soluţionarea contestaţiei organul competent verifică motivele de fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport cu susţinerile părţilor, cu dispoziţiile legale invocate de acestea i cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării.
(2)Organul de soluţionare competent, pentru lămurirea cauzei, poate solicita:
a)punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, A.N.A.F. sau al altor instituţii i autorităţi competente să se pronunţe în cauzele respective;
b)efectuarea, de către organele competente, a unei constatări la faţa locului în condiţiile art. 65.
(3)Prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea o situaţie mai grea contestatorului în propria cale de atac.
(4)Contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora poate/pot să depună probe noi în susţinerea cauzei. În această situaţie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i se oferă posibilitatea să se pronunţe asupra acestora.
(5)Contestatorul poate solicita organului de soluţionare competent susţinerea orală a contestaţiei. În acest caz, organul de soluţionare fixează un termen pentru care convoacă contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora. Această solicitare poate fi adresată organului de soluţionare competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei, sub sancţiunea decăderii.
 (6)Organul de soluţionare competent se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură i asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.
(7)Contestaţiile formulate potrivit prezentului titlu se soluţionează în termenul prevăzut la art. 77.
Articolul 277
Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă
(1)Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când:
a)organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvâririi unei infracţiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare i a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă;
b)soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.
(2)La cererea contestatorului, organul de soluţionare competent suspendă procedura i stabilete termenul până la care aceasta se suspendă. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni de la data acordării. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată.
(3)Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluţionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat ori nu.
(4)Hotărârea definitivă a instanţei penale prin care se soluţionează acţiunea civilă este opozabilă organelor de soluţionare competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă.
Articolul 278
Suspendarea executării actului administrativ fiscal
(1)Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.
(2)Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune, după cum urmează:
a)de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b)de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăete 10.000 lei;
c)de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăete 100.000 lei;
d)de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăete 1.000.000 lei.
e)1.000 lei, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani.
 (3)În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia i obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală. Aceste efecte privesc atât obligaţiile fiscale principale individualizate în actul administrativ suspendat la executare, cât i obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar dacă aceste obligaţii fiscale accesorii sunt individualizate în acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare. 
 (4)Prin excepţie de la prevederile art. 173 i ale art. 181, în cazul în care instanţa judecătorească de contencios administrativ admite cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare, nu se datorează penalităţi de întârziere sau penalităţi de nedeclarare pe perioada suspendării. În cazul creanţelor administrate de organul fiscal local, pe perioada suspendării se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau pe fracţiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului.
 (5)Suspendarea executării actului administrativ fiscal dispusă potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare, încetează de drept i fără nicio formalitate dacă acţiunea în anularea actului administrativ fiscal nu a fost introdusă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de soluţionare a contestaţiei.
(6)În cazul în care s-a formulat o cerere de suspendare a actului administrativ fiscal în temeiul art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare, iar cauţiunea prevăzută la alin. (2) este deja consemnată la dispoziţia instanţei, nu este necesară consemnarea unei noi cauţiuni în situaţia în care se solicită suspendarea actului administrativ fiscal în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare, cu condiţia ca, la data pronunţării asupra cererii de suspendare în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, cauţiunea să fie consemnată efectiv la dispoziţia instanţei.
 

Capitolul IV - Soluţii asupra contestaţiei


Articolul 279
Soluţii asupra contestaţiei
(1)Prin decizie contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.
(2)În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.
(3)Prin decizie se poate desfiinţa, total sau parţial, actul administrativ atacat în situaţia în care, din documentele existente la dosar i în urma demersurilor întreprinse la organul fiscal emitent, nu se poate stabili situaţia de fapt în cauza supusă soluţionării prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent i de contestator. În acest caz, organul fiscal competent urmează să încheie un nou act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei. Pentru un tip de creanţă fiscală i pentru o perioadă supusă impozitării, desfiinţarea actului administrativ fiscal se poate pronunţa o singură dată.
 (4)Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei în cazul contribuabililor mari i mijlocii i în termen de 30 zile în cazul celorlalţi contribuabili, iar noul act administrativ fiscal emis vizează strict aceeai perioadă i acelai obiect al contestaţiei pentru care s-a pronunţat soluţia de desfiinţare.
 (5)Prin decizie se poate suspenda soluţionarea cauzei, în condiţiile prevăzute de art. 277.
(6)Prin decizie se poate constata nulitatea actului atacat.
(7)În cazul soluţiilor de desfiinţare, dispoziţiile art. 129 alin. (3) se aplică în mod corespunzător pentru toate categoriile de acte administrativ fiscale contestate, chiar dacă la data refacerii inspecţiei/controlului termenul de prescripţie ar fi împlinit.
Articolul 280
Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
(1)Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia se respinge fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
(2)Contestaţia nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greită.
Articolul 281
Comunicarea deciziei i calea de atac
(1)Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică contestatorului, persoanelor introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, precum i organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
(2)Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.
(3)În situaţia atacării la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea, încheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a soluţiei de desfiinţare emise în procedura de soluţionare a contestaţiei se face în termen de 60 de zile în cazul contribuabililor mari i mijlocii i în termen de 30 zile în cazul celorlalţi contribuabili, de la data aducerii la cunotinţa organului fiscal a deciziei de desfiinţare.
 (4)În situaţia în care instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) admite, în totalitate sau în parte, acţiunea prevăzută la alin. (3), organul fiscal emitent anulează în mod corespunzător noul act administrativ fiscal, precum i, după caz, actele administrative subsecvente, iar contestatorul este pus în situaţia anterioară emiterii deciziei de desfiinţare.
(5)În situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni de la data depunerii contestaţiei, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanţei de contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările i completările ulterioare. La calculul termenului de 6 luni nu se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 77 alin. (2) i nici cele în care procedura de soluţionare a contestaţiei este suspendată potrivit art. 277.
 (6)Procedura de soluţionare a contestaţiei încetează la data la care organul fiscal a luat la cunotinţă de acţiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil/plătitor.
(7)În situaţia atacării la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a respins contestaţia de către organul fiscal fără ca acesta să intre în cercetarea fondului raportului juridic fiscal, dacă instanţa constată că soluţia adoptată de către organul fiscal este nelegală i/sau netemeinică, se va pronunţa i asupra fondului raportului juridic fiscal.

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2017 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

de Contabilul.ro

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
noul cod de procedura fiscalacodul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul VIII - Soluţionarea contestaţiilor formulate mpotriva actelor administrative fiscale - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Facturile pot fi o dovada de solicitare si pot impune plata lor ?

Intrebare: Buna ziua !
Va rog sa imi spuneti cum poate rezolva sora mea urmatoarea problema de serviciu:

Sora mea este contabil sef la un camin de fete.
In anul 2014 unitatea a avut o activitate in care fetele beneficiau de vizitari spatii turistice in diverse localitati, de masa si de cazare pe timpul vizitarilor, toate cheltuielile fiind decontate din sponsorizari.
In perioada de 1 luna cat directoarea unitatii a fost in concediul de odihna,
Directorul adjuncta dus la masa un numar de copii la o Pensiune.
Acesta nu a fost imputernicit sa faca acest lucru.
Nu a existat vreo comanda si nu s-a incheiat vreun Contract
in sensul ca unitatea sa suporte cval mesei
si nu s-a solicitat Pensiunii sa faca o sponsorizare cu masa copiilor.
In acea perioada nu s-au incheiat Contracte de sponsorizari cu diverse societati
in sensul asigurarii unor sume de bani
pentru plata mesei copiilor.

Practic, Directorul adjunct a procedat in acest mod
fara a exista bani din sponsorizari, ....

Pensiunea a emis Facturi catre unitate.
Masa copiilor nu a fost achitata.

Acum, Pensiunea a dat in judecata unitatea
pentru recuperarea sumelor /cheltuielilor facute
cu masa copiilor.

Intrebari:
1. ? daca nu exista nici un angajament scris / comanda / contract de prestari servicii,
adica nici un document contabil justificativ de solicitare a unui astfel de serviciu,
unitatea poate fi obligata de instanta
sa achite cheltuielile facute
cu masa copiilor ?
2. ? emiterea pur si simpla a unei facturi
poate obliga unitatea /pe cineva sa o plateasca,
desi nu exista nici un alt act /document / solicitare scrisa
din partea celeilalte parti ?
3. ? exista vreo baza legala, temei juridic
pentru emiterea de facturi si obligatia de plata ?
4. ? daca nu a existat nici o corespondenta scrisa /adrese de solicitare
din partea unitatii, nu a existat nici o intentie a conducerii unitatii = a directoarei
in sensul ca Pensiunea sa presteze o asemenea activitate
de servicre a mesei copiilor,
instanta va putea sa ii impute unitatii
o asemenea plata ?
5. - unitatea poate raspunde civil
odata ce Pensiunea si-a asumat prestarea de servicii pe incredere ?....
in baza cuvantului /solicitarii directorului adjunct ?
6. ? daca Directorul adjunct nu a fost imputernicit in sensul aratat,
daca acesta nu putea lua asemenea decizii in locul directoarei,
daca legea nu-i permite sa faca acest lucru
in lipsa sau peste directoare,
unitatea mai poate fi data in judecata ?
- unitatea ar putea invoca in fata instantei
exceptia lipsei calitatii procesuale pasive ?
- se poate spune ca
paguba a fost cauzata de fostul Director adjunct
si nu de unitate ?
7. - Pensiunea nu ar trebui sa se indrepte impotriva Directorului adjunct
cu o actiune civila pentru recuperare sume
sau cu o Plangere penala, de abuz in functie, .....?

Va rog frumos sa ma ajutati si cu alte sfaturi.

Raspuns: Din pacate directorul adjunct nu mai lucreaza la unitatea unde lucreaza sora mea.... 1. - Daca...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 5 + 2 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la monografiile contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Noutati in Codul Fiscal 2020 - 11 Monografii Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X