email
MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Proiect de ordin MFP: Aprobarea instructiunilor de completare, organizare si exploatare a registrului electronic

Proiect de ordin MFP: Aprobarea instructiunilor de completare, organizare si exploatare a registrului electronic
cod fiscalmfptaxeevaziune fiscala

Ministerul Finantelor Publice a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind periodicitatea, formatul si modalitatea de transmitere a informatiilor intre organul fiscal central si organul fiscal local, transmiterea la solicitarea organului fiscal central/local a informatiilor cu relevanta fiscala disponibile, precum si aprobarea instructiunilor de completare, organizare si exploatare a registrului electronic.


Art. 1. - (1) Prezentul ordin are ca obiect:

a) stabilirea periodicitatii, formatului si modalitatii de transmitere a informatiilor intre organul fiscal central si organul fiscal local;
b) aprobarea instructiunilor de completare, organizare si exploatare a Registrului electronic potrivit informatiilor din rapoartele de evaluare depuse de contribuabil, prevazut la pct. 39 alin. (3) al Titlului IX din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;ta
c) transmiterea, la solicitarea organului fiscal central/local, a informatiilor cu relevanta fiscala disponibile.
(2) Scopul ordinului il reprezinta cooperarea intre organul fiscal central si organele fiscale locale, prin schimbul de informatii in forma dematerializata, in vederea:
    a) cresterii nivelului de colectare a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat;
    b) prevenirii si combaterii evaziunii fiscale;
c) simplificarii procedurilor administrative si debirocratizarii;


    d) cresterii nivelului serviciilor oferite cetatenilor si mediului de afaceri.

    Art. 2. - (1) Organul fiscal central are obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale locale, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice.
    (2) Organul fiscal central are obligatia de a transmite organelor fiscale locale, la solicitarea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile in sistemul informatic PatrimVen.
    (3) Informatiile de la alin. (1) si (2) care nu necesita prelucrare se furnizeaza in cel mult 30 de zile de la data solicitarii. Informatiile de la alin. (1) si (2) care necesita prelucrare pentru a fi transmise conform solicitarii, se furnizeaza organelor fiscale locale in cel mult 45 de zile de la data solicitarii.

    Art. 3. - (1) Organele fiscale locale au obligatia de a transmite organului fiscal central, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, urmatoarele:
    a) informatii privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport detinute de persoane fizice si juridice declarate de catre aceste persoane potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) informatiile din rapoartele de evaluare depuse de contribuabili la organele fiscale locale, potrivit pct. 39 alin. (3) al Titlului IX din Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    (2) Informatiile privind proprietarul/detinatorul bunului vor contine in mod obligatoriu codul de identificare fiscala al persoanei, potrivit art. 82 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care un subiect de drept fiscal nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala la organul fiscal central anterior declararii cladirii, terenului ori mijlocului de transport la organul fiscal local, organul fiscal local solicita pe cale electronica atribuirea numarului de identificare fiscala potrivit art. 82 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Structura informatiilor transmise de catre organele fiscale locale conform alin. (1) este cuprinsa in Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    (5) Ministerul Finantelor Publice preia de la organul fiscal central, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, informatiile transmise de organele fiscale locale in vederea constituirii bazei de date a „Registrului electronic privind informatiile din rapoartele de evaluare”, conform prevederilor pct. 1 din Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (6) Instructiunile de completare, organizare si exploatare a ”Registrului electronic privind informatiile din rapoartele de evaluare” sunt prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(7) Organele fiscale locale au obligatia de a transmite organului fiscal central, la cererea acestuia, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile.
    (8) Structura fisierului de raportare si programul de asistenta pentru validarea si semnarea documentelor va fi publicat pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in sectiunea Descarcare declaratii.

    Art. 4. - (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin organele fiscale locale au obligatia de a transmite organului fiscal central informatiile cu privire la cladirile, terenurile si mijloacele de transport, pe care le detine pana la data transmiterii.
    (2) Dupa transmiterea informatiilor potrivit alin. (1) organele fiscale locale au obligatia de a transmite actualizarea acestora in primele 15 zile ale lunii urmatoare pentru luna anterioara. Prin informatiile actualizate se intelege raportarea oricarei modificari survenite dupa data raportarii anterioare, cu privire la cel putin un element de structura din formatul de raportare pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Pentru depunerea declaratiei, organele fiscale locale trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE. Declaratia se poate valida si semna cu ajutorul programului de asistenta disponibil gratuit pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice.
    (3) Organul fiscal central are obligatia de a pune la dispozitie organelor fiscale locale informatiile referitoare la sursele de venit, dupa inrolarea organului fiscal local in cadrul sistemului informatic PatrimVen si aprobarea Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, cu serviciile corespunzatoare, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finantelor Publice puse la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prin sistemul informatic propriu. Actualizarea informatiilor se realizeaza lunar de catre organul fiscal central.
(4) Ori de cate ori, organele fiscale locale/centrale constata ca au fost transmise informatii incorecte/incomplete, acestea au posibilitatea de a corecta/completa informatiile transmise anterior.
    (5) Tipurile de corectie posibile sunt:
    a) modificarea/completarea unor informatii punctuale transmise initial;
    b) anularea tuturor informatiilor transmise initial si retransmiterea acestora.

    Art. 5. - (1) Prevederile prezentului ordin se aduc la indeplinire de catre organele fiscale locale si organul fiscal central.
    (2) Procedura de solicitare si transmitere a informatiilor, precum si de inregistrare a utilizatorilor din cadrul organului fiscal local si gestiunea drepturilor utilizatorilor, se realizeaza potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2632/2016.

    Art. 6. - Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevazut in prezentul ordin se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Art. 7. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale nr. 279/1736/2012 se abroga.
(2) Protocoalele de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale, incheiate pana la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei isi inceteaza aplicabilitatea in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin. Dupa acest termen, organele fiscale locale inregistrate in sistemul informatic PatrimVen, care utilizeaza informatiile existente in acest sistem informatic pe baza Protocolului de cooperare in vederea schimbului de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatile administratiei publice locale, pentru a utiliza in continuare serviciile disponibile, au obligatia completarii, semnarii si transmiterii formularului Protocolului de aderare, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2632/2016.

    Art. 8. - (1) In vederea adaptarii aplicatiei informatice atat de organul fiscal central, cat si de organele fiscale locale, pana la data de 1 ianuarie 2019 informatiile prevazute de Anexa nr. 1, cu exceptia sectiunii IV, si formularul 401 prevazut de Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 4031/2067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit de organele fiscale locale separat.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2019 organele fiscale locale pot decide transmiterea tuturor informatiilor prevazute in Anexa nr. 1 prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, caz in care sunt exceptate de depunerea formularului 401. In cazul in care organul fiscal local decide transmiterea tuturor informatiilor prevazute in Anexa nr. 1 prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, acesta notifica organul fiscal central, iar aceasta optiune este definitiva. Modelul notificarii este prevazut in Anexa nr. 3 la prezentul ordin.
(3) Incepand cu 1 ianuarie 2022, data la care sistemul informatic este operational in sensul art. 60 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, organele fiscale locale au obligatia de a transmite informatiile prevazute la art. 3 alin. (1), lit. a) numai prin intermediul sistemului informatic PatrimVen.
 

Va prezentam mai jos continutul referatului de aprobare:


I. Obligatia organului fiscal local de a transmite informatii organului fiscal central

    • Codul de procedura fiscala adoptat prin Legea nr. 207/2015 prevede la art. 60 alin. (4) obligatia organului fiscal local de a transmite organului fiscal central informatii cu privire la bunurile imobile detinute in proprietate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unitati administrativ-teritoriale.

De subliniat ca aceste informatii sunt transmise in scopul realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene, prevazut la art. 291 din acelasi act normativ.

    Totodata textul de lege prevede faptul ca transmiterea si continutul informatiilor, precum si termenele si procedura de realizare a acestora se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

    Subliniem ca in baza acestui text de lege a fost aprobat Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 4031/2067/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 "Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei".

    • De asemenea, la alin. (4) al art. 60 din Codul de procedura fiscala se prevede o alta obligatie a organului fiscal local, respectiv aceea de a transmite organului fiscal central, la cererea acestuia, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.

    • Pe de alta parte, la art. 68 alin. (2) din Codul de procedura fiscala s-a instituit obligatia organului fiscal local de a transmite organului fiscal central informatii privind bunurile imobile si mijloacele de transport detinute de persoanele fizice sau juridice pentru care exista obligatia declararii conform Codului fiscal.

Textul de lege prevede ca periodicitatea, formatul si modalitatea de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

    • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 prevad la pct. 38 al Titlului IX faptul ca pentru stabilirea impozitului pe cladiri conform art. 458 si art. 460 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, in cazul in care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaratie la care anexeaza un raport de evaluare, valoarea impozabila a cladirii este considerata a fi cea care rezulta din raportul de evaluare, chiar si in situatia in care cladirea a fost finalizata sau dobandita in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor fizice, respectiv in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor juridice.

Pe de alta parte, la pct. 39 alin. (3) al Titlului IX din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste obligatia organelor fiscale locale de a comunica Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 15 a fiecarei luni, informatiile din rapoartele de evaluare depuse de contribuabili, in vederea introducerii acestora intr-un registru electronic.
Registrul electronic se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice si poate fi consultat de orice persoana.

De asemenea, textul normei prevede ca instructiunile de completare, organizare si exploatare a registrului electronic se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

II. Obligatia organului fiscal central de a transmite informatii organului fiscal local

    La art. 60 alin. (6) din Codul de procedura fiscala s-a prevazut obligatia organului fiscal central de a comunica organelor fiscale locale, prin schimb automat, informatii cu relevanta fiscala disponibile, stabilite pe baza de protocol.

    De asemenea, la alin. (7) al aceluiasi articol s-a instituit o alta obligatie a organelor fiscale centrale respectiv aceea de a a comunica organelor fiscale locale, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.

Totodata, alin. (8) al art. 60 prevede ca in cazul operationalizarii schimbului de informatii, pe baza protocoalelor incheiate intre organul fiscal central si organele fiscale locale, informatiile prevazute la alin. (4) se preiau in mod automat de catre organul fiscal central, iar organul fiscal local este exonerat de transmiterea informatiilor respective.

Pe de alta parte, la art. 68 alin. (3) din Codul de procedura fiscala s-a instituit obligatia organului fiscal central de a transmite organelor fiscale locale informatii privind sursele de venit ale persoanelor fizice.

Textul de lege prevede ca periodicitatea, formatul si modalitatea de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

    De precizat faptul ca, ori de cate ori organele fiscale locale sau organul fiscal central constata ca au fost transmise informatii incorecte/incomplete, acestea au posibilitatea de a corecta informatiile sau de a le completa.

Astfel, in cazul in care se constata erori punctuale privind informatiile transmise, atunci corectia se va face punctual prin modificarea sau completarea informatiilor transmise initial. In situatia unor erori multiple transmise initial, atunci corectia se va face prin anularea tuturor informatiilor transmise initial si retransmiterea acestor informatii, dupa corectare.

In alta ordine de idei, informatiile privind proprietarul sau detinatorul bunului vor contine in mod obligatoriu codul de identificare fiscala al persoanei. Cu toate acestea, in situatia in care un subiect de drept fiscal nu s-a inregistrat fiscal inaintea declararii bunului imobil sau mijlocului de transport la organul fiscal local, atunci organul fiscal local va solicita inregistrarea acestuia pe cale electronica, potrivit art. 82 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Precizam ca proiectul de ordin prevede norme tranzitorii, potrivit carora:

    • pana la data de 1 ianuarie 2019 informatiile prevazute de formularul 401 „Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei” se transmit de organele fiscale locale separat;
    • incepand cu 1 ianuarie 2019 organele fiscale locale pot decide transmiterea tuturor informatiilor, inclusiv cele prevazute in formularul 401, prin intermediul sistemului informatic PatrimVen, caz in care sunt exceptate de la depunerea acestui fromular; organul fiscal local notifica organului fiscal central aceasta optiune, optiune ce ramane definitiva;
    • incepand cu 1 ianuarie 2022 organele fiscale locale au obligatia transmiterii informatiilor privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport detinute de persoane fizice si juridice declarate de acestea potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, numai prin intermediul sistemului informatic PatrimVen.

Trebuie mentionat faptul ca prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finantelor Publice puse la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prin sistemul informatic propriu, s-a extins utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.”

In acest context, este de precizat faptul ca, sistemul informatic PatrimVen a fost initiat de Ministerul Finantelor Publice (MFP) si este creat si operat de catre MFP prin intermediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Astfel, PatrimVen reprezinta un depozit comun de date in care, informatiile fiscale sunt colectate, agregate si puse la dispozitia utilizatorilor.
 


Consultati ANEXELE mai jos:


ANEXA 1 >>

ANEXA 2 >>

ANEXA 3 >>

de Ghinea Viorica

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
cod fiscalmfptaxeevaziune fiscala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 01 August 2018


Votati articolul "Proiect de ordin MFP: Aprobarea instructiunilor de completare, organizare si exploatare a registrului electronic":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Cercetare - plata /actiune de recuperare

Intrebare: Buna ziua !

Va rog sa ma ajutati cu un sfat in legatura cu urmatoarea problema:
- la controlul de audit /10.06.2016, a fost depistata
2 Facturi neachitate de catre un beneficiar catre institutia noastra
- beneficiarul a beneficiat in 2 randuri de niste servicii de cazare
din partea institutiei noastre
- beneficiarul nu a achitat nici pana in prezent suma de bani datorata
pentru prima cazare, dar nici pentru a doua cazare
- o Factura este emisa pe data de 01.09.2016,
apoi, pentru un alt serviciu de cazare,
este o Factura emisa pe data de 10.05.2015
- contabilul institutiei a cerut directorului ca,
inainte de a se promova o actiune civila in instanta,
sa se efectueze o cercetare administrativa

- Va rog frumos sa imi spuneti:
1. - in ce cazuri se face cercetarea administrativa ?
sau este obligatorie ?
2. - ce trebuie sa aiba in vedere acea cercetare administrativa ?
3. - in ce termen se face o cercetare administrativa ?
4. - se ia in calcul data constatarii de catre organul de control ?
sau data emiterii fiecarei Facturi in parte ?
5. - exista riscul ca una din plati /ambele plati sa fie prescrise ?
6. - juristul institutiei poate sa faca actiune civila impotriva debitorului
si fara a se mai face cercetare administrativa ?

Raspuns: Studiind conditiile in care se poate apela la un executor judecatoresc pentru recuperarea datoriilor...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 01 August 2018 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 9 - 5 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2020 - Stare D112

  • In data de 21 octombrie 2020, ANAF a adus o noua actualizare PDF-ului inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112 - declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, publicat in M.Of.426/ 21.05.2020, valabil incepand cu 01.04.2020.  Principala modificare a Declaratiei 112 din ultima perioada o reprezinta decla...» citeste mai departe aici

 • Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante si a prelungit termenele pentru executari si accesorii

  • Guvernul a aprobat, joi, aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a esalonarii la plata pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost declansata starea de urgenta si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, informeaza Finantele. Totodata, Executivul a decis prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi ...» citeste mai departe aici

 • Noi zile libere platite pentru parinti. Care sunt conditiile?

  • Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a informat ca a adus in atentia Guvernului propunerea de completare a OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere platite in contextul unor focare Covid-19 in scoli si gradinite.  "Asa cum am promis, astazi am adus in atentia Guvernului propunerea de completare a ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai frecvente sanctiuni aplicate de ITM. Afla de unde vine pericolul!

  • Daca maine ar bate la usa ta un inspector ITM, cat de bine ai face fata controlului? Cu siguranta nu doar o data te-a chinuit acest gand, mai ales ca in ultima perioada institutia a devenit tot mai insistenta si mai acida.     Pentru ca firma ta sa fie imposibil de sanctionat, trebuie sa fii la curent cu urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Granturi pentru investitii. Care este monografia contabila?

  •   Expertul nostru prezinta un model de monografie contabila pentru un proiect diversificare activitate cu granturi pentru investitii, conform OUG 130/2020.  Prin acest proiect urmeaza sa se achizitioneze utilaje de service, servere si alte echipamente. Pentru inceput, contribuabilul are doar contractul pentru asistenta si consultanta pentru elaborarea documentatiei pentru finantarea nerambursabila. Valoarea contractului intra drept cheltuial...» citeste mai departe aici

Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Modificari in Codul Fiscal 2020 - ATENTIE la noile Proceduri Contabile!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"MODIFICARILE din Contabilitate in 2020 - 9 Proceduri Contabile actualizate la zi"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X